itretisektor | Šport
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Šport

Sekcia športu v rámci športovej spoločnosti prináša pre užívateľov Centrálneho portálu pre neziskový sektor užitočné a zaujímavé informácie z oblasti športu v podobe vnútroštátnych a medzinárodných právnych aktov, odborných článkov expertov zaoberajúcich sa športovým právom a spracovaných súdnych rozhodnutí slovenských a medzinárodných súdnych orgánov. 

Právne predpisy:

Dôvodové správy (10)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (53)
Športová spoločnosť: Športový klub - spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov - pokuty alebo: prečo už viac "nie" zmluvy s profesionálmi v režime "SZČO"
Vytvorené:10. 05. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

Športové kluby uzatvorením zmlúv s profesionálnymi športovcami v režime "SZČO" v prípade, ak športová činnosť vykonávaná športovcom spĺňa znaky závislej práce - riskujú pokuty od kontrolných orgánov do výšky 200 000,- EUR, stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona o športe, ako aj nemožnosť uchádzať sa o akékoľvek dotácie od štátu ako takého. Ak to ako pozvánka na zváženie postupov klubov vo vzťahu k uzatváraniu "profi zmlúv" v zmysle Zákona o športe alebo na prečítanie predkladaného príspevku nestačí, poukazujeme taktiež na možnosť disciplinárneho potrestania tak klubu, ako aj hráča za neoprávnený štart v súťažiach, nakoľko v nej nastúpili na základe zmlúv, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

Športová spoločnosť: Kto bude riešiť pracovnoprávne spory profesionálnych športovcov a klubov v športe alebo – prečo je (vždy) nutné hľadieť z výšky
Vytvorené:26. 04. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text
Čo so spormi vyplývajúcimi zo zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle "nového zákona o športe", ak zákonodarca špecificky ustanovil, že tieto vzťahy majú pracovnoprávny charakter, ale neplatí na nich plošne Zákonník práce?
Športová spoločnosť: Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu - čo to "laicky" znamená pre športové kluby?
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

Autor prináša praktické zovšeobecnenie pre športové kluby, ktoré sa chystajú uzatvárať nové zmluvy s profesionálnymi športovcami. Čo sa v konečnom dôsledku udeje, ak športový klub podpíše s hráčom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu? Tu su praktické odpovede.

Športová spoločnosť: Opcie v hráčskych zmluvách uzatvorených do 31.12.2015 po účinnosti Zákona o športe (1.1.2016) - ako na nich?
Vytvorené:19. 04. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

V poslednej dobe sa pracovná skupina v rámci projektu "Implementácie zákona o športe" čoraz častejšie stretáva s otázkou, ako a či je vôbec možné využívať tzv. "opcie" hráčskych zmlúv uzatvorených pred 1.1.2016. Prvým dychom - právny inštitút opcie slovenské právo nepozná, aspoň nie v kontraktačnej oblasti a nie s klasicky známym "športovým" obsahom. Zodpovedanie skôr uvedenej otázky presahuje rámec odpovede, ktorými sa členovia pracovnej skupiny snažia odpovedať na najrôznejšie otázky smerované zo športovej obce. Preto sme pristúpili k detailnejšiemu popisu, o čo v skutočnosti ide.

Športová spoločnosť: Postup profesionálnych hráčov pri prechode na novú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu
Vytvorené:14. 03. 2016
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Od 1. januára 2016 je účinný nový zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, ktorý prináša významnú zmenu pre športové kluby a profesionálnych športovcov/športovkyne kolektívnych športov (futbal, hokej, basketbal, hádzaná, volejbal a pod.), čo sa týka právnej úpravy vykonávania športu športovcom za za športový klub.

Športová spoločnosť: Niekoľko slov k rešpektovaniu zákona o športe - športové kluby a profesionálni športovci verzus (možný) protiprávny stav ich zmlúv?
Vytvorené: 8. 02. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

Tento krátky príspevok má za cieľ v krátkosti reagovať na niektoré praktické – aplikačné súvislosti, ktoré autor príspevku v poslednom období zaregistroval vo viacerých športoch a ktoré pramenia z častých otázok kladených pracovnej skupine s obsahom: „čo sa stane ak nebudeme mať zmluvy s profesionálnymi hráčmi v súlade so zákonom o športe, ale pôjdeme v starom režime“. Odpoveď na túto otázku sa paradoxne nedotýka len športových klubov a športovcov, ale aj národných športových zväzov a iných obchodných spoločností, ktoré priamo zodpovedajú za organizáciu súťaží (sú športovými organizáciami v zmysle "ZoŠ") kvalitu a právnu súladnosť vzťahov, ktoré spadajú pod ich právomoc a pôsobnosť.

Športová spoločnosť: Národné športové zväzy a kluby - povinnosti podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
Vytvorené:26. 01. 2016
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Prinášame vám pracovný dokument, v ktorom sú vyextrahované zo zákona o športe povinnosti národných športových zväzov a športových klubov.

Športová spoločnosť:Prechodný stav riešenia postavenia športových odborníkov vzdelávaných podľa doterajšej právnej úpravy
Vytvorené:21. 01. 2016
Autor:JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
Zobraz celý text

Prinášame Vám stanovisko JUDr. Žanety Surmajovej k výkladu ustanovení zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúcich postavenie športových masérov a ďalších športových odborníkov, ktorí boli doposiaľ živnostníkmi, v prechodnom období.

Športová spoločnosť: Zákon o športe a disciplinárne konanie
Vytvorené:19. 01. 2016
Autor:JUDr. Peter Mihál
Zobraz celý text
Príspevok nadväzuje na predchádzajúce príspevky o výklade jednotlivých inštitútov novoprijatého zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2016 a to s dôrazom na úpravu disciplinárneho konania v rámci celého športového hnutia. Zákon výrazne zasahuje aj do úpravy tejto oblasti.
Športová spoločnosť: Športové kluby v novom
Vytvorené:15. 01. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti a účinnosti z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša podstatnú zmenu v normatívnej úprave športových klubov, ktoré - či chceme, alebo nie - patria medzi najpočetnejšie a najvýznamnejšie subjekty v športe, ktoré vytvárajú konkrétne podmienky pre výkon športovej činnosti či už profesionálnym, amatérskym - no mnohokrát aj voľnočasovým športovcom. Zákon o športe podstatne mení ich postavenie, stanovuje im nové práva, ale aj povinnosti. Autor predkladaného príspevku si preto stanovil za cieľ vytvoriť akýsi zjednodušený prehľad nového postavenia, nových práv a povinností športového klubu, ako aj ďalších súvisiacich normatívnych spojitostí v zákone, čím sa snažil uľahčiť funkcionárom a pracovníkom týchto klubov orientáciu v novom zákonnom predpise.

§ Športová spoločnosť: Režim uzatvárania zmlúv medzi športovými klubmi a profesionálnymi športovcami - čo priniesol
Vytvorené:14. 01. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

Po 1.1.2016 si mnohé subjekty športovej obce – predovšetkým športové kluby a športovci kladú jednoduché otázky, ako napr.: (i) čo so zmluvnými vzťahmi, ktorých sme účastníkmi už dnes, (ii) „čo a ako“ na zmluvné vzťahy, ktoré sa chystáme v blízkej budúcnosti uzavrieť, a čo sa zmení po (iii) 1.1.2019 – po dátume, ktorý tak často spomínali členovia pracovnej skupiny pripravujúcej nový zákon o športe. Na základe potreby praxe, autor sa v predkladanom príspevku pokúsi stručne zhrnúť všetky možnosti uzatvárania zmlúv medzi športovými klubmi a profesionálnymi športovcami predovšetkým po momente, kedy nadobudol účinnosť z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príspevok vznikol na základe snahy autora napomôcť predovšetkým športovým klubom pri vstupovaní do zmluvných dojednaní s hráčmi, ktorých výkon športovej činnosti možno považovať za ich hlavnú ekonomickú činnosť, ergo činnosť, ktorou sa títo športovci živia, teda sú profesionálnymi športovcami. 

§ Športová spoločnosť: Čo prináša zákon o športe pre športovcov?
Vytvorené: 8. 01. 2016
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2016. Nový zákon významne upravuje aj postavenie športovcov ako významnej záujmovej skupiny v športe, ktorej názor, poznanie a osobná skúsenosť z prípravy a účasti na súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni predstavuje významný prameň poznania detailov vykonávania, organizovania, riadenia a správy športu. Prinášame Vám sumarizáciu zmien, ktoré prináša nový zákon o športe pre športovcov. 

Športová spoločnosť: Zmluvné vzťahy športovcov a športových organizácií - koncept nových vzťahov v športe?
Vytvorené: 4. 01. 2016
Autor:doc. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Zobraz celý text

V príspevku sa sústredíme na explikáciu nominátnych športovo-právnych kontraktov, a následne i na stručný prehľad inominátnych športových kontraktov v novom zákone o športe. Nominátne kontrakty predstavujú: zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, dohoda o hosťovaní, a zmluva o sponzorstve v športe. Okrem toho však zákon pripúšťa aj využívanie zmluvných typov (pracovná zmluva a dohody) podľa Zákonníka práce a iných obdobných pracovnoprávnych predpisov, a to pre profesionálny aj amatérsky výkon športu, ale aj pre činnosť športových odborníkov, ak vykonávajú závislú prácu.

D Športová spoločnosť: Porovnanie odvodového zaťaženia profesionálneho športovca a športovej organizácie podľa jednotlivých druhov zmlúv
Vytvorené:21. 12. 2015
Autor: Ing. Alica Fisterová
Zobraz celý text

Prinášame prezentáciu Alice Fisterovej, členky pracovnej skupiny, ktorá pripravovala zákon o športe v časti dane a odvody športovcov, športových odborníkov a športových organizácií, zmluva o sponzorstve v športe, dobrovoľníctvo v športe a iné. Konzultantom pracovnej skupiny bol aj pán Jozef Mihál. Na príprave riešení odvodov profesionálnych športovcov významne participovali aj pracovníci ministerstva práce. Prezentácia ponúka pohľad na celkovú nákladovosť odmeny, ktorú profesionálnemu športovcovi vypláca športová organizácia (klub a lebo zväz) a napovedá športovým klubom i športovcom pri akých platoch športovcov je jednoznačne výhodnejšie využiť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

§ Športová spoločnosť: Športové kluby k návrhu zákona o športe
Vytvorené:21. 12. 2015
Autor:JUDr. Jozef Čorba PhD.
Zobraz celý text

Príspevok reaguje na prípravu nového návrhu zákona o športe, najmä pokiaľ ide o navrhovanú legálnu úpravu postavenia športových klubov. Autor poukazuje na pozitívne zmeny, ktoré by mala nová právna úprava priniesť, i na niektoré úskalia, ktoré môžu spôsobiť aplikačné problémy. Zároveň navrhuje zakomponovať do pripravovanej právnej úpravy niektoré ďalšie zmeny.

§ Športová spoločnosť: Čo je lepšie pre šport i spoločnosť - zmluva o reklame alebo sponzorská zmluva?
Vytvorené: 6. 11. 2015
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Prinášame Vám príspevok, v ktorom sú analyzované rozdiely medzi inštitútom zmluvy o sponzorstve v športe a zmluvy o reklame.

Športová spoločnosť/Združenia: Športová organizácia
Vytvorené:19. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať právne postavenie športovej organizácie v návrhu zákona o športe. 

Športová spoločnosť: Osoby v športe – športový odborník
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Predmetom tohto odborného článku je bližšie rozobrať postavenie športového odborníka v návrhu zákona o športe. 

Športová spoločnosť: Osoby v športe – športovec podľa návrhu zákona o športe
Vytvorené: 6. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať status a právne postavenie športovca v podmienkach plánovaného zákona o športe, ktorý bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania Národnej rady Slovenskej republiky.

Školská a športová spoločnosť: Dopad návrhu zákona o športe na školský vzdelávací systém
Vytvorené:29. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto článku je bližšie rozobrať tie ustanovenia návrhu zákona o športe, ktoré sa dotknú školského vzdelávacieho systému na školách. Návrh zákona o športe bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, pričom jeho súčasťou je v rámci čl. XII aj novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení. 

Športová spoločnosť: Preventívne lekárske prehliadky športovcov
Vytvorené:11. 09. 2015
Autor:MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH a JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Autor sa v príspevku venuje problematike zdravia športovcov, posudzovaním ich zdravotného stavu a preventívnymi lekárskymi prehliadkami. Zaoberá sa významom a obsahom preventívnych lekárskych prehliadok u športovcov, ktoré sa v dnešnej dobe prestali pravidelne vykonávať v mnohých športových odvetviach.

Športová spoločnosť: Verejný záujem - je jeho obsahom aj šport?
Vytvorené:11. 09. 2015
Autor: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Zobraz celý text

Autor sa v príspevku zaoberá vedecky otázkami či vôbec a za akých okolností je možné uvažovať o športe a športovaní ako o obsahu verejného záujmu, či môže byť verejný záujem naplnený ľubovoľným obsahom a či sa dosiahne verejný záujem prijatím nového zákona o športe. Otázku, či je šport obsahom verejného záujmu je potrebné skúmať z pohľadu konkrétneho ľudského práva, ktoré pri verejných záujmoch súvisiacich so športom a športovaním sú v hre.

Športová spoločnosť: Kontrolór športovej organizácie - nevyhnutnosť alebo zbytočná byrokracia?
Vytvorené:29. 07. 2015
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Zmyslom tohto článku je poukázať na dôležitosť potreby inštitútu - kontrolóra športovej organizácie, ktorý by mal priniesť nový zákon o športe. 

Športová spoločnosť: Verejný záujem - je jeho obsahom aj šport?
Vytvorené:27. 04. 2015
Autor:Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc - Magister Officiorum
Zobraz celý text

Autor sa v príspevku zaoberá vedecky otázkami či vôbec a za akých okolností je možné uvažovať o športe a športovaní ako o obsahu verejného záujmu, či môže byť verejný záujem naplnený ľubovoľným obsahom a či sa dosiahne verejný záujem prijatím nového zákona o športe. Otázku, či je šport obsahom verejného záujmu je potrebné skúmať z pohľadu konkrétneho ľudského práva, ktoré pri verejných záujmoch súvisiacich so športom a športovaním sú v hre.

Právne aspekty dopingu v športe
Vytvorené:22. 09. 2014
Autor:JUDr. Žaneta Surmajová - Magister Officiorum č. 2/2012
Zobraz celý text

Doping je pojem, ktorý je v oblasti športu všeobecne známy, negatívne prezentovaný a medializovaný, no napriek tomu výskyt jeho rôznych foriem v súvislosti s výkonom športovej činnosti neustále narastá. Úsilie vyniknúť, dosiahnuť najlepší výkon a zvíťaziť v čoraz náročnejšom špičkovom športe aj za cenu porušovania základných princípov športového súťaženia a fair play často vedie športovca až k hraničnej situácii, akou je používanie zakázaných farmakologických látok a nedovolených metód v športe, ktoré sa klasifikujú ako doping.

Veľké dopingové aféry v poslednom období potvrdzujú dôležitosť tejto problematiky, pričom nejde len o samotné používanie zakázaných látok športovcom, ale aj o ďalšie aktivity, ktoré sú s dopingom spojené – manipulácia, nahováranie, nabádanie ako aj spoluúčasť na takomto konaní. Doping sa dostáva do rozporu nielen s etickými a morálnymi princípmi, ale dotýka sa aj oblasti športovo-technickej, finančno-hospodárskej, občianskoprávnej a v neposlednom rade aj trestnoprávnej, čím nadobúda právny rámec konania. Avšak najzávažnejšie je predovšetkým zdravotné hľadisko a jeho následky na zdraví dopujúceho športovca.

Aj napriek skutočnosti, že sa problém dopingu nekontrolovateľne rozširoval vo všetkých druhoch športu, bol dlhodobo mlčky tolerovaný. Významným krokom na medzinárodnej úrovni s cieľom obmedziť a vylúčiť doping zo športu bolo prijatie Dohovoru proti dopingu zo 16.11.1989 (dohovor Rady Európy č. 135) a Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe z 19.10.2005 (dohovor OSN).

Pod záštitou Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) sa antidopingové organizácie na medzinárodnej a národnej úrovni dohodli na svetovom antidopingovom programe, ktorého základným dokumentom je Svetový antidopingový kódex.

Schválením zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) sa Slovenská republika stala jednou z krajín, ktoré boj proti dopingu v športe premietli aj do zákonnej úpravy. Tento zákon okrem antidopingových opatrení upravuje aj pôsobnosť Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra“). Pre uskutočňovanie dopingovej kontroly a jej organizáciu je smerodajná právna úprava obsiahnutá vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 542/2008 Z.z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca (ďalej len „vyhláška o dopingovej kontrole“).

Pri riešení problematiky dopingu v právnej rovine je nevyhnutné predovšetkým odpovedať na otázku, akým konaním sa možno dopustiť dopingu. Všeobecne dopingom chápeme porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel.

ANTIDOPIGOVÉ PRAVIDLÁ

Antidopingové pravidlá vychádzajú z Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe a sú to:

a) prítomnosť zakázanej látky, alebo jej metabolitov, či indikátorov v telesnej vzorke športovca,

b) použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy,

c) odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky bez náležitého odôvodnenia po oznámení vykonanom na základe príslušných antidopingových pravidiel, alebo iné vyhýbanie sa odberu vzoriek športovca,

d) porušenie príslušných pravidiel týkajúcich sa dostupnosti športovca na testovanie mimo súťaže vrátane neposkytnutia požadovanej informácie o pobyte a zmeškanie testov, ktoré sú požadované odôvodnenými pravidlami,

e) podvádzanie alebo pokus o podvádzanie v priebehu ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly,

f) držba zakázanej látky alebo použitie zakázanej metódy,

g) nezákonné obchodovanie s akoukoľvek zakázanou látkou alebo metódou,

h) podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy ktorémukoľvek športovcovi alebo podporovanie, podnecovanie, napomáhanie, navádzanie, zatajovanie skutočnosti alebo iná spoluvina, ktorá je porušením alebo pokusom o porušovanie antidopingových pravidiel.

Zakázané látky a zakázané metódy sú špecifikované v zozname zakázaných látok a sú to látky, ktoré môžu zvyšovať výkon športovca alebo môžu zastierať použitie iných zakázaných látok alebo metód. Od roku 2011 je súčasťou zoznamu zakázaných látok nová skupina označená ako „Nezavedené látky“, medzi ktoré patria látky, ktoré sú ešte v štádiu predklinického alebo klinického skúšania a neboli doposiaľ schválené žiadnym regulačným orgánom. Zoznam zakázaných látok každoročne aktualizuje Svetová antidopingová agentúra s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka. Aktualizované znenie s prehľadom zmien v zozname zakázaných látok zverejňuje agentúra.

ZODPOVEDNOSŤ ŠPORTOVCA

K užitiu zakázanej látky športovcom môže dôjsť nielen samotným konaním športovca, ale aj pod vplyvom iných osôb, alebo aj inými osobami, ktoré majú dosah na jeho výkon. Z uvedeného dôvodu zákon o športe v § 19 ustanovuje, že disciplinárnu zodpovednosť za porušenie zákazu dopingu znáša nielen športovec, ale aj športový odborník, ktorý sa stará o prípravu športovca ako tréner, lekár alebo športový funkcionár, ak športovcovi podal dopingovú látku, navádza ho na jej užívanie, povzbudzuje ho alebo mu inak pomôže pri obstaraní alebo užití dopingovej látky. Športovému odborníkovi, ktorý sa stará o odbornú prípravu športovca na športovú súťaž, sa dokonca zakazuje mať dopingovú látku na športovisku alebo v prítomnosti športovca, a to aj vtedy, keď ju sám užíva na liečebné účely.

Podľa zákona o športe je rovnako zodpovedný aj športovec, ktorý

a) sa pokúsil užiť dopingovú látku s úmyslom ovplyvniť svoj športový výkon,

b) odmietol dopingovú kontrolu alebo sa bez vážneho dôvodu na ňu nedostavil,

c) zamenil alebo sa pokúsil zameniť biologickú vzorku určenú na dopingovú kontrolu,

d) sfalšoval alebo sa pokúsil sfalšovať niektorú časť dopingovej kontroly,

e) neoznámil miesto svojho pobytu, ak tým znemožnil vykonanie dopingovej kontroly.

DOPINGOVÁ KONTROLA

Športovec má zo zákona povinnosť podrobiť sa dopingovej kontrole. Ako je už vyššie uvedené, organizačný a technický priebeh dopingovej kontroly upravuje vyhláška o dopingovej kontrole.

Dopingová kontrola je zameraná na kontrolu prítomnosti zakázaných látok a použitia zakázaných metód v tele športovca, a to odobratím biologických vzoriek a ich analýzou. Vykonávanie dopingovej kontroly patrí do pôsobnosti agentúry, ktorá ju zabezpečuje prostredníctvom povereného dopingového komisára. Súťažnú dopingovú kontrolu vykonáva agentúra v prípade domácej športovej súťaže alebo športového podujatia a tiež na medzinárodnej športovej súťaži alebo športovom podujatí, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky, na ktorých sa športovec zúčastňuje. Mimosúťažná dopingová kontrola sa uskutočňuje mimo športovej súťaže alebo mimo športového podujatia. Keďže agentúra plánuje súťažné a mimosúťažné dopingové kontroly, na účely tohto plánovania jej organizátori športových súťaží alebo športových podujatí každoročne do 20. decembra predložia zoznam športových súťaží alebo športových podujatí, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcom roku.

Dopingový komisár sa preukazuje preukazom a príslušným poverovacím dekrétom na vykonanie dopingovej kontroly. Pri športových súťažiach alebo športových podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčšie množstvo športovcov, zabezpečujú úlohy spojené v výkonom dopingovej kontroly okrem dopingového komisára aj jeden alebo viacerí asistenti dopingového komisára. Týchto asistentov poskytuje organizátor športovej súťaže alebo športového podujatia na požiadanie dopingového komisára.

O spôsobe výberu športovcov na vykonanie súťažnej dopingovej kontroly rozhoduje dopingový komisár s prihliadnutím na pravidlá určené agentúrou. Obvykle sa však športovci vyberajú podľa všeobecných pravidiel:

1. v individuálnych športoch sú to športovci, ktorí sa umiestnili na určených pozíciách, teda na 1. až 3. mieste, prípadne športovci vyžrebovaní podľa štartovacej listiny.

2. v kolektívnych športoch, ako aj vo futbale, sa žrebuje jeden alebo viac športovcov z oboch tímov, ktorí nastúpili do zápasu.

Žrebovanie vykonáva dopingový komisár. Kritéria výberu športovcov sa však podľa potreby môžu určiť až na mieste konania súťaže alebo podujatia, prípadne na základe odborného posúdenia vybrať na testovanie aj ďalších športovcov. Dopingový komisár, prípadne asistent dopingového komisára nesmie spôsob výberu športovcov a mená vybraných športovcov zverejniť až do okamihu výzvy vybraného športovca na súťažnú dopingovú kontrolu.

Pokiaľ ide o miesto vykonania dopingovej kontroly, o jeho vhodnosti rozhoduje dopingový komisár. Okrem dopingového komisára a jeho asistenta, prípadne oprávneného pracovníka agentúry, na mieste výkonu dopingovej kontroly môže byť prítomný športovec v sprievode jednej osoby, tlmočník, zdravotnícky pracovník, ak ide o odber krvi a zástupca organizátora. Ak športovec ešte nie je plnoletý, musí byť prítomný aj jeho zákonný zástupca alebo iná sprevádzajúca osoba. Na mieste výkonu dopingovej kontroly sa nesmie fotografovať ani vyhotovovať akékoľvek obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy.

Dopingová kontrola sa začína doručením výzvy vybranému športovcovi. Výzvu doručí dopingový komisár alebo asistent dopingového komisára spravidla bezprostredne po skončení súťaže a športovec jej prevzatie potvrdí svojím podpisom. V prípade, že športovec odmietne výzvu prevziať, alebo jej prevzatie podpísať, táto skutočnosť sa uvedie vo výzve.

Na výkon kontroly je športovec povinný dostaviť sa ihneď po doručení výzvy, najneskôr do jednej hodiny. Ak športovec bezprostredne nastupuje do ďalších pretekov alebo súťaže, alebo je nevyhnutné jeho lekárske ošetrenie alebo sa nemôže dostaviť na výkon kontroly z iného vážneho dôvodu, môže mu dopingový komisár povoliť odklad kontroly na určený čas, avšak po celý čas odkladu musí byť športovec pod priamym dohľadom dopingového komisára alebo jeho asistenta.

Pokiaľ ide o uskutočnenie samotného testovania a odber vzorky, vyžaduje sa, aby dopingový komisár a jeho asistent boli rovnakého pohlavia ako športovec. Po príchode športovca na miesto výkonu kontroly komisár overí jeho totožnosť, zapíše čas jeho príchodu do výzvy a informuje športovca o postupe pri vykonaní kontroly. Počas dopingovej kontroly športovec môže opustiť miesto, kde sa táto kontrola vykonáva, iba s predchádzajúcim súhlasom dopingového komisára. Po celý čas však športovec musí byť pod dohľadom dopingového komisára alebo jeho asistenta. Počas svojej neprítomnosti na mieste dopingovej kontroly, športovec nesmie močiť.

Odber biologického materiálu sa uskutočňuje výlučne v priestoroch dopingovej stanice, teda v mieste určenom dopingovým komisárom na výkon dopingovej kontroly. Športovec si vyberie odberovú súpravu na odber vzorky moču, ktorá musí byť v neporušenom obale. Pri odbere vzorky postupuje podľa pokynov komisára a na jeho výzvu sa odhalí tak, aby bolo možné posúdiť pravosť vzorky. Požadované množstvo moču je 90 ml, ktoré sa rozdelí na vzorku A (60 ml) a na vzorku B (30 ml). Následne športovec uzavrie vzorky a skontroluje, či sú nádoby dostatočne uzavreté a nehrozí ich vyliatie. Odobraté vzorky komisár preberie a skontroluje ich uzávery. V prípade, že športovec neodovzdá požadované množstvo moču, zostáva na mieste výkonu kontroly až do času, kým neodovzdá chýbajúce množstvo.

Z testovania sa vyhotoví protokol o dopingovej kontrole, ktorý obsahuje údaje o priebehu kontroly vrátane kódu alebo označenia odberných súprav, ktoré boli použité pri odbere vzorky a tiež množstvo odobratej vzorky. Súčasťou protokolu sú aj údaje o liekoch a výživových doplnkoch, ktoré športovec užil v posledných 7 dňoch. Zapečatené odobraté vzorky komisár odovzdá agentúre.

Krvné vzorky alebo iné vzorky ako moč sa môžu použiť buď na zisťovanie prítomnosti zakázaných látok alebo zakázaných metód alebo na identifikáciu športovca a rozhodnutie o ďalšom testovaní. Odber krvi robí výlučne lekár alebo sestra za prítomnosti dopingového komisára, pričom môže byť vykonaný popri odbere moču. Obdobne ako pri odbere moču, športovec si vyberie odberovú súpravu na odber vzorky krvi, ktorá je v neporušenom obale a postupuje podľa pokynov komisára. Požadované množstvo krvi je 12 ml, ktoré sa rozdelí na vzorku A a vzorku B (8 a 4 ml). Skúmavka so vzorkou krvi sa zapečatí a komisár ju odovzdá agentúre.

Vzorky sa prepravujú v zberných kontajneroch, osobitne vzorky A a osobitne vzorky B. Po ich doručení agentúra určí laboratórium, kde sa vykoná analýza odobratých biologických vzoriek športovca. Laboratórium najskôr uskutoční analýzu vzorky A a výsledok oznámi agentúre.

Ak je výsledok negatívny, agentúra ho oznámi príslušnému športovému zväzu, do ktorého športovec patrí.

V prípade pozitívneho nálezu agentúra zistí, či športovcovi nebola udelená terapeutická výnimka alebo či počas odberu vzorky nedošlo k odchýleniu sa od ustanoveného postupu pre testovanie. Ak nie je zistená žiadna z uvedených skutočností, agentúra pozitívny nález oznámi športovcovi, WADE, medzinárodnému športovému zväzu a národnému športovému zväzu.

Športovec má právo požiadať agentúru o analýzu vzorky B, ktorú možno vykonať do 30 dní od analýzy vzorky A. Ak analýza vzorky B preukáže negatívny nález, výsledok dopingovej kontroly sa považuje za negatívny. V prípade, že športovec nepožiada o analýzu vzorky B, alebo je výsledok analýzy vzorky B pozitívny, športovec je podozrivý z porušenia antidopingových pravidiel.

Mimosúťažné dopingové kontroly sa uskutočňujú bez predchádzajúceho oznámenia. Dopingový komisár oznámi športovcovi miesto a čas výkonu kontroly. Odber vzoriek prebieha rovnako ako pri súťažnej dopingovej kontrole. Vzorka však musí byť odobratá najneskôr do 24 hodín po oznámení. Vo výnimočných prípadoch, ak sa tým nezmarí účel kontroly, môže komisár povoliť predĺženie tejto lehoty o 12 hodín.

Športovec je povinný dostaviť sa v určenom termíne na miesto výkonu kontroly. V prípade, že sa športovec nedostaví na miesto kontroly v určenom čase, komisár zotrvá na tomto mieste 1 hodinu po uplynutí času, v ktorom sa športovec mal dostaviť na testovanie. Ak sa športovec nemôže dostaviť, bezodkladne by mal o tejto skutočnosti informovať dopingového komisára. Ak športovec odmietne prevziať výzvu, nedostaví sa na miesto výkonu dopingovej kontroly, alebo sa odmietne podrobiť odberu vzorky a dopingovej kontrole, považuje sa to za porušenie antidopingových pravidiel.

Aby mohol byť športovec zastihnutý dopingovým komisárom za účelom uskutočnenia mimosúťažnej dopingovej kontroly bez predchádzajúceho oznámenia, je potrebné, aby agentúra disponovala informáciami týkajúcimi sa miesta pobytu a pohybu športovca. V tejto súvislosti agentúra vedie Národný register pre testovanie, v ktorom zverejňuje zoznam športovcov zaradených na mimosúťažnú dopingovú kontrolu.

Pri kolektívnych športoch, a teda aj pri futbale, sa do registra zaraďujú reprezentačné tímy, pričom sa do registra prednostne poskytujú informácie o tímových aktivitách. Do registra pre testovanie sa s povinnosťou poskytovať údaje o mieste pobytu sú v súlade s vyhláškou o dopingovej kontrole zaradení aj športovci počas dočasného zastavenia činnosti alebo zákazu činnosti, počas zranenia alebo iného zdravotného znevýhodnenia, po skončení športovej činnosti alebo aj tehotné športovkyne.

TERAPEUTICKÁ VÝNIMKA

Aj športovec môže trpieť ochoreniami a stavmi, ktorých liečba si vyžaduje podávanie liekov. V prípade, ak lieky užívané športovcom patria do zoznamu zakázaných látok a metód, prichádza do úvahy udelenie terapeutickej výnimky.

Na udelenie terapeutickej výnimky musia byť splnené tieto kritéria:

a) ak by športovec neužíval zakázanú látku alebo metódu, trpel by nie zanedbateľnými zdravotnými problémami,

b) užívanie zakázanej látky alebo metódy nezvýši výkonnosť športovca nad rámec prirodzenej výkonnosti,

c) neexistuje možnosť liečby ochorenia alebo stavu bez použitia zakázanej látky alebo metódy.

Terapeutickú výnimku môže udeliť len agentúra, a to na základe žiadosti športovca, lekárskeho posudku a po odporúčaní národného športového zväzu, pokiaľ ide o futbal Slovenského futbalového zväzu. Vzťahuje sa na konkrétnu látku s presným dávkovaním, ktoré je potrebné dodržať, udeľuje sa na ohraničený čas a potom zaniká.

NÁSLEDKY DOPINGOVEJ KONTROLY

Pozitívny výsledok dopingovej kontroly má pre športovca nepriaznivé následky, najmä pokiaľ ide o jeho kariéru. Dôsledkom je disciplinárne konanie. Právomoc viesť disciplinárne konanie a rozhodnúť v ňom má príslušný športový zväz a riadi sa týmito zásadami:

a) rýchle a spravodlivé konanie,

b) spravodlivý a nestranný orgán rozhodujúci v konaní,

c) právo byť úplne a včas informovaný o porušení antidopingového pravidla,

d) právo na obhajobu, právo vyjadriť sa k porušeniu antidopingového pravidla kladeného za vinu a z toho vyplývajúcej sankcii,

e) právo každej strany predložiť dôkazy, vrátane práva predvolať a vypočuť svedkov,

f) právo na tlmočníka,

g) právo na včasné písomné a odôvodnené rozhodnutie.

O sankcii za užitie dopingu športový zväz rozhodne do 15 dní odo dňa, keď mu agentúra oznámila rozhodnutie o pozitívnom náleze a pri jej ukladaní prihliada na mieru zavinenia športovca.

V zmysle § 21 zákona o športe, ak svetová antidopingová agentúra alebo medzinárodný športový zväz neurčí iné pravidlá, národný športový zväz uloží športovcovi za užitie dopingovej látky sankciu spočívajúcu v dočasnom alebo doživotnom zákaze účasti na športových súťažiach a vyradením zo športovej reprezentácie, pričom je určujúce, či išlo o prvé alebo už opakované zistenie užitia dopingu.

Ak sa pri výkone súťažnej dopingovej kontroly zistí, že športovec užil doping počas športovej súťaže alebo športového podujatia alebo v súvislosti s nimi, postihom je diskvalifikácia športovca spočívajúca v zrušení jeho výsledkov dosiahnutých v tejto súťaži alebo podujatí so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami, t.j. strata medaily, odmien a cien. Futbalový tím môže byť diskvalifikovaný v prípade, ak sa preukáže užitie dopingu aspoň dvoma hráčmi.

Vzhľadom na to, že rôzne lieky a farmaceutické produkty môžu obsahovať látky, ktoré patria do zoznamu zakázaných látok, športovec má právo predložiť dôkazy a preukázať, že užil dopingovú látku preto, že si ju vyžadoval jeho zdravotný stav a obsahovali ju lieky, ktoré mu boli predpísané, alebo že ju neužil s cieľom zvýšiť svoj športový výkon. V prípade, že tieto skutočnosti preukáže, môže športový zväz rozhodnutie o dočasnom zákaze na dva roky zmeniť na napomenutie alebo na zákaz účasti na športových súťažiach na jeden rok.

K užitiu dopingovej látky môže dôjsť nielen samotným konaním športovca, ale aj pod vplyvom iných osôb. Ak športovec preukáže, že dopingová látka sa dostala do jeho tela bez jeho zavinenia, napríklad tak, že užil nesprávne označený alebo kontaminovaný doplnok výživy alebo mu dopingovú látku podal lekár, tréner alebo iná osoba bez jeho vedomia, môže športový zväz znížiť sankciu najviac o polovicu a ak ide o doživotný zákaz účasti na športových súťažiach, môže znížiť sankciu najmenej na osem rokov. Poľahčujúcou okolnosťou je pre športovca jeho súčinnosť, ktorú poskytne agentúre pri odhaľovaní dopingu.

Zákon o športe ustanovuje aj sankcie pre osoby, ktoré sa podieľali na užití dopingovej látky športovcom. Osobe, ktorá bola zapojená do prípravy športovca, sa v takom prípade uloží sankcia spočívajúca v dočasnom zákaze činnosti športového odborníka na 4 až 15 rokov. V trestnoprávnej rovine dané konanie môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu podávania anabolických látok § 176 Trestného zákona.

Ak športovec počas 18 mesiacov trikrát znemožní vykonanie mimosúťažného testovania, národný športový zväz mu uloží sankciu spočívajúcu v dočasnom zákaze účasti na športových súťažiach a vyradením z reprezentácie na tri mesiace až dva roky.

ZÁVER

Niet pochýb, že doping predstavuje pálčivý a stále sa rozrastajúci problém v oblasti morálnej, etickej, zdravotnej ale aj právnej. V tejto rovine sa dôležitou stáva potreba rozvíjania právneho vedomia športovcov, prevencie a zmena myslenia v duchu tradičných športových hodnôt a fair play. Významnú úlohu zohráva agentúra, ktorá neustále spracúva, aktualizuje a zverejňuje informácie týkajúce sa dopingu a súvisiacich záležitostí. Poskytuje tak športovcom, ale aj športovým zväzom podrobnú informovanosť o ich právach a povinnostiach v prevencii proti dopingu.

Športová spoločnosť: Založenie športového klubu ako občianskeho združenia
Vytvorené:27. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku sa venujeme téme založenia športového klubu ako občianskeho združenia a odpovedáme na otázku ako je potrebné formulovať stanovy, keď ide o športový klub.

Športová spoločnosť: Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie
Vytvorené:26. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 
Športová spoločnosť: Dopady pripravovanej novely zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí na divácke násilie
Vytvorené:29. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obsahom odborného článku je poukázať na ciele navrhovanej právnej úpravy, ktorými je snaha upraviť a rozšíriť súčasnú právnu úpravu organizácie športových podujatí a právne následky v súvislosti s deliktami diváckeho násilia.

Športová spoločnosť: Východiská národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike
Vytvorené:10. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Vláda Slovenskej republiky schválila dokument Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. 

Športová spoločnosť: Štát zverejnil koncepciu rozvoja športu
Vytvorené:17. 02. 2012
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Ministerstvo školstva zverejnilo hlavné tézy návrhu športovej politiky v oblasti športu 
2% pokračujú v nezmenenom režime až do roku 2014
Vytvorené: 2. 12. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Parlament na návrh neziskového sektora schválil zmenu v asignačnom mechanizme 2% dane a ponechal platný stav až do roku 2014
§ Ako ďalej s tzv. mobilnými súdmi?
Vytvorené:20. 11. 2011
Autor:doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zobraz celý text

Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1. Podľa tejto novely sa hlavné pojednávanie súdu môže konať priamo a bezodkladne na mieste, kde bol spáchaný prečin. Podmienkou je vhodnosť a účelovosť, resp. uplatňovanie skráteného vyšetrovania. Takýto postup nemožno uplatniť v prípade povinnej obhajoby (§ 37 Trestného poriadku). Spomínaná novela nadobudla účinnosť dňom 1. apríla 2010.

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!
Vytvorené:25. 10. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami
§ Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže
Vytvorené: 6. 10. 2011
Autor:
Zobraz celý text

Cieľom koncepcie rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže (ďalej len „koncepcia“) je vytvárať podmienky pre deti a mládež tak, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite.

Cieľovou skupinou tejto koncepcie sú deti a mládež od 6 do 18 rokov, kde by mala byť ingerencia štátu najväčšia. Koncepcia sa nezaoberá športovotalentovanými deťmi a mládežou a ani univerzitným športom. Ak je v nej ďalej v texte spomínaný pojem „telesná výchova“, tak ten zahŕňa oba v súčasnosti vyučované predmety na základných a stredných školách, ktorými sú „telesná výchova“ a „telesná a športová výchova“.

Táto koncepcia bola vypracovaná z časového hľadiska skôr ako hlavná koncepcia reformy športu, ktorú má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „ministerstvo”) predložiť na rokovanie vlády v decembri 2011. Je vhodné, aby niektoré opatrenia vláda SR schválila prioritne už v tomto dokumente. Niekoľko opatrení navrhovaných v tejto koncepcii hlavná koncepcia reformy športu rozpracuje.

Športová spoločnosť: Zodpovednosť lyžiara za škodu
Vytvorené: 5. 10. 2011
Autor:Peter Bellás
Zobraz celý text

Článok sa zaoberá právnou úpravou zodpovednosti za škodu spôsobenej lyžiarom na lyžiarskom svahu.

!!!! Priamy internetový prenos zo Stupavskej konferencie !!!!
Vytvorené:22. 09. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Centrálny portál oznamuje, že v dňoch 28. - 29. 09. 2011 (streda, štvrtok) bude vysielať zo Stupavy naživo konferenciu Štát a občianska spoločnosť, organizovanú Úradom vlády SR a zástupcami neziskových organizácií.


2% sa majú stať "výťahom" pre rozvoj darcovstva
Vytvorené: 1. 02. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Inštitút 2% dane môže významným spôsobom pomôcť opätovnému nárastu darcovstva na Slovensku 

§ Unikátna spolupráca FC Barcelona s detským fondom OSN- UNICEF
Vytvorené: 5. 01. 2011
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Článok približuje podstatu spolupráce medzi FC Barcelona a detským fondom OSN- UNICEF cez sprostredkovanie informácií o právnej forme a filozofií klubu vzhľadom na španielske vnútroštátne neziskové právo.  

10 131 návštevníkov Centrálneho portálu pre neziskový sektor
Vytvorené:31. 10. 2010
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Od 06.10.2010 videlo Centrálny portál vyše 10 131 návštevníkov, ktorí si spoločne otvorili vyše 55 000 stránok. V rámci oblastí najväčší záujem bol o informácie zo školskej a sociálnej spoločnosti, o informácie týkajúce sa darov, dotácií, 2% dane a verejných zbierok. Z pohľadu právnych foriem prevládali informácie o občianskych združeniach, nadáciách a neziskových organizáciách. 

§ Plánované znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe v roku 2010 a jej dopady na vrcholových športovcov- reprezentantov SR
Vytvorené:11. 10. 2010
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Štát vykonáva štátnu starostlivosť o šport najmä prostredníctvom MŠVVaŠ SR, MV SR, MO SR. V rámci ich organizačných štruktúr totiž existujú a sú financované tzv. rezortné strediská prípravy štátnej športovej reprezentácie, v ktorých sa pripravujú na medzinárodnú reprezentáciu Slovenskej republiky naši vrcholoví športovci. Všetky tieto organizácie by malo od 1. Januára 2011 zasiahnuť veľmi výrazne i plánované celoštátne zníženie ich zamestnancov v dôsledku šetrenia na výdavkovej strane štátneho rozpočtu v rozsahu min. 10% na mzdových a bežných výdavkoch. Ako sa tento fakt dotkne v týchto organizáciách sa pripravujúcich športovcov a ich servisných tímov?

„Nedokonalosť“ školskej legislatívy
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Mária Kostolná
Zobraz celý text
Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.
§ Analýza vybraných ustanovení zákona NR SR č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Autor analyzuje zákon NR SR č. 300/2008 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzhľadom na jeho obsah a priebeh legislatívneho procesu, ktorý jeho prijatiu predchádzal a pridáva poznámky o jeho vzťahoch k ostatnej slovenskej športovej legislatíve.

Prestupy mladých športovcov, právo EÚ a rozhodnutie SDEÚ vo veci Bernard
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Prestupy mladých športovcov a právo EÚ: Prinesie súdne rozhodnutie vo veci Bernard z marca 2010 rovnaký prielom ako znamenala dnes už legendárna vec Bosman?!

Mal by mať profesionálny futbalista na Slovensku postavenie zamestnanca?
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Vykonávanie športovej činnosti profesionálnym futbalistom pre futbalový klub, v mene ktorého súťaží, sa už dávno i na Slovensku stalo vplyvom komercionalizácie a profesionalizácie futbalu odplatným právnym vzťahom. Veľmi aktuálnou otázkou však stále zostáva jeho konkrétna právna úprava, pretože absentuje osobitný právny predpis, ktorý by upravoval profesionálny šport. Autor v príspevku analyzuje subjekty a najmä predmet a obsah tohto právneho vzťahu v slovenskom vnútroštátnom práve, porovnáva ho s vnútroštátnou právnou úpravou v ostatných krajinách EÚ a pridáva poznámky ku komunitárnej právnej úprave vzhľadom na voľný pohyb osôb.

§ Podnikanie a (iná) zárobková činnosť športového klubu- občianskeho združenia
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Príspevok rozoberá judikatúru i doktrínu, ktorá zastáva názor, že športový klub, ktorý má právnu formu občianskeho združenia môže vykonávať akúkoľvek (inú) zárobkovú činnosť (i podnikanie), pričom s dosiahnutým príjmom nemôže nakladať ako so ziskom. Zároveň má povinnosť dodržiavať pri vykonávaní (inej) zárobkovej činnosti všetky pravidlá hospodárskej súťaže vrátane riadneho zdaňovania touto činnosťou dosiahnutých príjmov.  

Odborné stanoviská (2)
§ Športová spoločnosť: Zmluva o sponzorstve v športe/Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR
Vytvorené:14. 02. 2016
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Prinášame Vám metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracovaného na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe. Metodické usmernenie usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe.

§ Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020
Vytvorené:19. 12. 2012
Autor:Peter Bellas
Zobraz celý text

Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.

Príklady z praxe (8)
Športová spoločnosť/Združenia: K povinnosti výberu ročných členských príspevkov
Vytvorené: 4. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme športový klub vo forme občianskeho združenia, ktoré nevyberá od svojich členov žiadne ročné členské. V novom zákone o športe sme sa však dočítali, že takáto povinnosť bude pre športové kluby povinná. Znamená to, že budeme musieť zmeniť naše stanovy? 

Športová spoločnosť/Osobné údaje: K oprávneniu organizácie vyžadovať rodné číslo od športovcov
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Kto za športový klub vo forme občianskeho združenia je oprávnený vyžadovať rodné čísla od športovcov za účelom ich zápisu do informačného systému športu? Môže ich vyžadovať aj tajomník združenia?

Združenia/Športová spoločnosť: Povinnosť vypracovania výročnej správy občianskeho združenia
Vytvorené:19. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Kedy je občianske združenie povinné vypracovať výročnú správu?

Združenia/Športová spoločnosť: Výkon rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce vo vzťahu k športovému klubu
Vytvorené: 3. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Konal hlavný kontrolór v súlade so zákonom, keď pri kontrole v občianskom združení (mestský športový klub) zameranom na zúčtovanie dotácie vytkol, že správna rada tohto združenia nezasadala tak ako je uvedené v stanovách?

Športová spoločnosť/Združenia: K povinnosti mať zriadeného kontrolóra pre športovú organizáciu
Vytvorené:26. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V návrhu zákona o športe sme sa dočítali, že športové organizácie musia mať zvoleného vlastného kontrolóra. Čo však v prípade ak sme občianske združenie, ktoré nemá zriadený kontrolný orgán?

Zamestnávanie / Dobrovoľníctvo: Nelegálna práca a vykonávanie dobrovoľníckej činnosti na športovom podujatí
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Nejde o nelegálnu prácu, keď na športovom podujatí členovia dobrovoľného hasičského zboru robili bez nároku na mzdu a odmenu len ako dobrovoľníci a vykonávali zdravotnú a protipožiarnu hliadku, na ktorú sú riadne vyškolení?

Športová spoločnosť: Organizovanie bežeckého podujatia
Vytvorené:17. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Máme záujem zorganizovať bežecké podujatie v spolupráci s obcou (predpokladaná účasť bežcov - cca 40). Aké povinnosti musíme splniť? V zákone o organizovaní športových podujatí som sa dočítala o tom, že je potrebné mať odbornú spôsobilosť, na získanie ktorej sa treba prihlásiť na webovom sídle národného športového zväzu. Na internete som našla viac stránok s označením Národný športový zväz, preto neviem, na ktorú sa obrátiť.

 

§ Športová spoločnosť: Organizovanie verejného športového podujatia - oznamovacia povinnosť
Vytvorené:25. 04. 2014
Autor:Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je občianske združenie zastrešujúce činnosť telovýchovnej jednoty v obci povinné oznámiť jednotlivé futbalové zápasy družstiev žiakov, dorastencov a mužov v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí ?

 

Súdne rozhodnutia (8)
Najvyšší súd ČR z 20.05.2015 - K posúdeniu intenzity porušovania pravidiel pri športovom zápase
Vytvorené:25. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Předmetem sporu je posouzení otázky, zda, popřípadě kdy uvedený způsob hry tzv. „skluzem“ lze považovat při boji o míč za takové porušení pravidel kopané, jež by zakládalo občanskoprávní odpovědnost z důvodu porušení prevenční povinnosti podle § 415 obč. zák.

Najvyšší správny súd ČR z 29.11.2011 - K posúdeniu cestovných výdavkov profesionálneho športovca
Vytvorené: 6. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Stěžovatel v kasační stížnosti namítá nezákonnost napadeného rozsudku krajského soudu a vady správního řízení. Spornou právní otázkou bylo v daném případě posouzení činnosti stěžovatele jakožto profesionálního hráče ledního hokeje: zda se jednalo o výkon nezávislého povolání, anebo o pracovněprávní vztah. Krajský soud prý znovu posoudil zjištěný skutkový stav a vyhodnotil jej právně odlišně, než učinily správní orgány. Stěžovatel tvrdí, že žalovaný neunesl důkazní břemeno ohledně prokázání místa výkonu jeho podnikatelské činnosti. Stěžovatel vychází z toho, že tímto místem je Milevsko, nicméně správní orgány za toto místo označily zimní stadion HC Sparta Praha, neboť právě za tento klub stěžovatel hraje. Z hráčské smlouvy prý však místo výkonu činnosti neplyne, přičemž je zřejmé, že profesionální hráč má i řadu jiných povinností než hrát hokej. Navíc, hráč pobírá odměnu, i pokud je zraněný a hrát nemůže. Stěžovatel proto uvádí, že ze smluvních povinností hokejového hráče plyne, že tyto činnosti může plnit na různých místech, a to včetně místa trvalého bydliště. Pobyt v bydlišti přitom není stejný jako kompletní fyzická a psychická příprava. Souhrnně tvrdí, že prokázal pravdivost svých tvrzení a oprávněnost svého postupu, proto měl opak prokázat ve smyslu ustanovení § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků („daňový řád“) žalovaný, případně měl stěžovatele vyzvat k průkazu místa výkonu práce.  Z popsaných důvodů stěžovatel navrhuje napadený rozsudek krajského soudu zrušit.

Najvyšší súd ČR z 21.03.2007 - K aplikácii trestného práva na športové úrazy spôsobené z nedbanlivosti vs. športové pravidlá
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Podle názoru dovolatele je při posuzování obdobných jednání nutno přihlédnout zejména k tomu, zda při jednání šlo o naprosto ojedinělý exces z pravidel sportovní hry či nikoli. V průběhu projednávání věci bylo prokázáno, že v daném případě o takový exces nešlo. Dle rozhodčího sice došlo k porušení pravidel kopané, avšak nikoli značné intenzity, v důsledku které by obžalovanému zajisté udělil kartu červenou. V průběhu dokazování bylo dle dovolatele mimo jakoukoliv pochybnost prokázáno, že obžalovaný se snažil odehrát míč a pouze v důsledku naprosto nepředvídatelné kličky poškozeného došlo k jeho poranění. Dle názoru obviněného tak nelze hovořit o nedbalostním jednání ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) tr. zákona a není tak naplněna subjektivní stránka trestného činu. Dovolatel tvrdí, že pokud se jednalo o porušení pravidel kopané (což ostatně nepopírá), pak se nejednalo o takové porušení pravidel, které by nějakým mimořádným způsobem svým provedením nějak mimořádně vybočovalo z rámce běžných fotbalových zákroků v průběhu hry. Za zásadní považuje i samotnou skutečnost, že se jednalo o zákrok v průběhu hry. 

Najvyšší súd SR z 20.07.2011 - K miestnej príslušnosti súdu spory vyplývajúce z porušenia pravidiel športovej súťaže
Vytvorené: 4. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že žalobca podaním doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky žiadal, aby súd zrušil s okamžitou platnosťou rozhodnutie žalovaného a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Žalovaný svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie disciplinárnej komisie Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, ktorým bol žalobcovi uložený nepodmienečný trest zastavenia pretekárskej činnosti do konca kalendárneho roka 2010. Zo stanov žalovaného vyplýva, že je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb so záujmom o šport telesne postihnutých s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, ktorý je zriadený ako právnická osoba vo forme občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Krajský súd svoj nesúhlas odôvodnil tým, že v danom prípade je predmetom preskúmania rozhodnutie Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, jeho disciplinárnej komisie, ktorým uložil svojmu členovi (žalobcovi) nepodmienečný trest zastavenia pretekárskej činnosti do konca kalendárneho roka 2010 s poukazom na to, že žalovaný plní úlohy v oblasti športu na základe zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu v platnom znení a podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona je národný športový zväz občianske združenie. 

Najvyšší súd ČR z 17.03.2010 - Uloženie pokuty občianskym združením z dôvodu svojvoľného opustenia hracej plochy mužstvom
Vytvorené: 3. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Obvodní soud pro Prahu 1 svým rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalující strana domáhala určení, že rozhodnutí Odvolací a revizní komise Českomoravského fotbalového svazu (dále jen „ČMFS“) je v rozporu se Stanovami ČMFS. Uvedeným rozhodnutím nebylo vyhověno odvolání žalobce proti rozhodnutí Disciplinární komise ČMFS, kterým byla žalobci uložena na základě Přílohy 2 čl. 3 a čl. 6 odst. 5 Disciplinárního řádu ČMFS pokuta 2.000.000,- Kč za svévolné opuštění hrací plochy družstvem (mužstvem) žalobce. Důvodem opuštění hřiště v tomto případě měla být podle žalobce nedostatečná pořadatelská služba, vhazování předmětů do prostoru hřiště a verbální útoky na rozhodčí. Žalobce podanou žalobu odůvodňoval tím, že rozhodnutí Odvolací a revizní komise je v rozporu se stanovami žalovaného, a to s ohledem na procesní pochybení, která měla předcházet vydání tohoto rozhodnutí. Pochybení mělo podle žalobce spočívat v tom, že vnitřní předpisy jasně neupravují lhůty pro řízení před orgány žalovaného a žalovaný se také nevypořádal ve svém rozhodnutí s interními poplatkovými otázkami. Žalobce byl podle svých tvrzení zkrácen na právech, jelikož neměl možnost se seznámit s podklady pro řízení před Odvolací a revizní komisí. Dále žalobce namítal rozpor mezi písemným odůvodněním a ústně sdělenými důvody rozhodnutí při jeho vyhlášení komisí, které se týkaly porušení fotbalových předpisů, o nichž měla být vypracována zpráva pro Výkonný výbor ČMFS. Tím také mělo dojít k porušení čl. 21 odst. 2 a 3 stanov žalovaného.

Súdny dvor Európskej únie z 16.03.2010 - Zaviazanie hráča na náhradu škody z dôvodu porušenia povinnosti uzavrieť prvú profesionálnu hráčsku zmluvu s klubom, ktorý hráča vychoval
Vytvorené: 3. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi futbalovým klubom Olympique Lyonnais SASP a Olivierom Bernardom, profesionálnym futbalovým hráčom, ako aj futbalovým klubom podľa anglického práva Newcastle UFC vo veci zaplatenia náhrady škody zo strany O. Bernarda a Newcastle UFC z dôvodu, že O. Bernard jednostranne porušil svoje záväzky vyplývajúce z článku 23 Charty profesionálneho futbalu na sezónu 1997 – 1998 prijatej Francúzskym futbalovým zväzom.

Súd prvého stupňa z 30.09.2004 - Právna povaha antidopingových pravidiel
Vytvorené: 3. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamietol návrh žalobcov proti Medzinárodnému olympijskému výboru na vyslovenie nesúladu niektorých predpisov prijatých touto organizáciou a uplatňovaných Medzinárodnou plaveckou federáciou, ako aj niektorých praktík používaných pri dopingových kontrolách s predpismi práva Spoločenstva o hospodárskej súťaži a slobodnom poskytovaní služieb.

Súdny dvor Európskej únie z 15.12.1995 - Profesionálni športovci vs. prestupové pravidlá stanovujúce novému klubu povinnosť zaplatiť odškodnenie pôvodnému klubu
Vytvorené: 3. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
 • Pán Bosman, profesionálny futbalista a belgický štátny príslušník, bol od roku 1988 v pracovnoprávnom vzťahu s RCL, belgickým prvoligovým futbalovým klubom, pričom platnosť zmluvy, ktorá mu zabezpečovala priemernú mesačnú mzdu 120 000 BFR vrátane odmien, skončila 30. júna 1990.
 • Dňa 21. apríla 1990 navrhol RCL pánovi Bosmanovi uzatvorenie novej zmluvy na jednu sezónu s mesačnou mzdou zníženou na 30 000 BFR, teda na minimálnu sumu ustanovenú federálnym predpisom URBSFA.
 • Keďže pán Bosman zmluvu odmietol podpísať, bol zapísaný do zoznamu hráčov určených na prestup. Suma odškodnenia za jeho výcvik bola stanovená podľa predmetného predpisu na 11 743 000 BFR.
 • Keďže žiadny klub neprejavil záujem o nútený prestup, pán Bosman nadviazal kontakt s druholigovým francúzskym klubom Dunkerque, ktorý mu ponúkol mesačnú mzdu 100 000 BFR plus príplatok pri uzavretí zmluvy vo výške približne 900 000 BFR. 
 • Dňa 27. júla 1990 RCL zároveň uzavrel zmluvu s klubom Dunkerque o dočasnom prestupe pána Bosmana na obdobie jedného roka na základe odškodnenia vo výške 1 200 000 BRF, ktoré musí klub Dunkerque zaplatiť RCL a ktoré je splatné dňom, keď Francúzska futbalová federácia (ďalej len „FFF“) dostane osvedčenie o prestupe vydané URBSFA. Touto zmluvou sa okrem iného poskytlo klubu v Dunkerque neodvolateľné prednostné právo na definitívny prestup hráča za sumu 4 800 000 BFR. Obidve zmluvy, jedna uzavretá medzi klubom Dunkerque a RCL a druhá medzi klubom Dunkerque a pánom Bosmanom, však obsahovali odkladaciu podmienku, podľa ktorej osvedčenie o prestupe musel URBSFA poslať FFF do dátumu odohrania prvého zápasu v sezóne, ktorý sa mal konať 2. augusta 1990.
 • Keďže RCL mal pochybnosti o platobnej schopnosti klubu Dunkerque, nepožiadal URBSFA, aby predmetné osvedčenie poslal FFF. Preto ani jedna zmluva nenadobudla účinnosť. RCL okrem toho 31. júla 1990 pozastavil pánovi Bosmanovi činnosť, čím mu zabránil hrať počas celej sezóny.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (7)
Zmluva o amatérskom vykonávaní športu
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:Učps
Stiahni súbor
Autor prináša širšej verejnosti zmluvu o amatérskom vykonávaní športu ako jeden zo zmluvných typov, ktoré so sebou prináša nový zákon o športe.
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam pre športovú organizáciu
Vytvorené:19. 02. 2016
Autor:Učps
Stiahni súbor
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam je procesným predpisom, ktorého prijatie sa odporúča pre športové organizácie všetkých typov v záujme zrýchlenia a zlacnenia rozhodovacích procesov. V dnešnej modernej dobe sú kľúčovými parametrami manažovania akejkoľvek činnosti čas a náročnosť, nielen finančná ale aj personálna, administratívna, či logistická. V každodenných procesoch prebiehajúcich v športových organizáciách je veľmi často potrebné, aby bol určitý postup v súlade s predpismi športovej organizácie odsúhlasený príslušným orgánom športovej organizácie, ktorý má stanovami alebo iným predpisom zväzu zverenú kompetenciu na posúdenie a rozhodnutie veci. Funkcionári vo vrcholných výkonných manažérskych funkciách v športe (členovia exekutívy) sú pomerne často z rôznych častí Slovenska, majú často aj iné pracovné pozície a v prípade ich osobnej účasti na zasadnutí v Bratislave alebo na inom mieste Slovenska vzniká často problém skoordinovať účasť na pracovnom stretnutí, ktoré často trvá 1-2 hodiny avšak naruší celodenný program športových funkcionárov a komplikuje im život. Aj preto je postupne čím ďalej viac funkcionárov vo zväzoch z Bratislavy a okolia, čo nie je úplne ideálne. Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam upravuje férový postup, v rámci ktorého členovia kolektívneho orgánu športovej organizácie na základe elektronicky doručených podkladov schvália alebo neschvália návrh rozhodnutia, ktorý je im elektronicky predložený na hlasovanie. Výsledkom procesu upraveného v smernici je riadne zadokumentované rozhodnutie (negatívne alebo pozitívne) orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnutie v príslušnej veci vydať. V rámci dobudovania informačného systému športu bude proces upravený smernicou o elektronickom hlasovaní per rollam premietnutý do funkcionality IS športu, ktorá umožní orgánom národných športových zväzov využívať túto funkcionalitu ako službu, ktorá po uskutočnení elektronického hlasovania automaticky vygeneruje a zverejní na športovom portáli (§ 82 ods. 2 písm. f) zápisnicu o hlasovaní so schváleným rozhodnutím.
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam pre športový zväz
Vytvorené:19. 02. 2016
Autor:Učps
Stiahni súbor
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam je procesným predpisom, ktorého prijatie sa odporúča pre športové organizácie všetkých typov v záujme zrýchlenia a zlacnenia rozhodovacích procesov. V dnešnej modernej dobe sú kľúčovými parametrami manažovania akejkoľvek činnosti čas a náročnosť, nielen finančná ale aj personálna, administratívna, či logistická. V každodenných procesoch prebiehajúcich v športových organizáciách je veľmi často potrebné, aby bol určitý postup v súlade s predpismi športovej organizácie odsúhlasený príslušným orgánom športovej organizácie, ktorý má stanovami alebo iným predpisom zväzu zverenú kompetenciu na posúdenie a rozhodnutie veci. Funkcionári vo vrcholných výkonných manažérskych funkciách v športe (členovia exekutívy) sú pomerne často z rôznych častí Slovenska, majú často aj iné pracovné pozície a v prípade ich osobnej účasti na zasadnutí v Bratislave alebo na inom mieste Slovenska vzniká často problém skoordinovať účasť na pracovnom stretnutí, ktoré často trvá 1-2 hodiny avšak naruší celodenný program športových funkcionárov a komplikuje im život. Aj preto je postupne čím ďalej viac funkcionárov vo zväzoch z Bratislavy a okolia, čo nie je úplne ideálne. Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam upravuje férový postup, v rámci ktorého členovia kolektívneho orgánu športovej organizácie na základe elektronicky doručených podkladov schvália alebo neschvália návrh rozhodnutia, ktorý je im elektronicky predložený na hlasovanie. Výsledkom procesu upraveného v smernici je riadne zadokumentované rozhodnutie (negatívne alebo pozitívne) orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnutie v príslušnej veci vydať. V rámci dobudovania informačného systému športu bude proces upravený smernicou o elektronickom hlasovaní per rollam premietnutý do funkcionality IS športu, ktorá umožní orgánom národných športových zväzov využívať túto funkcionalitu ako službu, ktorá po uskutočnení elektronického hlasovania automaticky vygeneruje a zverejní na športovom portáli (§ 82 ods. 2 písm. f) zápisnicu o hlasovaní so schváleným rozhodnutím.
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam pre športové kluby
Vytvorené:19. 02. 2016
Autor:Učps
Stiahni súbor
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam je procesným predpisom, ktorého prijatie sa odporúča pre športové organizácie všetkých typov v záujme zrýchlenia a zlacnenia rozhodovacích procesov. V dnešnej modernej dobe sú kľúčovými parametrami manažovania akejkoľvek činnosti čas a náročnosť, nielen finančná ale aj personálna, administratívna, či logistická. V každodenných procesoch prebiehajúcich v športových organizáciách je veľmi často potrebné, aby bol určitý postup v súlade s predpismi športovej organizácie odsúhlasený príslušným orgánom športovej organizácie, ktorý má stanovami alebo iným predpisom zväzu zverenú kompetenciu na posúdenie a rozhodnutie veci. Funkcionári vo vrcholných výkonných manažérskych funkciách v športe (členovia exekutívy) sú pomerne často z rôznych častí Slovenska, majú často aj iné pracovné pozície a v prípade ich osobnej účasti na zasadnutí v Bratislave alebo na inom mieste Slovenska vzniká často problém skoordinovať účasť na pracovnom stretnutí, ktoré často trvá 1-2 hodiny avšak naruší celodenný program športových funkcionárov a komplikuje im život. Aj preto je postupne čím ďalej viac funkcionárov vo zväzoch z Bratislavy a okolia, čo nie je úplne ideálne. Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam upravuje férový postup, v rámci ktorého členovia kolektívneho orgánu športovej organizácie na základe elektronicky doručených podkladov schvália alebo neschvália návrh rozhodnutia, ktorý je im elektronicky predložený na hlasovanie. Výsledkom procesu upraveného v smernici je riadne zadokumentované rozhodnutie (negatívne alebo pozitívne) orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnutie v príslušnej veci vydať. V rámci dobudovania informačného systému športu bude proces upravený smernicou o elektronickom hlasovaní per rollam premietnutý do funkcionality IS športu, ktorá umožní orgánom národných športových zväzov využívať túto funkcionalitu ako službu, ktorá po uskutočnení elektronického hlasovania automaticky vygeneruje a zverejní na športovom portáli (§ 82 ods. 2 písm. f) zápisnicu o hlasovaní so schváleným rozhodnutím.
Usmernenie k predkladaniu zákonných potvrdení k žiadostiam o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2015
Vytvorené: 3. 10. 2014
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Prinášame Vám Usmernenie k predkladaniu zákonných potvrdení k žiadostiam o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2015 vypracované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014
Vytvorené: 8. 06. 2011
Autor:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:
Stiahni súbor
Register pojmov (27)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť