itretisektor | Charitatívna reklama

Charitatívna reklama

Inštitút tzv. "charitatívnej reklamy" bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, na základe ktorej sa oslobodzujú príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. 

Oslobodené sú teda príjmy z reklám u vybraných právnych foriem, ktoré nie sú založené ani zriadené na podnikanie. Pôjde o občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Prostriedky, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov, musia byť použité na verejnoprospešné účely, ktoré sú predmetom činnosti daňovníka, a to:

  1. ochranu a podporu zdravia; prevenciu, liečbu, resocializáciu drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  2. podporu a rozvoj športu,
  3. poskytovanie sociálnej pomoci,
  4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
  5. podporu vzdelávania,
  6. ochranu ľudských práv,
  7. ochranu a tvorba životného prostredia,
  8. vedu a výskum,
  9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.


< Späť