itretisektor | Právo,Školská spoločnosť
  • Pozor - nemožnosť prijať 2% ak O.Z. nemá zapísaných štatutárov

    odporúčame skontrolovať si zápis štatutárov alebo podať návrh na zápis štatutárov O.Z. do registra MNO, inak nebude môcť O.Z. prijímať tohtoročné 2%.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Školská spoločnosť: Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 18. 09. 2018

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Možnosti odvolania pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 30. 08. 2018

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl o prijímaní detí do materskej školy sa, rovnako bez ohľadu na ich zriaďovateľa, nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Právna povaha zriaďovateľa je však kľúčová pre posúdenie možností zákonných zástupcov detí, ktoré neboli do materskej školy prijaté, podať voči tomuto rozhodnutiu riaditeľa istý druh opravného prostriedku. 


Čítajte viac...

Školy: Doba čerpania náhradného voľna pedagogického zamestnanca

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 01. 08. 2018

Aká je zákonná doba na čerpania náhradného voľna u pedagogického zamestnanca?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinné očkovanie ako podmienka pre prijatie do školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 25. 07. 2018

Musia byť deti, ktoré sa hlásia do materskej školy, povinne zaočkované? Ak áno, aké očkovania musia mať?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dotácie súkromnej ZUŠ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 03. 07. 2018

Od 01.09.2018 začne v našej obci pôsobiť súkromná základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie, pôsobiace v obci. Táto škola od obce požaduje od septembra dotáciu.
Je obec povinná dotovať túto súkromnú ZUŠ-ku už od 01.09.2018? 
Nevzniká táto povinnosť obci až od januára 2019, kedy sa ich existencia premietne do podielových daní podľa počtu detí k 15.9.2018?
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Vykazovanie počtu detí v materskej škole

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 20. 06. 2018

Aké sú pravidlá pre vykazovanie počtu detí v materských školách? Môže materská škola postupovať podľa prevádzkového poriadku, ktorý schválila podľa starších predpisov?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 13. 06. 2018

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinný odpočinok detí v materskej škole

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 14. 03. 2018

Rodičia našej materskej školy sa dožadujú, aby sme ich deti v predškolskom veku neukladali po obede spať ale vymysleli im iný program. Je možné ich požiadavkám vyhovieť alebo je našou povinnosťou uložiť deti spať?


Čítajte viac...