itretisektor | Aktuality
Združenia: Registrácia a vznik občianskych združení
Centrálny portál pre neziskový sektor prináša spracovanie témy, ktorá dominuje pri otázkach v rámci on line poradenstva poskytovaného Centrálnym portálom pre neziskový sektor, a to systém založenia občianskych združení,
Čítajte viac...
DOTAZNÍK K FINANCOVANIU VŠEOBECNE/SPOLOČENSKY PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

Pracujete v oblasti sociálnych služieb, venujete sa "spoločensky prospešným službám"? Vaše odpovede pomôžu efektívnejšie nastaviť systém financovania Vašich organizácií.


Čítajte viac...
Všeobecne prospešná spoločnosť: Dopad novely na štatút neziskovej organizácie

Je potrebné v zmysle novely zákona o neziskových organizáciách platnej od 15.1.2018 zmeniť alebo doplniť aj štatúty neziskových organizácií?  


Čítajte viac...
Osobné údaje: Ďalšie povinnosti prevádzkovateľov
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať ďalším povinnostiam prevádzkovateľov. 
Čítajte viac...
2% z dane: Ponuka zľavy z produktu za poskytnutie 2%
Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
Čítajte viac...
Osobné údaje/Zamestnávanie: Vedenie údajov o zamestnancoch

Máme zozbierané osobné údaje o zamestnancoch aj formou osobných dokladov, napr. scan občianskeho preukazu, vysvedčenia, diplomy a pod. Máme od zamestnancov podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov na pracovno-právne účely. Bude takéto opatrenie podľa novej právnej úpravy postačujúce? 


Čítajte viac...