itretisektor | Aktuality
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu
Eknižnica: Metodika so vzormi GDPR

Výskumný inštitút Centrálnej neziskovej spoločnosti v spolupráci s advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. prinášajú GDPR Metodiku vzorov na ochranu osobných údajov. Do Metodiky sme zapracovali bežne požívané vzory využívané v praxi. 
V Metodike nájdete napr. vzor informačnej povinnosti, vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov či pripravený vzor námietky dotknutej osoby. Prostredníctvom pripravenej Metodiky tak bude každý prevádzkovateľ schopný plniť veľkú časť svojich povinností, ktoré mu ukladá GDPR.Čítajte viac...
Športová spoločnosť: Zriadenie komory SFZ pre riešenie sporov a zrušenie rozhodcovského súdu v legislatíve SFZ a v praxi

Ako vznikla Komora SFZ pre riešenie sporov?
Na medzinárodnej úrovni je najznámejším orgánom, ktorý rieši futbalové spory Komora FIFA pre riešenie sporov. Tento orgán v zmysle Predpisov FIFA upravujúcich status a prestupy hráčov rieši spory medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom, ak majú medzinárodný prvok.
Čítajte viac...
Zamestnávanie: Skončenie pracovného pomeru s tehotnou po skončení rodičovskej dovolenky

Zamestnankyni skončila rodičovská dovolenka v máji 2018 a mala nastúpiť do práce. Zamestnávateľ o presnom dni skončenia rodičovskej dovolenky nemal vedomosť. Zamestnankyňa do práce nenastúpila.Telefonicky v júni oznámila, kedy jej skončila rodičovská dovolenka, uviedla, že je tehotná, v auguste nastupuje na ďalšiu materskú dovolenku a žiadala informáciu, na koľko dní dovolenky má nárok. Môže zamestnávateľ za týchto okolností okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnankyňou?Čítajte viac...
Športová spoločnosť: Manuál k používaniu zmluvy o sponzorstve v športe

Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva“ v športe a bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dani z príjmov. Pojem „sponzorstvo“ týmto nadobúda konkrétny právny rámec, už to nebude len všeobecne používaný výraz pri podpore športu cez rôzne zmluvy o reklame, nájomné zmluvy, zmluvy o predaji vysielacích práv či iné najmä nepomenované zmluvy.Čítajte viac...
Športová spoločnosť: Manuál k využívaniu dobrovoľníctva v športe

Zákonom o športe bola zavedená možnosť, aby športový odborník mohol vykonávať športovú činnosť ako dobrovoľník. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dobrovoľníctve v tom zmysle, že s dobrovoľníkom zapísaným v informačnom systéme športu je možné v zmluve o dobrovoľníckej činnosti dohodnúť náhradu za stratu času dobrovoľníka, a to za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Zákonodarca naviazal na túto novelu Zákona o dobrovoľníctve novelou Zákona o dani z príjmov, keď ustanovil, že náhrada za stratu času dobrovoľníka je oslobodená od dane z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období (kalendárnom roku) 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Vykazovanie počtu detí v materskej škole

Aké sú pravidlá pre vykazovanie počtu detí v materských školách? Môže materská škola postupovať podľa prevádzkového poriadku, ktorý schválila podľa starších predpisov?


Čítajte viac...
Dobrovoľníctvo: “Firemné“ dobrovoľníctvo

Výkon dobrovoľníckej činnosti v našej spoločnosti je významným aspektom, ktorý napomáha rozvoju spoločnosti a dosiahnutiu verejnoprospešných cieľov. Dobrovoľníctvo možno vykonávať v rôznych formách. Jednou z foriem dobrovoľníctva je aj tzv. firemné dobrovoľníctvo.


Čítajte viac...
Legislatíva/Školská spoločnosť: Pripravované zmeny v systéme duálneho vzdelávania

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Cieľom novej právnej úpravy je optimalizácia nastavení systému duálneho vzdelávania tak, aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie prepojenie medzi svetom práce a svetom vzdelávania.


Čítajte viac...