itretisektor | Aktuality
 • **Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy**

  V odbornom článku prinášame možnosti využitia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
 • **Konkurenčná doložka pre učiteľa?**

  aj tejto otázke sme sa venovali tento týždeň, viac v sekcii školská spoločnosť
 • **Chránená dielňa vs. integračný sociálny podnik**

  Základné rozdiely medzi týmito subjektmi a možnosti ich financovania nájdete v sekcii Sociálna spoločnosť.
 • **Príspevky pre MNO na zamestnávanie**

  Prinášame prehľad príspevkov, ktoré môže neziskovka využiť z pozície zamestnávateľa. Viac v sekcii neziskovky všeobecne/Zamestnávanie.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
Novela zákona o sociálnych službách

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má zabezpečiť právo klienta na výber a dostupnosť sociálnej služby a zosúladiť zákon s Nálezom Ústavného súdu SR.


Čítajte viac...
Editoriál
Nový komunikačný priestor 1.SNSC na šírenie našich názorov, stanovísk a vyjadrení k rôznym témam.
Čítajte viac...
MŠVVaŠ SR navrhuje zrušiť Uznesenie vlády č.509/2009 k financovaniu Národného futbalového štadióna

Dňa 2.9.2010 MŠVVaŠ SR zverejnilo v rámci začatia medzirezortného pripomienkového konania odôvodňujúci materiál k svojmu návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 509 z 8. júla 2009 o financovaní Národného futbalového štadióna.


Čítajte viac...
Novela školského zákona

Dňa 2.9.2010 bol na rokovanie vlády SR zaslaný návrh novely školského zákona. Návrh je spracovaný na základe krátkodobých priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014 Občianska zodpovednosť a spolupráca.


Čítajte viac...
Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 12.8.2010 predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Materiál do legislatívneho procesu predložilo Ministerstvo školstva SR na základe úlohy č. 8 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010.


Čítajte viac...
Pripravuje sa novela zákona o športe

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa až do 6.9.2010 nachádza novela zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu, ktorá by mala zmeniť spôsob poskytovania dotácií orgánmi štátnej správy v prospech športu.  


Čítajte viac...
Tvorba nových politík EÚ v oblasti športu

Po Bielej knihe o športe prijatej v roku 2007 prišlo k 1.decembru 2009 k ďalšiemu historickému míľniku. Vplyvom prijatia tzv. Lisabonskej zmluvy získala EÚ prvý krát v histórií priamu, špecifickú kompetenciu v oblasti športu.Vypracovávanie návrhov komplexných politík EÚ v oblasti športu bude ďalším krokom.   


Čítajte viac...
Nové kolo registrácie do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011
Opätovné kolo registrácie mimovládnych organizácií u ktoréhokoľvek notára do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011.
Čítajte viac...