itretisektor | Právo,Školská spoločnosť

Vzdelávacie poukazy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie maturít a záverečných skúšok

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Dohodovacie konanie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Správa o hospodárení

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Financovanie z podielových daní

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...

Škola

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010
Škola je vo všeobecnosti akékoľvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizácia alebo inštitúcia.
Na Slovensku sa školy delia nasledovne:
a) materská škola,
b) základná škola,
c) gymnázium,
d) stredná odborná škola,
e) konzervatórium,
f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
g) základná umelecká škola,
h) jazyková škola.

Čítajte viac...

Školské zariadenie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Školské zariadenia, ich rozdelenie a podrobné ustanovenia o jednotlivých školských zariadeniach upravuje zákon o výchove a vzdelávaní. Spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, ich materiálno-technického vybavenia ustanoví Ministerstvo školstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým je vyhláška o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.


Čítajte viac...

Krajský školský úrad

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 13. 07. 2010

Čítajte viac...