itretisektor | Zamestnávanie

Zamestnávanie

Zamestnávanie zamestnancov je upravené predovšetkým Zákonníkom práce v platnom znení. Pracovný pomer má v tak v sfére podnikateľskej ako aj treťosektorovej rovnaké zákonné požiadavky, preto je potrebné poznať jeho špecifiká a možnosti. 

Dôvodové správy (5)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (12)
Zamestnávanie: Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
Vytvorené:15. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

V odbornom článku sa venujeme problematike výpočtu dovolenky v prípadoch, kedy má zamestnanec nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. 

Zamestnávanie: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 2. časť - Niektoré špecifiká
Vytvorené:28. 07. 2014
Autor:Matej Trnavský
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa zaoberáme niektorými špecifikami, ktoré sa týkajú dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.
§ Zamestnávanie: Povinnosti zamestnávateľa súvisiace s materskou a rodičovskou dovolenkou
Vytvorené:24. 07. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Prinášame sumár povinností zamestnávateľa v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení voči tehotnej zamestnankyni, zamestnankyni na materskej alebo zamestnancovi na rodičovskej dovolenke.

Zamestnávanie: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 1. časť
Vytvorené: 7. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
§ Zamestnávanie: Delené pracovné miesto
Vytvorené:19. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok bližšie objasňuje inštitút deleného pracovného miesta. 

§ Zamestnávanie: Dohoda o sporných nárokoch
Vytvorené: 2. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa bližšie zaoberá využitím dohody o sporných nárokoch v pracovnoprávnych vzťahoch a jej základnými náležitosťami.  

§ Zamestnávanie: Doručovanie písomností v pracovnom pomere
Vytvorené:26. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou doručovania písomností týkajúcich sa pracovného pomeru.

§ Zamestnávanie: Pracovný pomer na určitú dobu
Vytvorené:16. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu. 

§ Zamestnávanie: Pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru v MVO (časť 2)
Vytvorené: 5. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá ďalšími súčasťami pracovnej zmluvy ako sú dohoda o skúšobnej dobe, dohoda o peňažnej náhrade za nezotrvanie zamestnanca u zamestnávateľa počas plynutie výpovednej doby, konkurenčná doložka, dohoda o práci nadčas a súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov. 

§ Zamestnávanie: Pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru v MVO (časť 1.)
Vytvorené: 2. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá náležitosťami pracovnej zmluvy a dôsledkami vzniku pracovného pomeru.
§ Zamestnávanie: Povinnosti mimovládnej organizácie v štádiu pred uzatvorením pracovnej zmluvy
Vytvorené: 8. 07. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Medzi zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie vzniká už v čase pred dohodnutím pracovného pomeru pracovnoprávny vzťah, ktorého obsahom je súhrn práv a povinností ustanovených v § 41 Zákonníka práce. Tento druh pracovnoprávnych vzťahov sa označuje ako predzmluvný vzťah. 

§ Zamestnávanie: Možnosti zamestnávania v MVO
Vytvorené:17. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Prinášame Vám krátky prehľad jednotlivých možností zamestnávania v mimovládnych organizáciách.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (61)
Zamestnávanie: Ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom po dlhodobej PN
Vytvorené:25. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je možné dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu jeho nadbytočnosti v zmysle organizačného poriadku, ktorý sa stal platným v čase, keď bol zamestnanec dlhodobo práceneschopný? Ako ďalej postupovať pri vyplatení odstupného a náhrady za nevyčerpanú dovolenku?

Osobné údaje/Zamestnávanie: Vedenie údajov o zamestnancoch
Vytvorené:21. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Máme zozbierané osobné údaje o zamestnancoch aj formou osobných dokladov, napr. scan občianskeho preukazu, vysvedčenia, diplomy a pod. Máme od zamestnancov podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov na pracovno-právne účely. Bude takéto opatrenie podľa novej právnej úpravy postačujúce? 

Zamestnávanie: Pokutovanie zamestnancov zamestnávateľom?
Vytvorené:28. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Zamestnávateľ chce svojim zamestnancom udeľovať pokuty za porušovanie pracovnej disciplíny. Zamestnanci však nedostávajú okrem mzdy žiadne odmeny, z ktorých by bolo možné peniaze strhnúť. Môže si zamestnávateľ uplatňovať takéto nároky? 

Zamestnávanie: Platový dekrét pri plate nedosahujúcom minimálnu mzdu
Vytvorené: 9. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Ako vystaviť platový dekrét/oznámenie o výške platu keď nepedagogický zamestnanec (pracujúci vo verejnom záujme) podľa tabuľky platových taríf nedosahuje ani minimálnu mzdu?
Zamestnávanie: Možnosti odstupného pre zamestnanca
Vytvorené:17. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Účtovníčka bola na dlhodobej PN cca rok. Necelý rok cca 11 mesiacov sme mali v pracovnom pomere prijatú náhradnú účtovníčku, ktorá bola podľa pracovnej zmluvy prijatá na zastupovanie počas PN. Je možné alebo nutné vyplatiť odstupné odchádzajúcej zastupujúcej účtovníčke?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ
Vytvorené:21. 12. 2017
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.
Zamestnávanie: Opätovné uzavretie pracovnej zmluvy so skúšobnou dobou
Vytvorené: 6. 12. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Máme zamestnanca, ktorému končí skúšobná lehota, pracovnej zmluvy uzatvorenej na rok. Je možné s týmto zamestnancom ukončiť túto pracovnú zmluvu a následne uzatvoriť novú na cca 3-4 mesiace, teda opäť na dobu určitú so skúšobnou dobou. 

Zamestnávanie: Čerpanie dovolenky v hodinách
Vytvorené: 2. 11. 2017
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Je možné čerpanie dovolenky zamestnancom v hodinách?

Zamestnávanie: K vyplácaniu príspevkov zo sociálneho fondu
Vytvorené:24. 10. 2017
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môžu sa zo sociálneho fondu vyplácať príspevky zamestnancom v hotovosti? Je možné preniesť zostatok v sociálnom fonde do nasledujúceho kalendárneho roku? Je možné na konci roku nevyčerpané finančné prostriedky vyplatiť zamestnancom cez výplatnú pásku?  

Zamestnávanie: Vrátenie náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru
Vytvorené:13. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Dohodla som sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru, pretože som si našla inú prácu. Avšak mám prečerpanú dovolenku a zamestnávateľ mi tvrdí, že som povinná mu za ňu vrátiť náhradu mzdy. Je to pravda? Môže túto sumu odo mňa zamestnávateľ vymáhať?

Zamestnávanie: Overenie návštevy lekára zamestnanca
Vytvorené:12. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Zamestnanec doručí zamestnávateľovi od lekára potvrdenie riadne podpísané lekárom. Má zamestnávateľ právo požadovať od ošetrujúceho lekára informáciu, či zamestnanec bol skutočne prítomný na ošetrení?

Zamestnávanie: Rodičovský príspevok a výkon práce
Vytvorené:13. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok. Môže mať uzatvorenú pracovnú zmluvu aj v inej organizácii, a zároveň poberať rodičovský príspevok?
Zamestnávanie: „Čiastočná“ domácka práca
Vytvorené:13. 09. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné skombinovať zamestnancovi prácu s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom s domácou prácou? Je možné pomerne určiť náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci?

Zamestnávanie: Oprávnenie exekútora siahnuť na cestovné náhrady
Vytvorené: 5. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Môže exekútor siahnuť na diéty ?

Zamestnávanie: Stravné zamestnancov počas účasti na školení
Vytvorené:16. 08. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Má zamestnanec nárok na stravné lístky za dni, počas ktorých je účastný na školení, školenie si hradil sám, pričom stravné si tiež hradil sám ale nepožadoval stravovanie preplatiť?
Zamestnávanie: K zarátaniu odchodného do príjmu podliehajúceho dohode o zrážkach zo mzdy
Vytvorené: 9. 08. 2017
Autor:JUDr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Je možné zarátať odchodné do príjmu, ktorý podlieha dohode o zrážkam zo mzdy? 

Zamestnávanie: Účinnosť organizačnej zmeny a doručovanie výpovede z nadbytočnosti
Vytvorené:12. 07. 2017
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Zamestnávateľ zmenou organizačnej štruktúry ruší pracovné miesto, zmena nastane v júli 2017 s účinnosťou od 01.09.2017. Zamestnávateľ má iné voľné pracovné miesto, ktoré zamestnankyni ponúkne. Môže zamestnávateľ ešte v júli, hneď po prijatí zmeny organizačnej štruktúry, oznámiť pracovníčke zmenu a v prípade odmietnutia voľného miesta jej dať výpoveď?

Zamestnávanie/Neziskovky všeobecne: Súkromné vozidlo na služobné účely a náhrada škody
Vytvorené:29. 06. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže sa zamestnanec neziskovej organizácií v prípade použitia vlastného motorového vozidla na služobné účely bez havarijného poistenia zrieknuť náhrady škody na tomto vozidle počas pracovnej cesty?

Zamestnávanie: Vykonávanie zrážok zo mzdy pri súbehu exekúcii
Vytvorené:14. 06. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Naša zamestnankyňa má platiť exekúciu zrážkami zo mzdy. Jej manžel však pracuje - je živnostník a dospelý syn je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný. Musí jej ostať 25 % zo sumy životného minima aj na nich? Zároveň nám však prišiel ďalší exekučný príkaz, ktorý jej máme začať uhrádzať zrážkami zo mzdy. Sumy na oboch exekúciách niekoľkonásobne prevyšujú jej mzdu. Musíme začať zrážať obe exekúcie, alebo najprv tú, čo prišla skôr a potom druhú?
Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Podmienky pre priznanie osobného platu pre zamestnanca
Vytvorené: 6. 06. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Aké sú podmienky pre priznanie osobného platu podľa § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. pri pedagogických zamestnancoch školy? Je to na rozhodnutí vedúceho pedagogického zamestnanca? Čo sú vlastne ,,osobitne významné pracovné činnosti alebo mimoriadne náročné pracovné úlohy"? Aké sú riziká poskytnutia osobného platu pre zamestnanca?

Zamestnávanie: K použitiu súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu a havarijné poistenie
Vytvorené:31. 05. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Môže zamestnanec na pracovnú cestu použiť súkromné motorové vozidlo? Musí mať toto vozidlo havarijné poistenie? Ak áno, je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi pred vykonaním pracovnej cesty doklad o tom, že havarijné poistenie bolo uhradené?

Zamestnávanie: K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov
Vytvorené:24. 05. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Je možné, ak za skupinu zamestnancov, ktorí sa spoločne zúčastnia služobnej cesty, podá vyúčtovanie oprávnených výdavkov spojených so služobnou cestou jeden zamestnanec s tým, že sám za nich prevezme aj cestovné náhrady?

§ Zamestnávanie: Zrážky zo mzdy zamestnanca od 01. apríla 2017
Vytvorené:10. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Na základe exekučného príkazu máme nášmu zamestnancovi zrážať zo mzdy zrážky. Ako máme postupovať? V akej výške môžeme zrážky vykonať?

§ Zamestnávanie: Zastavenie exekúcie pri zrážkach zo mzdy
Vytvorené: 9. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je možné zastaviť exekúciu vykonávanú formou zrážok zo mzdy?

Zamestnávanie: Fond pracovnej doby
Vytvorené: 4. 05. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov, ktorí pracujú na zmeny.

Na jednom oddelení pracujú zamestnanci iba nočné zmeny v jednozmennej prevádzke, a to nasledovne:

2 nočné zmeny, 2 dni voľno, 3 nočné zmeny, 2 dni voľno, 2 nočné zmeny, 3 dni voľno (systém známy ako dlhé a krátke týždne).

Na druhom oddelení pracujú zamestnanci v dvojzmennej prevádzke nasledovne: 2 dni ranná zmena, 2 dni poobedná zmena, 2 dni voľno.

Ako má zamestnávateľ týmto zamestnancom počítať fond pracovnej doby za kalendárny mesiac? Má do fondu pracovnej doby započítavať aj dni sviatkov? Napríklad v apríli bolo 18 pracovných dní a dva sviatky (Veľký piatok a Veľkonočný pondelok). Fond pracovnej doby v mesiaci apríl bol teda 18 alebo 20 dní?

Zamestnávanie: K nároku na dovolenku pri pracovnom pomere kratšom ako jeden rok
Vytvorené:12. 04. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Zamestnanec nastúpil do práce 01.10.2016. S týmto zamestnancom sme sa dohodli na skončení pracovného pomeru 30.04.2017. Má tento zamestnanec nárok na dovolenku, ak jeho pracovný pomer trval menej ako jeden rok?

Zamestnávanie: Dočasné pridelenie zamestnanca
Vytvorené:29. 03. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Som zamestnaná v organizácií, ktorá úzko spolupracuje s inou organizáciou v inom meste. Zamestnávateľ mi ponúkol možnosť, aby som dočasne pracovala v tejto partnerskej organizácií po dobu, kým zamestnankyňa, ktorá tam inak pracuje, bude na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Je možné sa so zamestnávateľom na takejto dočasnej zmene dohodnúť bez toho, aby to ovplyvnilo trvanie môjho pracovného pomeru u môjho pôvodného zamestnávateľa? Ak áno, na aký dlhý čas?

Zamestnávanie: Preradenie na inú prácu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca
Vytvorené:23. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Máme zamestnankyňu, ktorá na základe lekárskeho posudku požiadala o skončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodu jej zdravotnej nespôsobilosti. Ako máme v danom prípade postupovať? Musíme tejto jej žiadosti striktne vyhovieť?

Zamestnávanie: K nároku na pomernú časť dovolenky
Vytvorené:24. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zamestnanec odchádza do dôchodku z organizácie, v ktorej pracoval nepretržite 5 rokov. Ukončenie pracovného pomeru dohodou bolo dohodnuté k 31.1.2017. Má zamestnanec nárok na pomernú časť dovolenky za odpracovaný január v zmysle § 102 Zákonníka práce?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie:Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky
Vytvorené:25. 11. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?
Zamestnávanie: Mzdové nároky pozostalých spojené s úmrtím zamestnanca
Vytvorené:20. 09. 2016
Autor:Mgr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Je potrebné vyplatiť manželovi zamestnankyne, ktorá prednedávnom zomrela, štvornásobok priemerného mesačného zárobku? Zamestnankyni prislúchal aj nárok na odchodné. Má na toto odchodné nárok aj jej pozostalý manžel?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Prijatie učiteľky bez splnenia kvalifikačného predpokladu
Vytvorené: 7. 09. 2016
Autor:Mgr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?

Zamestnávanie: Stravné lístky pri práci nadčas
Vytvorené:22. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť stravné lístky pri nariadení práce nadčas, keď táto práca je zaplatená aj s príplatkom? Ide o sezónnych zamestnancov, odmeňovaných podľa zákonníka práce, ktorí majú nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v dvojzmennej prevádzke pri dodržaní ustanoveného týždenného pracovného času 37,5 hodín. 

§ Zamestnávanie: Určenie spôsobu dopravy pri pracovnej ceste zamestnávateľom
Vytvorené: 7. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zamestnanec na služobnej ceste použil osobné motorové vozidlo ale od zamestnávateľa mal schválený hromadný dopravný prostriedok. Môže mu zamestnávateľ preplatiť len cestu vo výške cestovného hromadnej dopravy? Ako to riešiť v internej smernici?

 

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Prestávka na odpočinok a jedenie
Vytvorené:16. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

Zamestnávanie: K práci nadčas riaditeľa školy bez právnej subjektivity
Vytvorené: 9. 12. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Má riaditeľka materskej školy (bez právnej subjektivity), ktorá má z titulu riaditeľa príplatok za riadenie, a zároveň znížený úväzok z 28 na 20 hod./týždeň, nárok na náhradné voľno za nadčas?

Zamestnávanie: Príplatky za prácu pri dohodách mimo pracovného pomeru
Vytvorené: 1. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Má zamestnanec nárok na príplatok napr.: za prácu v noci, cez víkend alebo vo sviatok pri dohode o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce?

Zamestnávanie: K práci nadčas štatutárneho orgánu
Vytvorené:24. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže si štatutárny zástupca príspevkovej organizácie zriadenej obcou vybrať náhradné voľno za prácu nadčas?
Zamestnávanie: K skončeniu pracovného pomeru s invalidným dôchodcom
Vytvorené:13. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zamestnanec chránenej dielne (invalidný dôchodca s postihnutím nad 70%) je práce neschopný viac ako rok. Môže predložiť lekársky posudok, že pri svojej diagnóze už nie je možné, aby naďalej pracoval. Aká je možnosť ukončiť s ním pracovný pomer zo strany zamestnávateľa? Bude mať nárok na odstupné?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie? 

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Práca nadčas a pohotovosť učiteľov na školskom výlete
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako máme správne postupovať pri počítaní rozsahu práce nadčas v súvislosti s aktivitami organizovanými mimo súkromnej školy (napr. lyžiarsky kurz, škola v prírode a pod.).? Čo sa považuje za prácu nadčas a čo sa považuje za pohotovosť? Ako odmeňovať pohotovosť? 

Zamestnávanie: Zastupovanie štatutárneho orgánu počas materskej dovolenky
Vytvorené:17. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zastupovaním štatutára príspevkovej organizácie mesta sme počas čerpania materskej dovolenky poverili internú zamestnankyňu. Mali sme uskutočniť výberové konanie na voľné pracovné miesto?
Zamestnávanie: Nárok na odchodné pri dvoch pracovných pomeroch
Vytvorené: 7. 07. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Naša zamestnankyňa má u nás dva pracovné vzťahy, jeden na plný pracovný úväzok a druhý na čiastočný úväzok (iný druh práce). Má pri odchode do starobného dôchodku a ukončení oboch prac. vzťahov dohodou nárok na vyplatenie odchodného aj z vedľajšieho prac. pomeru alebo len z hlavného?

Ak by ukončila len hlavný pracovný pomer a vedľajší si ponechala, má nárok na vyplatenie odchodného len z hlavného prac. pomeru? 

Zamestnávanie: Vzdanie sa nároku na stravovanie zamestnancom
Vytvorené: 3. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie. Ako postupovať v prípade ak sa zamestnanec vzdá svojich nárokov na stravovanie resp. stravných poukážok, nakoľko zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje touto formou? Je možné toto vzdanie sa nároku na stravovanie vo väzbe na § 17 ods. 1 Zákonníka práce považovať za platný právny úkon a ako má zamestnávateľ ďalej postupovať?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Podnikanie „bežného“ zamestnanca popri výkone práce vo verejnom záujme
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže zamestnankyňa centra voľného času (vychovávateľka) okrem výkonu práce vo verejnom záujme mať aj živnosť (podniká v kaderníctve)? Nejedná sa o vedúceho zamestnanca.
Zamestnávanie / Dobrovoľníctvo: Prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Mám záujem sa zúčastniť dobrovoľníckej aktivity, ktorá sa však koná v priebehu pracovného týždňa. Môžem požiadať zamestnávateľa, aby ma uvoľnil z práce na čas výkonu dobrovoľníckej činnosti?

Zamestnávanie / Školská spoločnosť: Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Zamestnávanie / Dobrovoľníctvo: Nelegálna práca a vykonávanie dobrovoľníckej činnosti na športovom podujatí
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Nejde o nelegálnu prácu, keď na športovom podujatí členovia dobrovoľného hasičského zboru robili bez nároku na mzdu a odmenu len ako dobrovoľníci a vykonávali zdravotnú a protipožiarnu hliadku, na ktorú sú riadne vyškolení?

Zamestnávanie: Postup výkonu kontroly obsahu tašky zamestnávateľom
Vytvorené:11. 11. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Môže zamestnávateľ kontrolovať zamestnancovi obsah jeho tašky pri odchode z pracoviska? V prípade ak môže, aký je postup?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?
Vytvorené: 4. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Zamestnávanie: Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
Vytvorené:23. 10. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je získanie príspevku na prevádzku chránenej dielne podmienené dvojročným zamestnávaním znevýhodnenej osoby? V praxi sa stáva, že jednotlivé úrady práce sociálnych vecí a rodiny podávajú odlišné stanoviská.

§ Zamestnávanie: Prednostné zamestnanie existujúceho zamestnanca na uvoľnené pracovné miesto na dobu neurčitú?
Vytvorené:30. 06. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Má prednostný nárok na pracovné miesto (na dobu neurčitú) po odchádzajúcom zamestnancovi zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje v pracovnom pomere na dobu určitú?
Zamestnávanie: Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Vytvorené:23. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako postupovať pri vyplácaní náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, keď nie je ukončený pracovný pomer. Má zamestnanec nárok na vyplatenie náhrady mzdy v rozsahu základnej dovolenky podľa zákonníka práce alebo v rozsahu, ktorý vyplýva z kolektívnej zmluvy?

 

§ Zamestnávanie: Nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Vytvorené: 9. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže si zamestnanec nárokovať náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru? Je možné na tento prípad aplikovať ustanovenie §36 Zákonníka práce?


§ Zamestnávanie: "Nepravidelná" práca doma a pracovný čas
Vytvorené:16. 04. 2014
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

  1. Máme prípad práce pri zmluve na kratší pracovný čas, miestom výkonu práce je sídlo zamestnávateľa, avšak zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že môže odpracovať dva dni v týždni doma. Akou klauzulou sa má uvedený prípad zakomponovať do pracovnej zmluvy?
  2. Aký je uzákonený pracovný čas a či tento čas musí byť zakomponovaný v pracovnej zmluve iba na týždennej báze alebo môže byť aj mesačný počet hodín? 

 

§ Zamestnávanie: Skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na určitú dobu
Vytvorené:28. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer na dobu určitú, ak má v pracovnom pomere opatrovateľku, ktorá má v zmluve uvedené, že jej pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú - po dobu trvania nároku na opatrovateľskú službu. Opatrovaný však zomrel a zamestnávateľ jej môže poskytnúť iba iný druh práce na úväzok 1 hodinu denne. V prípade, že opatrovateľka neprijme túto zmenu je zamestnávateľ povinný vyplatiť opatrovateľke odstupné?

§ Zamestnávanie: Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby
Vytvorené:27. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?
§ Zamestnávanie: Chýbajúci popis pracovnej náplne pri podpise pracovnej zmluvy
Vytvorené:10. 01. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

So zamestnancom sme podpísali pracovnú zmluvu, v ktorej nebola vymedzená pracovná náplň zamestnanca. Pracovnú náplň sme k pracovnej zmluve doplnili dodatočne. Vznikol pracovný pomer za uvedených okolností platne? 

§ Zamestnávanie: Odstúpenie od pracovnej zmluvy
Vytvorené:12. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Dňa 28.07.2013 sme s uchádzačom o zamestnanie uzatvorili pracovnú zmluvu. V pracovnej zmluve bol ako deň nástupu do práce dohodnutý deň 01.08.2013. Zamestnanec sa však v deň dohodnutý ako nástup do práce neprišiel. Ako môžeme voči zamestnancovi postupovať? 

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Súhlas odborovej organizácie s určením pracovného času
Vytvorené:26. 09. 2010
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová
Zobraz celý text

Autor odpovedá na otázku, či predseda odborového orgánu je oprávnený odmietať z určitého dôvodu podpísanie pracovného poriadku.

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu
Vytvorené:25. 09. 2010
Autor:JUDr. Iveta Boškajová
Zobraz celý text

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

Súdne rozhodnutia (23)
Ústavný súd SR z 12.12.2017 - K ochrane zamestnanca v konaní o skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:22. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Sťažovateľ sa sťažoval na porušenie svojich práv pri posudzovaní neplatnosti výpovede z pracovného pomeru. Sťažovateľ bol v pozícií zamestnanca, ktorý dostal výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. V tomto čase bol však zamestnanec zároveň predsedom trojčlenného predstavenstva akciovej spoločnosti zamestnávateľa, pričom na túto skutočnosť súdy pri rozhodovaní nebrali ohľad.  
Krajský súd Prešov z 10.04.2018 - K možnosti obmedziť zmluvnú voľnosť účastníkov pracovného pomeru
Vytvorené: 9. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Predmetom sporu bol pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zamestnanec bol v pracovnom pomere u zamestnávateľa po dlhší čas, pričom počas tohto pracovnoprávneho vzťahu došlo k niekoľkým zmenám v pracovnom postavení a výkone práce zamestnanca, a to formou dodatkov k zmluve. Zamestnanec na základe absolvovania výberového konania vykonával funkciu riaditeľa. Po odvolaní z tejto funkcie zamestnávateľ so zamestnancom ukončil pracovný pomer. Zamestnanec však zastáva názor, že keďže pracovný pomer žalobcu u žalovaného trval niekoľko rokov pred jeho menovaním za riaditeľa, skončiť s ním pracovný pomer po odvolaní z funkcie riaditeľa bez všetkého nie je namieste. 
Najvyšší súd SR z 19.05.2009 - Účasť odborovej organizácie pri skončení pracovného pomeru
Vytvorené: 2. 05. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Rozhodnutím riaditeľa boli zrušené tri pracovné miesta vo funkcii telefonista, čím bola preukázaná organizačná zmena znížením počtu zamestnancov. Pred účinnosťou organizačnej zmeny došlo k zrušeniu všetkých dlhodobo aj dočasne neobsadených pracovných pozícií v spoločnosti. Spoločnosť (odporkyňa) nemala možnosť zamestnankyňu (navrhovateľku) ďalej zamestnávať inou vhodnou prácou. Nebolo však preukázané splnenie ďalšej hmotnoprávnej podmienky pre platnú výpoveď, keď táto nebola zamestnávateľom prerokovaná s odborovou organizáciou, ktorej členkou bola navrhovateľka. Odporkyňa síce požiadala odborovú organizáciu o stretnutie na prerokovanie výpovedí, teda aj výpovede navrhovateľke a predložila menný zoznam zamestnancov, z ktorého však nebolo jasné a jednoznačné, ktoré výpovede majú byť konkrétne predmetom prerokovania.

Najvyšší súd SR z 28.09.2016 - K podpornej povahe Občianskeho zákonníka v pracovnoprávnych vzťahoch
Vytvorené:13. 03. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnankyňou v skúšobnej dobe. Zamestnankyňa, za prítomnosti ďalších osôb, odmietla prevziať od zamestnávateľa výpoveď a naďalej chodila do práce. Tento stav trval viac ako mesiac a zamestnankyňa naďalej pracovala, napriek tomu, že nedostávala žiadne pokyny od zamestnávateľa.

Najvyšší súd SR z 30.04.2012 - K úrokom z omeškania pri neplatne skončenom pracovnom pomere
Vytvorené:13. 02. 2018
Autor:JUDr. Katarína Kováčiková
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval v danom prípade o priznaní úrokov z omeškania v súvislosti s vyplácaním mzdy pri neplatne skončenom pracovnom pomere. Krajský súd priznal nárok zamestnanca na úroky z omeškania pri vyplácaní mzdy až o do dňa právoplatnosti rozsudku o neplatnom skončení pracovného pomeru. Najvyšší súd v rozhodnutí odmietol jeho právnu argumentáciu s tým, že nárok na úroky z omeškania vznikajú odo dňa oznámenia zamestnávateľovi o tom, že žalobca trvá na ďalšom zamestnávaní, a nie právoplatným rozhodnutím súdu o neplatnom skončení pracovného pomeru. 

Najvyšší súd SR z 25.10.2017 - K zániku pracovnoprávnych vzťahov
Vytvorené: 7. 02. 2018
Autor:JUDr. Katarína Kováčiková
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval o odvolaní žalobkyne, ktorá sa domáhala platnosti záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov u zamestnávateľa, ktorý fakticky zanikol. Najvyšší súd argumentoval tým, že keďže zamestnávateľ fakticky zanikol bez právneho nástupcu, pracovnoprávny vzťah žalobkyne a nároky z neho plynúce v tomto prípade skončili faktickým zánikom zamestnávateľa. Žalobkyňa sa podľa názoru súdu o zániku zamestnávateľa mohla dozvedieť aj z Obchodného registra, ktorý je verejne prístupný.

Najvyšší súd SR z 29.11.2017 - K uplatneniu nárokov z pracovnoprávnych sporov na súde
Vytvorené:31. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval o negatívnom kompetenčnom spore okresných súdov. V žalobe, ktorá bola doručená Okresnému súdu Košice II, išlo o individuálny pracovnoprávny spor, pri ktorom je daná kauzálna príslušnosť súdu v zmysle § 23 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Najvyšší súd sa na základe predložených materiálov vyjadril ku otázke príslušnosti súdu na prejednanie veci. 

Najvyšší súd SR z 27.11.2007 - K skončeniu pracovného pomeru na základe zrušenia zamestnávateľa
Vytvorené:10. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Zamestnávateľ zaslal svojim zamestnancom výpovede z pracovného pomeru, nakoľko sa nachádzal v konkurznom konaní, ktoré smerovalo k jeho zrušeniu. Jedna zamestnankyňa prevzala výpoveď, no považovala ju za neplatnú z dôvodu, že doposiaľ nedošlo k zrušeniu zamestnávateľa. Svoje nároky si uplatňovala aj na súde, ktorý však jej návrh na určenie neplatnosti výpovede nepotvrdil. 
Najvyšší súd ČR z 25.09.2017 - K vymedzeniu pojmu „miesto výkonu práce“
Vytvorené:29. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa domáhala na súde určenia neplatnosti výpovede pracovného pomeru, ktorú dostala z dôvodu, že nemá možnosť zamestnancovi ponúknuť iné vhodné pracovné miesto. Žalobkyňa namietla, že zamestnávateľ mal v uvedenom čase voľné miesto na detašovanom pracovisku v Košiciach. Z uvedeného vznikla potreba vysporiadať sa s pojmom uvedeným v Zákonníku práce ako „miesto výkonu práce“. 

Ústavný súd ČR z 09.12.2014 - Zásah do práva na súkromie vs. ochrana slabšej strany pri vyhotovení audionahrávky
Vytvorené:25. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľ na ústavnom súde namietal porušenie práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných ľudských práv a slobôd. Sťažovateľ bol zamestnancom vo firme vedľajšieho účastníka konania, z ktorej dostal výpoveď z organizačných dôvodov. Sťažovateľ bol však presvedčený, že skutočným dôvodom výpovede bol jeho rozhovor so zahraničným členom riadiaceho orgánu firmy. V konaní predložil ako dôkaz nahrávku, ktorá zachytávala pracovný rozhovor medzi ním a touto zahraničnou osobou. Súdy však túto nahrávku neposudzovali ako dôkaz s argumentom, že ide o zakázaný zásah do súkromia, pokiaľ bola nahrávka vyhotovená bez vedomia tejto osoby. 

Najvyšší súd SR z 01.04.2008 - Za výkon inej činnosti vykonávanej na príkaz zamestnávateľa treba považovať aj účasť na športových aktivitách v rámci služobnej cesty
Vytvorené:18. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobca si uplatňoval nároky z titulu poškodenia zdravia, ktoré utrpel pri aktivitách, ktoré priamo nesúvisia s výkonom jeho pracovnej činnosti podľa pracovnej zmluvy ani s výkonom činnosti zamestnávateľa uvedenej v obchodnom registri. Zamestnanec utrpel úraz počas služobnej cesty, ktorá spočívala v účasti na tenisovom turnaji. Krajský súd vyslovil názor, že úlohy, ktoré neboli v priamej súvislosti s výkonom a plnením pracovných činností podľa pracovnej zmluvy neboli pre zamestnanca povinné, preto sa ich nemusel zúčastniť, na  základe čoho odmietol nárok žalobcu. 

Krajský súd Prešov z 12.11.2012 - Využitie poznatkov o uchádzačovi o prácu z predchádzajúceho zamestnania nie je možné považovať za porušenie zásady rovnakého zaobchádzania pri prijímaní do zamestnania
Vytvorené:27. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobca sa domáhal od žalovanej prehodnotenia jeho spôsobilosti na výkon pracovnej pozície. Túto pozíciu už raz u žalovanej vykonával, no tá po zhodnotení predchádzajúcich skúseností odmietla jeho žiadosť o prijatie do zamestnania aj napriek tomu, že spĺňal všetky podmienky. Žalovaná však tvrdila, že pri posudzovaní nepoužila diskriminačné ani iné hľadisko ale rozhodovala sa podľa predchádzajúcich skúseností, kedy žalobca ešte v postavení zamestnanca porušoval pracovnú disciplínu, mal neprimerané správanie a narúšal kolegiálne vzťahy. 

Najvyšší súd SR z 27.04.2017 - K uvedeniu dôvodu na okamžité skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:21. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalovaná uviedla dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru ako závažné porušenie pracovnej disciplíny v dlhodobom neplnení si základných pracovných povinností, za ktoré bol žalovaný písomne upozorňovaný. Okresný súd má za to, že zamestnanec bol za závažné porušenie pracovnej disciplíny opakovane upozorňovaný, preto takého uvedenie dôvodu na okamžité skončenie pracovného pomeru považuje za dostatočné. 

Najvyšší súd SR z 13.09.2016 - K dôkaznému bremenu zamestnávateľa ohľadom preukázania oboznámenia zamestnancov s predpismi na úseku BOZP
Vytvorené:24. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom prieskumného konania je rozhodnutie Národného inšpektorátu práce, ktorý potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 33 000,- € podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v platnom znení za správny delikt spočívajúci v porušení povinností vyplývajúcich z tohto zákona, a to konkrétne § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, spočívajúce v tom, že žalobca ako zamestnávateľ nevykonal preukázateľné zaškolenie zamestnankyne, vrátane bezpečnej manipulácie so strojmi a zariadeniami pred nástupom do zamestnania. Pri závažnom pracovnom úraze utrpela ťažkú ujmu na zdraví – ťažký úraz ľavého oka so zanechaním trvalých následkov. Postihnutá svojim podpisom na pracovnej zmluve potvrdila, že pri uzavretí zmluvy bola riadne oboznámená s predpismi BOZP.

Krajský súd Banská Bystrica z 17.04.2012 - K výpovedi po neprijatí ponúknutej dohody o zmene pracovných podmienok
Vytvorené:20. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľka žiadala určiť svojím návrhom neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, ktorá jej bola doručená v zmysle § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce z dôvodu, že sa stala nadbytočnou vzhľadom na rozhodnutie navrhovateľa o zrušení pracovných miest. Uviedla, že rozhodnutím riaditeľa základnej školy (ďalej aj "odporca") o zrušení pracovných miest zamestnancov ju považoval zamestnávateľ za nadbytočnú. Odporca jej doručil návrh dohody o zmene pracovných podmienok, ktorým jej navrhol zmenu pracovnej zmluvy tak, že jej týždenný pracovný čas sa zmení z 37,5 hodiny na pracovný čas 19 hodín a jej týždenný pracovný úväzok vyučovacej činnosti sa zmení z 23 hodín na 11,5 hodiny. S takýmto návrhom navrhovateľka nesúhlasila. Po tom, čo jej bola doručená výpoveď, oznámila odporcovi, že výpoveď považuje za neplatnú a trvá na tom, aby ju zamestnávateľ naďalej zamestnával a prideľoval jej prácu. Uviedla, že má aprobáciu na vyučovanie predmetov matematika a chémia. K zrušeniu jej pracovného miesta nemohlo dôjsť, nakoľko počet hodín vyučovaných, v ktorých mala aprobáciu matematiky síce klesol o tri hodiny, avšak sa zvýšil počet hodín chémie o 3,5 hodiny, pričom jedine ona mala odbornosť - aprobáciu na predmet chémia. Poukázala, že následne na jej pracovné miesto odporca prijal do pracovného pomeru nového zamestnanca na plný úväzok a to učiteľku, ktorá mala aprobáciu biológia a chémia a prevzala všetkých 13,5 hodín chémie, ktoré dovtedy učila ona.

Krajský súd Prešov z 12.11.2014 - K výpovedi zamestnanca z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce a s ohľadom na spôsob odmeňovania
Vytvorené:30. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom tohto konania bolo posúdenie platnosti skončenia výpovede zamestnankyne obce, ktorá vykonávala upratovacie práce pre školu bez právnej subjektivity.  Spornou medzi stranami bola práve skutočnosť, ktoré prostriedky, z výkonu ktorých kompetencií mali byť použité na odmeňovanie zamestnanca, pričom škola v súvislosti so skončením pracovného pomeru dôvodila úsporou finančných prostriedkov, ktoré sú jej poskytované obcou ako jej zriaďovateľom z jej tzv. originálnych kompetencií.

Ústavný súd SR z 05.08.2015 - Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Vytvorené: 8. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu sťažnosti vyplynulo, že sťažovateľ uzatvoril so základnou školou pracovnú zmluvu . Žalovaný (základná škola) prijal sťažovateľa do pracovného pomeru na dobu určitú so skúšobnou dobou 3 mesiace na vykonávanie práce učiteľ ZŠ. Sťažovateľ u žalovaného vyučoval matematiku, hudobnú výchovu a anglický jazyk. K vyučovaniu predmetov matematika a hudobná výchova bol kvalifikovaný na základe diplomu univerzity. Kvalifikáciu na výučbu anglického jazyka v spornom čase sťažovateľ mal s odkazom na vyhlášku č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovovali kvalifikačné požiadavky jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Žalovaný ukončil so sťažovateľom pracovný pomer v skúšobnej dobe bez uvedenia dôvodu. Neskôr ako dôvod ukončenia pracovného pomeru so sťažovateľom uvádzal, že sťažovateľ nie je kvalifikovaný na výučbu anglického jazyka a ako učiteľku angličtiny prijal pani, ktorá nemala vysokoškolské vzdelanie, ale iba certifikát z Cambridskej univerzity z anglického jazyka. Sťažovateľ s ukončením pracovného pomeru nesúhlasil, z ktorého dôvodu skončenie pracovného pomeru odmietol osobne podpísať a prevziať. 

Najvyšší súd SR z 29.01.2009 - K rozhodnutiu riaditeľky o nadbytočnosti učiteliek
Vytvorené: 7. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Súd prvého stupňa pri posudzovaní jednotlivých predpokladov použitého výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ktorými sú organizačná zmena, nadbytočnosť zamestnanca, príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca a povinnosť zamestnávateľa ponúknuť zamestnancovi prácu (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) dospel k záveru, že v danom prípade chýba príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou vykonanou u riaditeľky školy a nadbytočnosťou pedagogického zamestnanca. Učiteľka podľa pracovnej zmluvy v znení jej dodatkov v školskom roku mala určené miesto výkonu práce v N. Z. a svoje pracovné povinnosti si vykonávala v triede č. X Materskej školy na ulici v N. Z., ktorej sa organizačné zmeny netýkali. Z tohto pohľadu treba odlišovať miesto výkonu práce od pracoviska, keď miesto výkonu práce je v prevažnej miere širší pojem než pracovisko, za ktoré treba považovať určitý priestor, v ktorom má zamestnanec vykonávať prácu v rámci organizačnej jednotky.

Najvyšší súd SR z 29.01.2014 - K odpočítaniu dane z pridanej hodnoty
Vytvorené: 3. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdneho preskúmavacieho konania je preskúmanie rozhodnutí žalovaného, ktorými bol žalobcovi podľa § 44 ods. 6 písm. b/, bod 1 zákona o správe daní vyrubený rozdiel DPH za zdaňovacie obdobie.  

Súdny dvor Európskej únie z 28.06.2012 - Doplatok ku mzde vyplácaný pracovníkom v pracovnom pomere na kratší pracovný čas pred odchodom do dôchodku
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi francúzskym štátnym príslušníkom s bydliskom vo Francúzsku a pracujúcim v Nemecku, a jeho zamestnávateľom, vo veci výpočtu doplatku ku mzde (ďalej len „doplatok“), na ktorý má zamestnanec nárok v rámci režimu s názvom „postupný odchod do dôchodku“

§ Najvyšší súd SR z 24.07.2014 - K povinnosti riaditeľa školy ako zamestnávateľa riadne označiť zrušované pracovisko v rozhodnutí o organizačných zmenách
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom prieskumu v tunajšom konaní je zákonnosť rozhodnutia, ktorým bez vrátenia na ďalšie konanie žalovaný - Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny zrušil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorým tento udelil žalobkyni súhlas podľa § 66 ZP na rozviazanie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b/ ZP so zamestnankyňou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

§ Najvyšší súd SR z 27.11.2008 - Ponuková povinnosť zamestnávateľa
Vytvorené: 8. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľka domáhala určenia neplatnosti výpovede a navrhovateľke uložil povinnosť zaplatiť odporkyni náhradu trov konania. Rozhodol tak majúc za preukázané, že v školskom roku 2005/2006 došlo k úbytku žiakov, čo malo za následok zníženie počtu tried a v dôsledku toho sa jedna z učiteliek stala nadbytočnou. Rozhodnutie odporkyne o organizačnej zmene malo písomnú formu a riaditeľ školy vo vlastnej kompetencii prijal rozhodnutie, že v dôsledku organizačných zmien v školskom roku 2005/2006 bude učiteľkou v jedinej štvrtej triede M.. Navrhovateľke, ktorá má aprobáciu na vyučovanie na I. stupni, preto odporkyňa nemala možnosť ponúknuť vyučovanie odborných predmetov na II. stupni. Dôvod výpovede bol v písomnej výpovedi z 29. júna 2005 skutkovo dostatočne a zrozumiteľne vymedzený, navrhovateľka nespochybnila zrozumiteľnosť obsahu výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zák. práce, výpoveď jej bola doručená do vlastných rúk, jej prevzatie dňa 30. júna 2005 potvrdila vlastnoručným podpisom.

§ Súdny dvor Európskej únie z 03.07.2014 - K opätovnému uzatváraniu pracovných zmlúv na dobu určitú
Vytvorené: 9. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovatelia vo veci samej sú námorníci zapísaní v zoznamoch námorníkov. RFI ich zamestnala v rámci opätovne uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú po roku 2001 na jednu alebo viaceré plavby a maximálne na 78 dní na trajektoch premávajúcich na trasách Messine – Villa San Giovanni a Messine – Reggio Calabria (Taliansko). Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že uvedení navrhovatelia v rámci týchto zmlúv pracovali pre svojho zamestnávateľa počas obdobia kratšieho než jeden rok a medzi ukončením pracovnej zmluvy a uzavretím nasledujúcej zmluvy uplynulo viac než 60 dní. Keďže sa navrhovatelia vo veci samej domnievali, že ich pracovnoprávne vzťahy boli pri vylodení protiprávne ukončené, podali žalobu na Tribunale di Messina, ktorou sa domáhali určenia neplatnosti ich pracovných zmlúv na dobu určitú, premeny týchto zmlúv na pracovnoprávne vzťahy na dobu neurčitú, okamžitého opätovného prijatia do zamestnania alebo opätovného zaradenia na pracovné miesto, ako aj poskytnutia náhrady škody.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (1)
§ z 22.06.2015 - NKÚ c/a Občianske združenie Juvamen – Komunitné poradenské centrum v Pezinku – kontrola výsledkov projektov pre podporu zamestnanosti formou vytvárania pracovných miest
Vytvorené: 8. 09. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Predmetom kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom bola analýza čerpania finančných prostriedkov, dodržiavanie dohodnutých podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov, plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov.

Vzory dokumentov (10)
Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Stiahni súbor
Podľa ustanovenia §185 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.
§ Dohoda o zmene pracovných podmienok a o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto
Vytvorené: 8. 11. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Stiahni súbor
Dohoda o zmene pracovných podmienok a o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto. Tento vzor je použiteľný v prípade, že zamestnanec pred zaradením na delené pracovné miesto vykonával prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času (tzn. pracovný pomer na plný úväzok).
§ Dohoda o skončení pracovného pomeru
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Dohoda o brigádnickej práci študenta
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Pracovná zmluva
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Dohoda o vykonaní práce
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Dohoda o pracovnej činnosti
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Vzor dohody o zmene pracovnej zmluvy
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Dohoda o zmene pracovných podmienok uzatvorená podľa § 54 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v platnom znení
§ Vzor upozornenia na závažné porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Upozornenie zamestnávateľa na závažné porušenie pracovnej disciplíny - § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení
§ Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení
Register pojmov (33)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť