itretisektor | Právo,Školská spoločnosť
  • Pozor - nemožnosť prijať 2% ak O.Z. nemá zapísaných štatutárov

    odporúčame skontrolovať si zápis štatutárov alebo podať návrh na zápis štatutárov O.Z. do registra MNO, inak nebude môcť O.Z. prijímať tohtoročné 2%.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Školská spoločnosť: Rozdielna výška dotácie pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov?

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 12. 06. 2019

Obec má v zmysle platnej legislatívy povinnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení výšku dotácie na mzdy a prevádzku, ktorú bude poskytovať zriaďovateľom niektorých druhov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Môže obec výšku tejto dotácie určiť pre jednotlivé školy a školské zariadenia rozdielne? Napríklad tak, že jedna zo súkromných materských škôl bude poberať vyššiu dotáciu ako ostatné súkromné materské školy na území obce?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Neotvorenie 1. ročníka ZŠ pre nízky počet žiakov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 12. 06. 2019

Na zápis do prvého ročníka základnej školy zriadenej obcou prišlo len sedem žiakov. Môže riaditeľ tejto základnej školy rozhodnúť, že prvý ročník základnej školy sa v danom školskom roku neotvorí?


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Návrh zákona k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 06. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení (ďalej ako „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Okruh subjektov povinných používať lapače tukov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 22. 05. 2019

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zloženie rady školy pre prípad spoločného školského obvodu

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 15. 05. 2019

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy a susedná obec, v ktorej nie je zriadená nijaká základná škola, sa dohodli na spoločnom školskom obvode. Je v takom prípade povinne členom rady školy aj zástupca tej obce, ktorá nie je zriaďovateľom školy?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Účasť zriaďovateľa na výberovom konaní na riaditeľa školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 29. 03. 2019

Možno zamedziť zástupcom zriaďovateľa zúčastniť sa na výberovom konaní na pozíciu riaditeľa školy a školského zariadenia?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 13. 03. 2019

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dotácia na mzdy a prevádzku školy vs. zákon o registri partnerov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 07. 03. 2019

Obec poskytuje súkromnej základnej umeleckej školy dotáciu na mzdy a prevádzku, ktorá za rok 2019 presiahne sumu 100.000€. Považuje sa dotácia za „finančné prostriedky“ alebo „plnenie, ktorého predmetom sú majetkové práva“ na účely ZRPVS? Bude mať škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora?


Čítajte viac...