itretisektor | Legislatívne návrhy

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Školská spoločnosť/ Zamestnávanie: Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 01. 08. 2019

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Sociálna spoločnosť: Právo na kvalitnú, bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 31. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh ústavného zákona o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti ako iniciatívny materiál (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom navrhovaného zákona je zadefinovať základné nároky pre občana zo zdravotného poistenia vyplývajúce z čl. 40 Ústavy SR v spojení s čl. 51 ústavy (v medziach zákonov) a v spojení s čl. 13 ods. 4 ústavy (primeranosť, nevyhnutnosť, proporcionalita obmedzení atď.). 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Sociálna spoločnosť: Vytvorenie národného preventívneho mechanizmu

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 31. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Slovenská republika, ako zmluvná strana Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (ďalej len „Dohovor“), je povinná prijať zákonodarne, správne, súdne a iné opatrenia na predchádzanie zlému zaobchádzaniu. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská a sociálna spoločnosť: Návrh zákona o posudzovaní proporcionality

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 30. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania a o doplnení zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (ďalej len „smernica 2018/958“).


Čítajte viac...

Legislatívne správy 29.7.2019- 4.8.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 29. 07. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Športová spoločnosť: K metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 24. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nariadenia, ktorý vychádza z nariadenia vlády č. 245/2018 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019. Oproti tomuto nariadeniu návrh neprináša zmeny, len sa aktualizujú príslušné roky. Materiál sa predkladá vo vzťahu k príspevku na rok 2020 vzhľadom na to, že príspevok sa poskytuje každoročne.


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Zmeny pri práci s mládežou

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 23. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je najmä podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou a jej prínos pre osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zabezpečiť efektívnejšiu medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu aktérov v oblasti starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni, kvalitne zadefinovať kompetencie jednotlivých aktérov v tejto oblasti, podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí a podporiť rozvoj participácie a angažovanosti mladých ľudí pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 22.7.2019 - 28.7.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 22. 07. 2019

Čítajte viac...