itretisektor | Právo,Školská spoločnosť
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

Zmena názvu Ministerstva školstva SR

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 02. 07. 2010
Od štvrtka 1. júla 2010 sa mení názov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Čítajte viac...

Školská spoločnosť - predstavenie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 02. 07. 2010

Školská spoločnosť je odbornou inštitúciou, ktorej hlavným poslaním je najmä riešenie otázok súvisiacich s právnym postavením škôl a školským zariadení, monitorovanie legislatívneho procesu z oblasti školstva, vypracovávanie právnych analýz a stanovísk k aktuálnym problémom z oblasti školskej legislatívy a v nemalej miere aj snaha o zlepšenie a skvalitňovanie vzdelávacieho prostredia na území Slovenskej republiky.


Čítajte viac...

Programové tézy z oblasti školstva

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 29. 06. 2010

Budúca vládna koalícia minulý týždeň predstavila programové tézy, ktoré odzrkadľujú plány budúcej vlády v oblasti školstva.


Čítajte viac...

Odborné stanovisko k téme: Postavenie škôl a zriaďovateľov podľa školského zákona.

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 11. 06. 2010

Právna analýza: Odborné stanovisko k téme: Postavenie škôl a zriaďovateľov podľa školského zákona.

Analýza podrobne analyzuje postavenie škôl a zriaďovateľov škôl vo sfére zriaďovania škôl, postavenie škôl a zriaďovateľov a vzájomné vzťahy v rámci financovania škôl.

Školou alebo školským zariadením sa rozumie výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 23. 04. 2010

Čítajte viac...

Školská spoločnosť 30.3.2010: Rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 30. 03. 2010

Ministerstvo školstva SR navrhuje nasledovné úpravy


Čítajte viac...