itretisektor | O nás

O nás

Misia 1.SNSC – prispievať k vytváraniu transparentného, profesionálneho a etického spoločenského prostredia na Slovensku prostredníctvom posilnenia mimovládnych neziskových organizácií (MVO) poskytujúcich verejno-prospešné služby.

Občianske združenie 1. Slovenské neziskové servisné centrum vzniklo v roku 1999 za účelom združenia odborníkov v oblasti práva, daní a účtovníctva, ktorých činnosť sa dotýka organizácií pôsobiacich v neziskovom (treťom) sektore. Cieľom 1.SNSC je poskytovanie najmä poradenstva a služieb pre verejnoprospešné organizácie tak, aby sa tieto organizácie mohli v maximálnej miere venovať aktivitám, za účelom ktorých primárne vznikli. Získavaním informácií, podnetov a spätných väzieb od organizácií a ľudí zo sektora sa potom 1.SNSC snaží analyzovať a ovplyvňovať právne prostredie a súčasne dávať návrhy na skvalitnenie legislatívy, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje činnosť celého sektora.

Činnosť 1. Slovenského neziskového servisného centra sa riadi Stanovami, ktoré upravujú účel občianskeho združenia, podmienky na prijatie za člena, orgány združenia, hospodárenie organizácie a ďalšie potrebné náležitosti.

Oblasti záujmu 1.SNSC sa teda dajú rozdeliť do dvoch veľkých skupín mikro a makro.

Mikro: Projekty v mikro oblasti sú zamerané najmä na riešenie problémov a poradenstvo konkrétnym organizáciám či osobám pôsobiacim v sektore. Poslaním 1.SNSC v tejto oblasti je poskytnúť taký kvalitný servis a poradenstvo, aby sa mimovládne organizácie mohli primárne venovať svojej verejnoprospešnej činnosti.

Makro: Projekty v makro oblasti mapujú aktuálny stav tretieho sektora ako celku a často vychádzajúc z informácií získaných z projektov v mikro oblasti sa snažia v spolupráci so štátnymi orgánmi nájsť riešenia na skvalitnenie celého prostredia. Tieto projekty zahŕňajú činnosti od analýz aktuálneho stavu, či existujúcich problémov, cez vytváranie a koordináciu pracovných skupín z radov pracovníkov v štátnej správe a samospráve na jednej strane a zástupcov vedúcich organizácií tretieho sektora na strane druhej, až často po návrhy na zmenu zodpovedajúcej legislatívy (vytvorenie legislatívneho zámeru, či dokonca až paragrafového znenia).

Chcete využiť naše služby, máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!


< Späť