itretisektor | Ekonomika,Aktuality

Nenávratný finančný príspevok Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre ZŠ

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 30. 05. 2011

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok má uzávierku 31. mája 2011.


Čítajte viac...

Účtovanie pohľadávok

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 26. 05. 2011

Pohľadávka je pre neziskovú účtovnú jednotku nárok na peňažné alebo vecné plnenie od inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Plnenie je vždy vyjadrené vo finančných prostriedkoch – v eurách alebo v cudzej mene. Plnenie môže vyplývať z poskytnutia nejakého výkonu, tovaru, služby neziskovou účtovnou jednotkou alebo aj bez poskytnutia protihodnoty napríklad pri darovacích zmluvách, prijatých príspevkoch. Pohľadávka môže vzniknúť aj na základe právneho predpisu, z ktorého vyplýva pre neziskovú účtovnú jednotku nárok na finančné prostriedky. O pohľadávke sa účtuje na základe zmluvy, dohody, faktúry, iného účtovného dokladu, štatútu, stanov alebo vyplýva z právneho predpisu.


Čítajte viac...

Prehľad organizácií, ktoré musia zverejniť použitie 2% v Obchodnom Vestníku

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Nedeľa, 22. 05. 2011
Prinášame zoznam prijímateľov 2%, ktorí musia do 31.5.2011 zverejniť použitie financií v Obchodnom Vestníku.
Čítajte viac...

Výzva na predkladanie žiadostí na výstavné aktivity v Dome umenia Národného osvetového centra v Bratislave

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 18. 05. 2011

Dňom 23.08.2010 Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a Národné osvetové centrum otvárajú možnosť prihlásiť sa do výberového kola na výstavné aktivity v Dome umenia v roku 2011.


Čítajte viac...

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe Pro Slovakia

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 18. 05. 2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje v rámci účelu podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a podpory projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácií cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí, mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať za významné v oblasti kultúry.


Čítajte viac...

TANS: Osobnosti neziskového sektora s premiérkou Radičovou

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 06. 05. 2011

Tlačová agentúra: Osobnosti neziskového sektora raňajkovali s premierkou Ivetou Radičovou


Čítajte viac...

Predĺženie lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane podľa § 45 ods. 1 a 2 ZSDP v súvislosti s predĺžením lehoty na odpočítavanie daňovej straty podľa § 30 ZDP

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 28. 04. 2011

Predĺženie lehoty na uplatnenie odpočítať daňovú stratu z piatich rokov na sedem rokov bezprostredne nadväzuje aj na legislatívnu úpravu § 45 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Účtovanie peňažných prostriedkov na bankovom účte

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 28. 04. 2011

Nezisková účtovná jednotka tak ako iné právnické osoby by si mala pre svoju činnosť zriadiť účet v banke. Prírastky a úbytky na bankovom účte sa účtujú na základe výpisu z bankového účtu. Pre zníženie poplatkov je vhodné si zadať elektronickú formu výpisov, na základe ktorých je možné účtovať o jednotlivých pohyboch na bankovom účte.


Čítajte viac...