itretisektor | Právo,Aktuality
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Zodpovednosť štatutárneho orgánu občianskeho združenia za porušenie stanovami určených obmedzení konať

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 12. 03. 2012

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o združovaní občanov“) v § 2 ods. 3 ustanovuje, že spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia (ďalej len „občianske združenia“) sú právnickými osobami.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť – oslobodenie škôl a školských zariadení od DPH

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 02. 03. 2012

Výchovné a vzdelávacie služby ako i tovary sú za splnenia určitých podmienok v oslobodené od DPH.


Čítajte viac...

Nevyplatenie odmeny hráčovi alebo trénerovi

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 01. 03. 2012

Príspevok analyzuje možnosti postupu v prípade nevyplatenia odmeny hráčovi alebo trénerovi zo strany klubu.


Čítajte viac...

Návrh Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2012 - 2015

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 29. 02. 2012

Ministerstvo vnútra SR preložilo Návrh koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2012 - 2015 dňa 28.2.2012 do medzirezortného pripomienkového konania.


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Právo na odpoveď vo svetle novely tlačového zákona

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 28. 02. 2012

Článok sa zaoberá možnosťou neziskovej organizácie brániť sa proti nepravdivým, neúplným a pravdu skresľujúcim tvrdeniam, ktoré sa dotýkajú názvu a dobrej povesti neziskovej organizácii obsiahnutých v článku v periodickej tlače alebo v agentúrnom spravodajstve podľa novelizovaného tlačového zákona


Čítajte viac...

Školská spoločnosť - MPC hľadá odborných poradcov vo vzdelávaní

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 27. 02. 2012

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje druhé kolo výzvy pre pedagogických a odborných zamestnancov na pozíciu Odborný poradca vo vzdelávaní v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.


 


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Štát zverejnil koncepciu rozvoja športu

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 17. 02. 2012
Ministerstvo školstva zverejnilo hlavné tézy návrhu športovej politiky v oblasti športu 
Čítajte viac...

Štatút európskej nadácie

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 17. 02. 2012

Komisia EU predstavila návrh štatútu európskej nadácie. Jedným z dôvodov sú aj cezhraničné aktivity nadácií, ktoré sú vinou rozdielov medzi právnymi predpismi štátov často spojené s vysokými nákladmi.


Čítajte viac...