itretisektor | Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
backpredošlá | 12345678910 17 18 | ďalšiaforward

TAS: Rozhovor hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 16. 05. 2018

Tipsport liga sa najmä v poslednej sezóne musela vysporiadať s mnohými problémami a kauzami, pričom mnohé sú dôsledkom najmä toho, že došlo k nedostatočnému predvídaniu a nerešpektovaniu podstaty pravidiel. V najbližšej dobe sa však bude musieť Tipsport liga vyporiadať s oveľa väčším "orieškom", ktorý sa týka práve rozumného riadenia súťaže a predvídania negatívnych dôsledkov v budúcnosti. Už od roku 2016 je účinný zákon o športe, ktorý zavádza do slovenského športu novinku - športovcov zamestnancov. Nakoľko ide o odbornú tému, porozprávali sme sa o nej s JUDr. Petrom Sepešim, prokurátorom Generálnej prokuratúry, zakladateľom portálu Učenej právnickej spoločnosti, členom Výkonného výboru SFZ a jedným z autorov návrhu zákona o športe.Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Disciplinárna komisia SFZ a jej exekučná právomoc

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 09. 05. 2018

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj ako „DK SFZ“) je v zmysle článku 58 ods. 1 Stanov Slovenského futbalového zväzu prvostupňovým orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje o prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z predpisov a rozhodnutí Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj ako „SFZ“), za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia. Zároveň je to orgán s rozhodovacou pôsobnosťou, ktorý sa priamo zodpovedá Konferencii Slovenského futbalového zväzu ako najvyššiemu orgánu národného športového zväzu futbalu. Možno konštatovať, že jej primárnou, v podstate hlavnou funkciou, je prejednanie disciplinárnych previnení, pričom prostredníctvom jednotlivých disciplinárnych konaní napomáha k plneniu poslania a cieľov SFZ, ako aj k dodržiavaniu všeobecných princípov SFZ uvedených v článku 5 ods. 2 Stanov SFZ.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Je profesionálny športovec iný zamestnanec ako bežný zamestnanec?

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 09. 05. 2018

Na ceste úvah o právnej úprave športovcov ako zamestnancov vrátane ich odvodového zaťaženia sa po prijatí zákona o športe najčastejšie stretávame s týmito dvoma základnými smermi úvah ohľadom prístupu ku profesionálnemu športovcovi (zamestnancovi), ktorý vykonáva šport pre športový klub formou závislej práce,[1] ktoré vytvárajú východisko pre možné riešenia aktuálnej situácie, ak ju bude chcieť slovenská spoločnosť riešiť:Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Nový spôsob určenia výkonnostných kritérií pre športovcov

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 21. 02. 2018

Vláda Slovenskej republiky dňa 21.02.2018 rokovala o návrhu nariadenia vlády o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk.

Na základe predloženého návrhu by sa jednotlivé športy, pre ktoré zabezpečuje rezortné športové stredisko činnosti podľa § 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, mali zatrieďovať podľa nových kritérií. Určujúcim faktorom na ich zatrieďovanie by mal byť nielen počet športovcov, ale aj infraštruktúrne možnosti strediska. 


Čítajte viac...

Členské príspevky/ Športová spoločnosť: Povinnosť platiť členské príspevky športovej organizácii

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 14. 02. 2018

Som členom športového klubu, ktorý odo mňa vyžaduje platenie členského príspevku. Je na také konanie oprávnený? Som povinný ho platiť? 


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Udeľovanie čestných titulov podľa nového zákona o športe

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 09. 01. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Novela zákona spresňuje vzorec pre výpočet podielu uznaného športu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 06. 12. 2017

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 23. schôdzi dňa 30. 11. 2017 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.. (schválené znenie zákona)


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Odborné stanovisko k aplikácií financovania športu zo štátneho rozpočtu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 29. 11. 2017
Prinášame vám odborné stanovisko od Učenej právnickej spoločnosti k aplikácií právnej úpravy financovania športu zo štátneho rozpočtu.
Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 17 18 | ďalšiaforward