itretisektor | Právo,Školská spoločnosť
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Nová možnosť podpory športu detí

  príspevok od zamestnávateľov - viac čítajte v článku: Príspevok od zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Školská spoločnosť: Dodržanie počtu „nezamestnancov“ školy v rade školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 01. 02. 2019

Zriaďovateľ delegoval do rady školy vedúcu školskej jedálne, ktorá je zároveň poslankyňa zastupiteľstva. Nedochádza týmto k prekročeniu počtu nepedagogických pracovníkov v rade školy?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Výberové konanie riaditeľa a jeho špecifické situácie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 30. 01. 2019
V odbornom článku je podrobne zanalyzovaný postup pri vymenovaní riaditeľa školy a realizácia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Trestnoprávna zodpovednosť športovca pri spôsobení športového úrazu

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 19. 09. 2018

Trestnoprávna zodpovednosť športovcov za športové úrazy je doposiaľ otvorenou a často diskutovanou témou. Všeobecne platí, že pri športovej činnosti je riziko výskytu úrazov športovca o čosi vyššie ako v bežnom živote. Každý šport má svoje osobitné pravidlá, pričom môžeme konštatovať, že určité zásahy do telesnej integrity počas zápasov či iných športových činností sú aj zo strany rozhodcov aj zo strany verejnosti akceptované. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 18. 09. 2018

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Možnosti odvolania pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 30. 08. 2018

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl o prijímaní detí do materskej školy sa, rovnako bez ohľadu na ich zriaďovateľa, nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Právna povaha zriaďovateľa je však kľúčová pre posúdenie možností zákonných zástupcov detí, ktoré neboli do materskej školy prijaté, podať voči tomuto rozhodnutiu riaditeľa istý druh opravného prostriedku. 


Čítajte viac...

Školy: Doba čerpania náhradného voľna pedagogického zamestnanca

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 01. 08. 2018

Aká je zákonná doba na čerpania náhradného voľna u pedagogického zamestnanca?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinné očkovanie ako podmienka pre prijatie do školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 25. 07. 2018

Musia byť deti, ktoré sa hlásia do materskej školy, povinne zaočkované? Ak áno, aké očkovania musia mať?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dotácie súkromnej ZUŠ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 03. 07. 2018

Od 01.09.2018 začne v našej obci pôsobiť súkromná základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie, pôsobiace v obci. Táto škola od obce požaduje od septembra dotáciu.
Je obec povinná dotovať túto súkromnú ZUŠ-ku už od 01.09.2018? 
Nevzniká táto povinnosť obci až od januára 2019, kedy sa ich existencia premietne do podielových daní podľa počtu detí k 15.9.2018?
Čítajte viac...