itretisektor | Športová spoločnosť,Aktuálne informácie

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 21 22 | ďalšiaforward

Školská spoločnosť/Správa majetku: Dlhoočakávaný zákon k detským ihriskám prijatý

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 30. 10. 2019

Dňa 16.10.2019 bol Národnou radou SR v 3. čítaní schválený Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska („ďalej len „zákon o detských ihriskách“). Zákon nadobudne účinnosť od 01.01.2020.

Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Fond na podporu športu, prechodné pobyty a verejné zdravotné poistenie pre športovcov

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 25. 09. 2019

Zákonom o Fonde na podporu športu v platnom znení sa zriaďuje Fond na podporu športu, ktorý je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Jeho zriadením sa vytvoria podporné mechanizmy zamerané na cielený a efektívny rozvoj športu ako všeobecne prospešného odvetvia spoločnosti. V článku prinášame informácie o jeho účele, činnosti a orgánoch. Prijatím zákona nastali zmeny pri prechodnom pobyte a verejnom zdravotnom poistení profesionálnych športovcov – cudzincov. 


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Možnosti zmluvných vzťahov s trénermi a finančné aspekty

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 18. 09. 2019

Tréneri sú v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení (ďalej len „Zákon o športe“) športovými odborníkmi.

Zákon o športe ponúka viaceré možnosti ako trénera s klubom „zazmluvniť“, pričom každý klub zohľadňuje predovšetkým svoje finančné možnosti ako aj dopady na samotných trénerov.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Rozhodnutie športového súdu v Laussane o tréningu nad určený rámec

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 10. 09. 2019
Odborný článok približuje rozhodnutie Medzinárodného športového arbitrážneho súdu v Lausanne vo veci sporu medzi Slovenskou plaveckou federáciou a juniorskou plavkyňou. Podstatou sporu bolo disciplinárne konanie a následne aj disciplinárny trest spočívajúci vo vyradení športovkyne z reprezentačného tímu z dôvodu, že športovkyňa trénovala nad rámec tréningového plánu, ktorý stanovil národný tím. 

Čítajte viac...

Legislatíva/ Športová spoločnosť: K metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 24. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nariadenia, ktorý vychádza z nariadenia vlády č. 245/2018 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019. Oproti tomuto nariadeniu návrh neprináša zmeny, len sa aktualizujú príslušné roky. Materiál sa predkladá vo vzťahu k príspevku na rok 2020 vzhľadom na to, že príspevok sa poskytuje každoročne.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť/ Dane: Používanie e-kasy pri predaji lístkov na športové podujatia

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 23. 07. 2019

Aké sú povinnosti podnikateľa v súvislosti so zavedením e-kasy pri predaji lístkov na športové podujatie?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Manuál: Informačná povinnosť športových organizácií

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 03. 07. 2019
Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Odborný článok približuje postup športovej organizácie, ktorý by mala dodržať v rámci dodržania ochrany osobných údajov.
Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Legislatíva: Fond na podporu športu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 27. 06. 2019
NR SR schválila v I. čítaní návrh zákona o fonde na podporu športu. Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených.

Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 21 22 | ďalšiaforward