itretisektor | F.VAGAČ: Zákon o dobrovoľníctve zvyšuje asignáciu na 3%
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

F.VAGAČ: Zákon o dobrovoľníctve zvyšuje asignáciu na 3%

Po dnešnom rokovaní Legislatívnej rady vlády je zrejmé, že budúci týždeň bude vláda prerokovávať návrh zákona o dobrovoľníctve. Tlačová agentúra pre neziskový sektor  požiadala v tejto súvislosti splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť Filipa Vagača o rozhovor týkajúci sa nielen zákona o dobrovoľníctve ale aj jeho súčasných aktivít.  

1. Aké aktivity dnes vykonáva splnomocnenec vlády a čo je jeho hlavná agenda?

Hlavnou agendou splnomocnenca je príprava koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. V rámci príprav tejto koncepcie som začal komunikovať s lídrami občianskej spoločnosti a za jeden z najdôležitejších krokov pokladám vytvorenie spoločnej platformy na komunikáciu v rámci jednotlivých aktérov tretieho sektora. Práve preto som začal pracovať na príprave spoločnej konferencie, ktorá by mala otvoriť dialóg o základných líniách a prioritách na najbližšie obdobie.

Druhou vstupnou informáciou by mala byť správa o stave občianskej spoločnosti na Slovensku. Pripravujem vyhlásenie výberového konania, ktoré by malo zadať prípravu takejto správy. V rámci nej by sa mal zachytiť súčasný stav občianskej spoločnosti, ale taktiež vývojové trendy na ďalšie roky.

Dôležitou aktivitou bola tiež príprava zákona o dobrovoľníctve. Tento zákon je súčasťou programového vyhlásenia vlády a jeho príprava začala ešte pred mojim nastúpením do funkcie, avšak ako sa ukázalo neskôr, bolo treba intenzívne vstúpiť do jeho finalizácie.

Ďalšie aktivity sa týkali prípravy a verejnej diskusie o štatúte Výboru pre mimovládne neziskové organizácie, podpory zahraničných aktivít našich mimovladných organizácií, komunikácie pri príprave ďalšieho obdobia Nórskeho finančného mechanizmu a mnohých ďalších aktivít.

2. Centrálny portál informoval o procese tvorby zákona o dobrovoľníctve, dnes sa konalo zasadnutie Legislatívnej rady vlády k tomuto zákonu, viete aktuálne povedať aký návrh ide na rokovanie vlády a v čom je jeho hlavný prínos pre občiansku spoločnosť

Návrh zákona, ktorý dnes prerokovala Legislatívna rada vlády prešiel dlhým procesom prípravy. Základné znenie pripravila pracovná skupina MV SR, zákon následne prešiel širokou verejnou diskusiou, v rámci ktorej som dostal viac ako 80 pripomienok. Prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania som uplatnil 25 zásadných pripomienok a následne absolvoval rokovania zo štátnymi tajomníkmi ministerstva vnútra a práce, sociálnych veci a rodiny a tiež s ministrom financií Ivanom Miklošom.

3. Aké stimuly prináša zákon o dobrovoľníctve pre občanov, aby vykonávali dobrovoľnícke činnosti ??

Zákon okrem toho, že zavádza nový pojem dobrovoľníctva do našej legislatívy, prináša viacero podporných mechanizmov pre aktivity občanov. Najpodstatnejším prvkom je zvýšenie asignačného mechanizmu na úroveň 3%. Doteraz mohli občania asignovať dve percentá zo svojich daní. Ak zákon prejde v súčasnom znení parlamentom, budú môcť fyzické osoby – dobrovoľníci po odpracovaní 40 hodín dobrovoľníckej práce asignovať 3% zo svojich daní.

Ďalšou dôležitou zmenou je možnosť odpustiť miestne dane v prospech dobrovoľníckych aktivít na lokálnej úrovni. Samospráva bude môcť formou Všeobecne záväzného nariadenia podporiť dobrovoľnícke aktivity, ktoré bude pokladať na miestnej úrovni za dôležité a bude môcť odpustiť svojim občanom, ktorí sa zapoja do pomoci komunite niektoré miestne dane.

Podarilo sa tiež dosiahnuť zmenu v rámci Zákonníka práce a zákon o dobrovoľníctve otvorí zamestnancom možnosť komunikácie o dobrovoľníckych aktivitách, či už v rámci individuálneho dohovoru, ale taktiež na úrovni kolektívneho vyjednávania. Zákon prináša tiež viacero konkrétnych úprav, ktoré by mali napomôcť podpore dobrovoľníctva na Slovensku.


< Späť