itretisektor | Právo,Školská spoločnosť
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

Školské zariadenie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Školské zariadenia, ich rozdelenie a podrobné ustanovenia o jednotlivých školských zariadeniach upravuje zákon o výchove a vzdelávaní. Spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, ich materiálno-technického vybavenia ustanoví Ministerstvo školstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým je vyhláška o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.


Čítajte viac...

Krajský školský úrad

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Obec

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Samosprávny kraj

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Ministerstvo školstva SR

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Školská inšpekcia

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Rodič

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Žiak

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...