itretisektor | Právo,Školská spoločnosť

Školy: Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 20. 02. 2019

Metodika Úradu na ochranu osobných údajov obsahuje všeobecné zásady o ochrane súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Odmeňovanie zahraničných vs. slovenských učiteľov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 13. 02. 2019

Odborný článok analyzuje zákonný postup pri odmeňovaní zahraničných a slovenských učiteľov. V mnohých školách sa stáva, že zahraniční učitelia dostávajú vyššiu odmenu ako slovenskí učitelia. Takýto spôsob odmeňovanie však nie je v súlade so zákonom.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Poslanecký prieskum v základnej škole?

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 13. 02. 2019

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dodržanie počtu „nezamestnancov“ školy v rade školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 01. 02. 2019

Zriaďovateľ delegoval do rady školy vedúcu školskej jedálne, ktorá je zároveň poslankyňa zastupiteľstva. Nedochádza týmto k prekročeniu počtu nepedagogických pracovníkov v rade školy?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Výberové konanie riaditeľa a jeho špecifické situácie

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 30. 01. 2019
V odbornom článku je podrobne zanalyzovaný postup pri vymenovaní riaditeľa školy a realizácia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Trestnoprávna zodpovednosť športovca pri spôsobení športového úrazu

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 19. 09. 2018

Trestnoprávna zodpovednosť športovcov za športové úrazy je doposiaľ otvorenou a často diskutovanou témou. Všeobecne platí, že pri športovej činnosti je riziko výskytu úrazov športovca o čosi vyššie ako v bežnom živote. Každý šport má svoje osobitné pravidlá, pričom môžeme konštatovať, že určité zásahy do telesnej integrity počas zápasov či iných športových činností sú aj zo strany rozhodcov aj zo strany verejnosti akceptované. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Utorok, 18. 09. 2018

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Možnosti odvolania pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 30. 08. 2018

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl o prijímaní detí do materskej školy sa, rovnako bez ohľadu na ich zriaďovateľa, nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Právna povaha zriaďovateľa je však kľúčová pre posúdenie možností zákonných zástupcov detí, ktoré neboli do materskej školy prijaté, podať voči tomuto rozhodnutiu riaditeľa istý druh opravného prostriedku. 


Čítajte viac...