itretisektor | Legislatívne návrhy

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
backpredošlá | 12345678910 50 51 | ďalšiaforward

Správa majetku: Pripravované zmeny v oblasti nájomného bývania

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 10. 07. 2020

Dňa 09.07.2020 boli zverejnené predbežné informácie k:

1.    Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a

2.    Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Aktuálne predpisy v sociálnej oblasti z júla 2020

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 03. 07. 2020

V sociálnej oblasti boli prijaté nasledovné právne predpisy:

1. Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka.

2. Nariadenie Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

3. Nariadenie Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. 


Čítajte viac...

Legislatíva/zamestnávanie: Zákon o regulácii povolaní v MPK

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 18. 06. 2020

Dňa 11.06.2020 predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zmeny v sociálnych službách schválené Vládou SR

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 18. 06. 2020

Dňa 17.06.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa prijali zmeny v oblasti sociálnych služieb. Konkrétne ide o nasledovné nariadenia:

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb.

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie.

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Čítajte viac...

Legislatíva/2% dane: Zmeny v opatreniach vo finančnej oblasti

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 09.06.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Cieľom novely, je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, vyriešiť určité aplikačné problémy pri realizácii už prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy ako aj doplnenie ustanovenia, ktoré upravuje povinnosti prijímateľa 2% dane.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Ďalšie uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 10. 06. 2020

Dňa 10.06. 2020 schválila vláda SR nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR a uznesenie, ktorým sa zabezpečuje distribúcia osobných ochranných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie. 


Čítajte viac...

Legislatíva/Správa majetku: Podpora nájomného v krízovom období

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 10. 06. 2020

NRSR dňa 10.6.2020 schválila zákon predložený Ministerstvom hospodárstva, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 50 51 | ďalšiaforward