itretisektor | Aktuality
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
Malá novela školského zákona vytvára priestor pre zjemnenie tvrdých podmienok vzťahujúcich sa na osemročné gymnáziá

Návrh školského zákona, ktorý je posunutý do tretieho čítania predlžuje postupné znižovanie počtov žiakov v osemročných gymnáziách za účelom odkladu platnosti v minulosti zavedeného opatrenia a vytvorenia priestoru na vyriešenie praktických problémov.


Čítajte viac...
Návrh novely Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Stanovisko ASŠŠZS k návrhu novely NV 668/2004, Z.z. zo dňa 29. 11. 2010, predloženej Ministerstvom financií SR


Čítajte viac...
Cirkevná spoločnosť: Kostolné zbierky a daňové priznanie

Schválená novela zákona o dani z príjmov významne spresnila súčasný neistý právny režim ohľadom povinnosti cirkevných organizácií podať daňové priznanie vo vzťahu ku kostolným zbierkam, cirkevným úkonom a ....


Čítajte viac...
Novela zákona o športe bola prerokovaná výbormi NR SR

V týchto dňoch bola vo výboroch NR SR prerokovaná novela zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu, ktorá by mala zmeniť spôsob poskytovania dotácií organmi štátnej správy v prospech športu.


Čítajte viac...
Garancie 88 % z výšky dotácie na žiaka aj pre súkromné školské zariadenia?
Parlamentný výbor pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport prerokuje dnes pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.Podľa Asociácie súkromných škôl však návrh vytvára aj  nespravodlivý a nerovnocenný dvojitý režim prístupu k verejným financiám pre cirkevné a súkromné centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.

Čítajte viac...
Povinnosti subjektov neziskového sektora na účely ochrany pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti

Podľa zákona o ochrane pred legalizovaním príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu je nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo iné účelové združenie majetku povinné viesť písomný zoznam konečných užívateľov výhod.


Čítajte viac...
Vnútorné pokyny pre organizačné jednotky občianskeho združenia
Zriaďovateľ organizačných jednotiek občianskeho združenia, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu, môže vnútorným predpisom spracovať jednotný metodický pokyn k nakladaniu s majetkom a metódam oceňovania a odpisovania majetku, ktorý bude uplatňovaný u všetkých zriadených organizačných jednotkách.

Čítajte viac...
Sociálna spoločnosť: Zmeny v sociálnej legislatíve v rokoch 2011- 2014

Prinášame Vám výber zo strategického materiálu Sociálnej rady neziskového sektora. Úplné znenie bude zverejnené po zasadnutí Sociálnej rady 19.12.2010. Strategický materiál prinesie návrhy na rozvoj sociálnej legislatívy na obdobie rokov 2011 - 2014. 


Čítajte viac...