itretisektor | Právo,Aktuality

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • do registra MNO 
  01.05. - 30.06.2019
  Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%

Neziskovky všeobecne: K identifikácii konečného užívateľa výhod v registri partnerov

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 03. 2019
Zmyslom tohto odborného článku je vysvetliť bližšie povinnosť týkajúcu sa identifikácie konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra partnerov verejného sektora ako aj následného overenia identifikácie konečného užívateľa výhod za podmienok daných zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení. 
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Spoločný školský obvod základnej školy

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 03. 2019

Na zriadenie školského obvodu je potrebné všeobecne záväzné nariadenie obce. Môže obec bez súhlasu obcí, z ktorých deti navštevujú základnú školu zriadiť všeobecne záväzným nariadením školský obvod, kde zahrnie do svojho obvodu aj deti zo susedných obcí, ktoré navštevujú túto základnú školu? Alebo je potrebná na to dohoda / zmluva starostov o zriadení školského obvodu a na základe toho môže obec prijať všeobecne záväzné nariadenie?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinne zverejňované informácie na webovej stránke školy

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 03. 2019

Aké informácie je povinná zverejňovať na svojej webovej stránke súkromná škola?


Čítajte viac...

Nadácie: Ako zaniká nadácia ?

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 03. 2019

Odborný článok sa zaoberá zánikom nadácie. Zániku nadácie predchádza jej zrušenie, a to buď s likvidáciou alebo bez likvidácie. Odborný článok sa zaoberá prípadmi zrušenia nadácie s likvidáciou aj bez nej. 


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Podrobnejšie k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 28. 02. 2019

V odbornom článku približujeme povinnosti neziskových organizácii, ktoré zaviedlo novelizované znenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Súhlas SOZA na použitie hudobných diel

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 27. 02. 2019

V praxi mimovládnych neziskových organizácií je bežné, že na podporu svojich činností organizujú MNO rôzne spoločenské kultúrne podujatia sprevádzané aj hudobnou zložkou. Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sú MNO povinné získať súhlas Slovenského ochranného zväzu autorského v súvislosti s použitím chránených hudobných diel na kultúrnom podujatí, pod ktorými si možno predstaviť skladby rôznych hudobných autorov reprodukované z hudobných nosičov alebo priamo hudobníkmi, pokiaľ nejde o ich vlastné skladby. 


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Obecná knižnica

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 27. 02. 2019
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave ohľadne založenia a fungovania obecnej knižnice.

Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Kalendár 2019 dôležité termíny pre mimovládne neziskové organizácie

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 20. 02. 2019

Prinášame kalendár dôležitých termínov pre všetky právne formy MNO podľa súčasných platných právnych predpisov. 


Čítajte viac...