itretisektor | Legislatívne návrhy

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatívne správy 26.8.2019- 1.9.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 26. 08. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 19.8.2019- 25.8.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 19. 08. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 12.8.2019- 18.8.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 12. 08. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: K novele zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 08. 08. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení “). Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018 a zohľadnenie odporúčaní výboru Moneyval Rady Európy.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 5.8.2019- 11.8.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 06. 08. 2019

Čítajte viac...

Školská spoločnosť/ Zamestnávanie: Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 01. 08. 2019

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Sociálna spoločnosť: Právo na kvalitnú, bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 31. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh ústavného zákona o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti ako iniciatívny materiál (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom navrhovaného zákona je zadefinovať základné nároky pre občana zo zdravotného poistenia vyplývajúce z čl. 40 Ústavy SR v spojení s čl. 51 ústavy (v medziach zákonov) a v spojení s čl. 13 ods. 4 ústavy (primeranosť, nevyhnutnosť, proporcionalita obmedzení atď.). 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Sociálna spoločnosť: Vytvorenie národného preventívneho mechanizmu

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 31. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Slovenská republika, ako zmluvná strana Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (ďalej len „Dohovor“), je povinná prijať zákonodarne, správne, súdne a iné opatrenia na predchádzanie zlému zaobchádzaniu. 


Čítajte viac...