itretisektor | Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
backpredošlá | 12345678910 37 38 | ďalšiaforward

Školská spoločnosť: Povinný odpočinok detí v materskej škole

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 14. 03. 2018

Rodičia našej materskej školy sa dožadujú, aby sme ich deti v predškolskom veku neukladali po obede spať ale vymysleli im iný program. Je možné ich požiadavkám vyhovieť alebo je našou povinnosťou uložiť deti spať?


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Úprava údajov evidovaných v Centrálnom registri škôl

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 14. 02. 2018

Na 26. Schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky boli dňa 7. 2. 2018 schválené novely zákonov, ktoré upravujú fungovanie škôl a školských zariadení. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: K určeniu práce nadčas učiteľov pri aktivitách mimo školy

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Piatok, 09. 02. 2018

Sme základná umelecká škola, ktorá so žiakmi absolvuje rôzne súťaže a aktivity mimo pracoviska. Keďže ide niekedy aj o viacdňové akcie, akým spôsobom vieme určiť, kedy ide o prácu nadčas?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zodpovednosť školy pri zranení žiaka

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 07. 02. 2018

V odbornom článku sa venujeme prehľadu povinností škôl a školských zariadení v prípade, že sa žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu prihodí úraz, nakoľko majú povinnosti zabezpečiť podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia vo výchove a vzdelávaní podľa § 152 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení.


Čítajte viac...

Legislatíva/Školská spoločnosť: Elektronizácia pedagogických dokumentov

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 17. 01. 2018

Na 84. schôdzi vlády Slovenskej republiky, ktorá sa konala dňa 17. 1. 2018, boli predložené dva poslanecké návrhy novely zákona, ktorých cieľom je elektronizácia pedagogických dokumentov a rozhodnutí v školách a školských zariadeniach v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej len „zákon o e-Governmente“).


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Kvalifikačné predpoklady vedúcej školskej jedálne

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 10. 01. 2018

Aké sú základné kritéria na funkciu vedúcej školskej jedálne? Je potrebné úplne stredné vzdelanie odborné vzdelanie alebo stačí výučný list v odbore kuchár/ka, plus dvojročný kurz na vedúcu kuchyne?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 21. 12. 2017
Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zaradenie súkromných jaslí do siete

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 13. 12. 2017

Sme súkromné jasle. Mesto nás odmieta zaradiť do siete s odôvodnením, že mestské jasle majú pokryté kapacity, preto súkromné jasle nepotrebujú. Môže nás mesto takto blokovať, pričom my prichádzame o dotácie štátu na deti do 2 rokov veku? 


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 37 38 | ďalšiaforward