itretisektor | Legislatívne návrhy
  • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

    Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Úprava údajov evidovaných v Centrálnom registri škôl

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 14. 02. 2018

Na 26. Schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky boli dňa 7. 2. 2018 schválené novely zákonov, ktoré upravujú fungovanie škôl a školských zariadení. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 12. 2. 2018 - 18. 2. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 12. 02. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 5. 2. 2018 - 11. 2. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 05. 02. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Posunutie lehoty na povinnú aktiváciu elektronických schránok

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 31. 01. 2018

Národná rada Slovenskej republiky rokovala dňa 31. 1. 2018 o vládnom návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. V súvislosti s predloženým materiálom predložil svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu aj poslanec Peter Šuca, ktoré sa dostali do výsledného znenia schváleného zákona. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 29.1.2017 - 4. 2. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 30. 01. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúrna spoločnosť: Vývoz a dovoz predmetov kultúrnej hodnoty

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 24. 01. 2018

Vláda na svojej 84. schôdzi konanej dňa 17. 1. 2018 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Návrh novely zákona“).

Návrh novely zákona precizuje predmet zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon o podmienkach dovozu“), a to z dôvodu zrozumiteľnejšieho rozlíšenia vývozných situácií. Podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa návrhu zákona sa vzťahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie a aj z tohto územia.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 22.1.2018- 28.1.2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 22. 01. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Školská spoločnosť: Elektronizácia pedagogických dokumentov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 17. 01. 2018

Na 84. schôdzi vlády Slovenskej republiky, ktorá sa konala dňa 17. 1. 2018, boli predložené dva poslanecké návrhy novely zákona, ktorých cieľom je elektronizácia pedagogických dokumentov a rozhodnutí v školách a školských zariadeniach v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej len „zákon o e-Governmente“).


Čítajte viac...