itretisektor | Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 22 23 | ďalšiaforward

TANS: Stanovisko APSS k novele Zákona o sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 09. 10. 2019

Dňa 01.10.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá má vplyv na financovanie v sociálnych službách.

Požiadali sme o stanovisko Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb SR ako vníma predmetnú novelu z pohľadu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, čo prinesie v pozitívnom či negatívnom slova zmysle.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Otázky spojené s poskytovaním sociálnej služby jedálne

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 03. 10. 2019

Je obec oprávnená ustanoviť občanom príspevok na jedno hlavné jedlo odobraté v stravovacom zariadení, ktoré nie je registrované ako poskytovateľ sociálnej služby – jedáleň? Môže obec poskytovať občanom donášku stravy s tým, že poplatok nepokrýva všetky náklady obce spojené s poskytovaním donášky? Je obec oprávnená upraviť si všetky vyššie uvedené výdavky vo VZN, ak je zaregistrovaná ako poskytovateľ sociálnej služby – jedáleň?


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská a sociálna spoločnosť: Návrh zákona o posudzovaní proporcionality

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 30. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania a o doplnení zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (ďalej len „smernica 2018/958“).


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/ Správa majetku: Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 27. 06. 2019

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/Štátne dotácie: Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 25. 04. 2019
Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.
Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne/Sociálna spoločnosť: Zmeny v zdravotnej starostlivosti

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 23. 04. 2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom týchto návrhov je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V legislatívnej správe prinášame informácie o pripravovaných zákonných zmenách a ich vplyvu na pacienta.


Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Výška sadzby osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie v roku 2019

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 10. 04. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a tiež výška peňažného príspevku na opatrovanie.


Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Zmeny v odchode do dôchodku

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 21. 03. 2019

Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 22 23 | ďalšiaforward