itretisektor | Právo,Aktuality

Školská spoločnosť: Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 18. 09. 2018

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 


Čítajte viac...

2% z dane: Forma vyžiadania potvrdenia o nedoplatkoch na povinnom poistnom a dani

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 12. 09. 2018

Je možné požiadať Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad o potvrdenie o nedoplatkoch na účely 2% aj formou emailu, resp. je na to nejaký formulár?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Odvodová povinnosť osobného asistenta rodiča

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 04. 09. 2018

V akom rozsahu má odvodovú a daňovú povinnosť ZŤP osoba, ktorá je zamestnaná, a zároveň vykonáva osobnú asistenciu pre plnoletú dcéru?Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Možnosti odvolania pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 30. 08. 2018

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl o prijímaní detí do materskej školy sa, rovnako bez ohľadu na ich zriaďovateľa, nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Právna povaha zriaďovateľa je však kľúčová pre posúdenie možností zákonných zástupcov detí, ktoré neboli do materskej školy prijaté, podať voči tomuto rozhodnutiu riaditeľa istý druh opravného prostriedku. 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Ohrozenie ochrany osobných údajov upratovaním priestorov

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 30. 08. 2018

Predstavuje upratovanie priestorov, v ktorých sa nachádzajú dokumenty obsahujúce osobné údaje, riziko pre ochranu osobných údajov? Akým spôsobom má v takomto prípade postupovať prevádzkovateľ?


Čítajte viac...

Osobné údaje: Povinnosť zverejňovať test proporcionality

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 22. 08. 2018

Máme povinnosť zverejniť vypracovaný test proporcionality na stránke ? 


Čítajte viac...

Verejné zbierky: Trvanie a ukončenie verejnej zbierky

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 22. 08. 2018
Verejná zbierka musí byť vykonaná a ukončená v zákonom určenej lehote. Bližšie informácie o jednotlivých postupoch a s tým súvisiace vzory dokumentov sú dostupné v článku.

Čítajte viac...

Verejné zbierky: Formy konania zbierok

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 15. 08. 2018

Verejná zbierka musí prebiehať v súlade s ustanoveniami zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v platnom znení. Verejnú zbierku môže vykonávať len oprávnená osoba za dosiahnutím všeobecne prospešného účelu a spôsobom, ktorý umožňuje  zákon.


Čítajte viac...