itretisektor | Právo,Aktuality

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
    01.09. - 15.12.2018
    Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Malá novela školského zákona vytvára priestor pre zjemnenie tvrdých podmienok vzťahujúcich sa na osemročné gymnáziá

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 02. 12. 2010

Návrh školského zákona, ktorý je posunutý do tretieho čítania predlžuje postupné znižovanie počtov žiakov v osemročných gymnáziách za účelom odkladu platnosti v minulosti zavedeného opatrenia a vytvorenia priestoru na vyriešenie praktických problémov.


Čítajte viac...

Návrh novely Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 02. 12. 2010

Stanovisko ASŠŠZS k návrhu novely NV 668/2004, Z.z. zo dňa 29. 11. 2010, predloženej Ministerstvom financií SR


Čítajte viac...

Novela zákona o športe bola prerokovaná výbormi NR SR

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 01. 12. 2010

V týchto dňoch bola vo výboroch NR SR prerokovaná novela zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu, ktorá by mala zmeniť spôsob poskytovania dotácií organmi štátnej správy v prospech športu.


Čítajte viac...

Garancie 88 % z výšky dotácie na žiaka aj pre súkromné školské zariadenia?

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 30. 11. 2010
Parlamentný výbor pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport prerokuje dnes pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.Podľa Asociácie súkromných škôl však návrh vytvára aj  nespravodlivý a nerovnocenný dvojitý režim prístupu k verejným financiám pre cirkevné a súkromné centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.

Čítajte viac...

Vnútorné pokyny pre organizačné jednotky občianskeho združenia

itretisektor > Právo,Aktuality
Nedeľa, 28. 11. 2010
Zriaďovateľ organizačných jednotiek občianskeho združenia, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu, môže vnútorným predpisom spracovať jednotný metodický pokyn k nakladaniu s majetkom a metódam oceňovania a odpisovania majetku, ktorý bude uplatňovaný u všetkých zriadených organizačných jednotkách.

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Vznik právnej subjektivity škôl

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 26. 11. 2010
Mnohé školy majú záujem získať právnu subjektivitu, aby mohli v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene. Čo pojem právna subjektivita znamená a aký proces predchádza jej získaniu v prípade súkromných materských škôl? Čítajte viac....

Čítajte viac...

Komora ako nezisková právnická osoba

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 25. 11. 2010
Definícia komory by nielenže vylúčila mnohé v súčasnosti existujúce „komory", ale by aj koncepčne generovala vznik nových komôr. Okrem definície komory by však všeobecná zákonná úprava komôr mala obsahovať aj základné zásady fungovania činnosti komôr, čo by prinieslo jednotnosť a kompatibilnosť do nášho právneho poriadku.
Čítajte viac...

Novela školského zákona bola posunutá do druhého čítania

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 22. 11. 2010

Bude automatické vydávanie polročných vysvedčení na školách zrušené? Stane sa anglický jazyk pre všetkých žiakov povinným? Tieto ako aj iné zmeny zavádza „malá“ novela školského zákona, ktorá bola posunutá do druhého čítania v parlamente.


Čítajte viac...