itretisektor | Školská spoločnosť,Aktuálne informácie

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 40 41 | ďalšiaforward

Školská spoločnosť: Zaradenie špeciálneho pedagóga

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 04. 09. 2019

Do akej pracovnej triedy je potrebné zaradiť pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole po 1.septembri 2019?


Čítajte viac...

Stanovisko: Generálna prokuratúra SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 07. 08. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská a sociálna spoločnosť: Návrh zákona o posudzovaní proporcionality

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 30. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania a o doplnení zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (ďalej len „smernica 2018/958“).


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Zvýšenie platu pedagogickým zamestnancom

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Piatok, 12. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „návrh nariadenia“). Cieľom návrhu nariadenia je zvýšiť platové tarify o 10% s účinnosťou od 1. januára 2020.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Náhrada mzdy počas letných prázdnin

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 26. 06. 2019

Má pedagóg právo na náhradu mzdy za vyšetrenie u lekára, ktoré absolvuje počas letných prázdnin? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Rozdielna výška dotácie pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov?

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 12. 06. 2019

Obec má v zmysle platnej legislatívy povinnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení výšku dotácie na mzdy a prevádzku, ktorú bude poskytovať zriaďovateľom niektorých druhov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Môže obec výšku tejto dotácie určiť pre jednotlivé školy a školské zariadenia rozdielne? Napríklad tak, že jedna zo súkromných materských škôl bude poberať vyššiu dotáciu ako ostatné súkromné materské školy na území obce?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Neotvorenie 1. ročníka ZŠ pre nízky počet žiakov

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 12. 06. 2019

Na zápis do prvého ročníka základnej školy zriadenej obcou prišlo len sedem žiakov. Môže riaditeľ tejto základnej školy rozhodnúť, že prvý ročník základnej školy sa v danom školskom roku neotvorí?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zloženie rady školy pre prípad spoločného školského obvodu

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 15. 05. 2019

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy a susedná obec, v ktorej nie je zriadená nijaká základná škola, sa dohodli na spoločnom školskom obvode. Je v takom prípade povinne členom rady školy aj zástupca tej obce, ktorá nie je zriaďovateľom školy?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 40 41 | ďalšiaforward