itretisektor | Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu
backpredošlá | 12345678910 19 20 | ďalšiaforward

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Zvýšenie príspevku na poskytovanie sociálnej služby

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 06. 06. 2018
Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019. Výška príspevku pre jednotlivé zariadenia a spôsob jeho určenia je bližšie špecifikovaný v legislatívnej správe. 

Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Súdne pojednávanie v izbe zariadenia sociálnych služieb ?

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 09. 05. 2018

Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd, napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?


Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Kreovanie sociálnych podnikov

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 21. 03. 2018

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. 3. 2018 schválila vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“).

Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, účelové zariadenie cirkvi alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktoré nie sú štátom majetkovo, finančne ani inak kontrolované, nakoľko sociálna ekonomika nie je podsektorom štátu. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Sociálna spoločnosť: Centrum pre deti a rodiny

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 15. 02. 2018

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 26. schôdzi dňa 6. 2. 2018 schválili novelu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“). 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Rozvoz stravy občanom formou sociálnej služby

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 15. 11. 2017

V odbornom článku sa venujeme možnostiam obce pri poskytovaní sociálnych služieb formou poskytovania teplých obedov prijímateľom sociálnej služby, a to s prihliadnutím na možnosť rozvozu jedla priamo do domácností alebo poskytovania stravy v jedálni. 


Čítajte viac...

Sociálne služby: Zdravotný preukaz pre opatrovateľky?

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Piatok, 10. 11. 2017

Je potrebné aby opatrovateľky, ktoré pripravujú opatrovaným raňajky a obedy, mali zdravotný preukaz?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/ Združenia: Prevádzkovanie detských jaslí občianskym združením?

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 02. 11. 2017

Môžeme prevádzkovať detské jasle za poplatok ako občianske združenie, ak by takáto činnosť bola cca 90% z celkovej našej činnosti? Ktorým rodičom je možné službu detských jaslí poskytovať? 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zaradenie sociálneho pracovníka do stupnice platových taríf

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 21. 09. 2017

Podľa ktorej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme máme zaradiť sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych služieb?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 19 20 | ďalšiaforward