itretisektor | Zamestnávanie
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Zamestnávanie

Zamestnávanie zamestnancov je upravené predovšetkým Zákonníkom práce v platnom znení. Pracovný pomer má v tak v sfére podnikateľskej ako aj treťosektorovej rovnaké zákonné požiadavky, preto je potrebné poznať jeho špecifiká a možnosti. 

Dôvodové správy (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (11)
Zamestnávanie: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 2. časť - Niektoré špecifiká
Vytvorené:28. 07. 2014
Autor:Matej Trnavský
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa zaoberáme niektorými špecifikami, ktoré sa týkajú dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.
§ Zamestnávanie: Povinnosti zamestnávateľa súvisiace s materskou a rodičovskou dovolenkou
Vytvorené:24. 07. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Prinášame sumár povinností zamestnávateľa v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení voči tehotnej zamestnankyni, zamestnankyni na materskej alebo zamestnancovi na rodičovskej dovolenke.

Zamestnávanie: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 1. časť
Vytvorené: 7. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
§ Zamestnávanie: Delené pracovné miesto
Vytvorené:19. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok bližšie objasňuje inštitút deleného pracovného miesta. 

§ Zamestnávanie: Dohoda o sporných nárokoch
Vytvorené: 2. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa bližšie zaoberá využitím dohody o sporných nárokoch v pracovnoprávnych vzťahoch a jej základnými náležitosťami.  

§ Zamestnávanie: Doručovanie písomností v pracovnom pomere
Vytvorené:26. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou doručovania písomností týkajúcich sa pracovného pomeru.

§ Zamestnávanie: Pracovný pomer na určitú dobu
Vytvorené:16. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu. 

§ Zamestnávanie: Pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru v MVO (časť 2)
Vytvorené: 5. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá ďalšími súčasťami pracovnej zmluvy ako sú dohoda o skúšobnej dobe, dohoda o peňažnej náhrade za nezotrvanie zamestnanca u zamestnávateľa počas plynutie výpovednej doby, konkurenčná doložka, dohoda o práci nadčas a súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov. 

§ Zamestnávanie: Pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru v MVO (časť 1.)
Vytvorené: 2. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá náležitosťami pracovnej zmluvy a dôsledkami vzniku pracovného pomeru.
§ Zamestnávanie: Povinnosti mimovládnej organizácie v štádiu pred uzatvorením pracovnej zmluvy
Vytvorené: 8. 07. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Medzi zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie vzniká už v čase pred dohodnutím pracovného pomeru pracovnoprávny vzťah, ktorého obsahom je súhrn práv a povinností ustanovených v § 41 Zákonníka práce. Tento druh pracovnoprávnych vzťahov sa označuje ako predzmluvný vzťah. 

§ Zamestnávanie: Možnosti zamestnávania v MVO
Vytvorené:17. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Prinášame Vám krátky prehľad jednotlivých možností zamestnávania v mimovládnych organizáciách.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (29)
§ Zamestnávanie: Určenie spôsobu dopravy pri pracovnej ceste zamestnávateľom
Vytvorené: 7. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zamestnanec na služobnej ceste použil osobné motorové vozidlo ale od zamestnávateľa mal schválený hromadný dopravný prostriedok. Môže mu zamestnávateľ preplatiť len cestu vo výške cestovného hromadnej dopravy? Ako to riešiť v internej smernici?

 

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Prestávka na odpočinok a jedenie
Vytvorené:16. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

Zamestnávanie: K práci nadčas riaditeľa školy bez právnej subjektivity
Vytvorené: 9. 12. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Má riaditeľka materskej školy (bez právnej subjektivity), ktorá má z titulu riaditeľa príplatok za riadenie, a zároveň znížený úväzok z 28 na 20 hod./týždeň, nárok na náhradné voľno za nadčas?

Zamestnávanie: Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca
Vytvorené: 8. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Prišiel nám exekučný príkaz, v zmysle ktorého máme zrážať zrážky zo mzdy nášmu zamestnancovi. Ako máme ako zamestnávateľ postupovať a v akej sume máme zrážky zo mzdy zrážať?

Zamestnávanie: Príplatky za prácu pri dohodách mimo pracovného pomeru
Vytvorené: 1. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Má zamestnanec nárok na príplatok napr.: za prácu v noci, cez víkend alebo vo sviatok pri dohode o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce?

Zamestnávanie: K práci nadčas štatutárneho orgánu
Vytvorené:24. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže si štatutárny zástupca príspevkovej organizácie zriadenej obcou vybrať náhradné voľno za prácu nadčas?
Zamestnávanie: K skončeniu pracovného pomeru s invalidným dôchodcom
Vytvorené:13. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zamestnanec chránenej dielne (invalidný dôchodca s postihnutím nad 70%) je práce neschopný viac ako rok. Môže predložiť lekársky posudok, že pri svojej diagnóze už nie je možné, aby naďalej pracoval. Aká je možnosť ukončiť s ním pracovný pomer zo strany zamestnávateľa? Bude mať nárok na odstupné?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie? 

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Práca nadčas a pohotovosť učiteľov na školskom výlete
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako máme správne postupovať pri počítaní rozsahu práce nadčas v súvislosti s aktivitami organizovanými mimo súkromnej školy (napr. lyžiarsky kurz, škola v prírode a pod.).? Čo sa považuje za prácu nadčas a čo sa považuje za pohotovosť? Ako odmeňovať pohotovosť? 

Zamestnávanie: Zastupovanie štatutárneho orgánu počas materskej dovolenky
Vytvorené:17. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zastupovaním štatutára príspevkovej organizácie mesta sme počas čerpania materskej dovolenky poverili internú zamestnankyňu. Mali sme uskutočniť výberové konanie na voľné pracovné miesto?
Zamestnávanie: Nárok na odchodné pri dvoch pracovných pomeroch
Vytvorené: 7. 07. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Naša zamestnankyňa má u nás dva pracovné vzťahy, jeden na plný pracovný úväzok a druhý na čiastočný úväzok (iný druh práce). Má pri odchode do starobného dôchodku a ukončení oboch prac. vzťahov dohodou nárok na vyplatenie odchodného aj z vedľajšieho prac. pomeru alebo len z hlavného?

Ak by ukončila len hlavný pracovný pomer a vedľajší si ponechala, má nárok na vyplatenie odchodného len z hlavného prac. pomeru? 

Zamestnávanie: Vzdanie sa nároku na stravovanie zamestnancom
Vytvorené: 3. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie. Ako postupovať v prípade ak sa zamestnanec vzdá svojich nárokov na stravovanie resp. stravných poukážok, nakoľko zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje touto formou? Je možné toto vzdanie sa nároku na stravovanie vo väzbe na § 17 ods. 1 Zákonníka práce považovať za platný právny úkon a ako má zamestnávateľ ďalej postupovať?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Podnikanie „bežného“ zamestnanca popri výkone práce vo verejnom záujme
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže zamestnankyňa centra voľného času (vychovávateľka) okrem výkonu práce vo verejnom záujme mať aj živnosť (podniká v kaderníctve)? Nejedná sa o vedúceho zamestnanca.
Zamestnávanie / Dobrovoľníctvo: Prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Mám záujem sa zúčastniť dobrovoľníckej aktivity, ktorá sa však koná v priebehu pracovného týždňa. Môžem požiadať zamestnávateľa, aby ma uvoľnil z práce na čas výkonu dobrovoľníckej činnosti?

Zamestnávanie / Školská spoločnosť: Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Zamestnávanie / Dobrovoľníctvo: Nelegálna práca a vykonávanie dobrovoľníckej činnosti na športovom podujatí
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Nejde o nelegálnu prácu, keď na športovom podujatí členovia dobrovoľného hasičského zboru robili bez nároku na mzdu a odmenu len ako dobrovoľníci a vykonávali zdravotnú a protipožiarnu hliadku, na ktorú sú riadne vyškolení?

Zamestnávanie: Postup výkonu kontroly obsahu tašky zamestnávateľom
Vytvorené:11. 11. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Môže zamestnávateľ kontrolovať zamestnancovi obsah jeho tašky pri odchode z pracoviska? V prípade ak môže, aký je postup?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?
Vytvorené: 4. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Zamestnávanie: Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
Vytvorené:23. 10. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je získanie príspevku na prevádzku chránenej dielne podmienené dvojročným zamestnávaním znevýhodnenej osoby? V praxi sa stáva, že jednotlivé úrady práce sociálnych vecí a rodiny podávajú odlišné stanoviská.

§ Zamestnávanie: Prednostné zamestnanie existujúceho zamestnanca na uvoľnené pracovné miesto na dobu neurčitú?
Vytvorené:30. 06. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Má prednostný nárok na pracovné miesto (na dobu neurčitú) po odchádzajúcom zamestnancovi zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje v pracovnom pomere na dobu určitú?
Zamestnávanie: Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Vytvorené:23. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako postupovať pri vyplácaní náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, keď nie je ukončený pracovný pomer. Má zamestnanec nárok na vyplatenie náhrady mzdy v rozsahu základnej dovolenky podľa zákonníka práce alebo v rozsahu, ktorý vyplýva z kolektívnej zmluvy?

 

§ Zamestnávanie: Nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Vytvorené: 9. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže si zamestnanec nárokovať náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru? Je možné na tento prípad aplikovať ustanovenie §36 Zákonníka práce?


§ Zamestnávanie: "Nepravidelná" práca doma a pracovný čas
Vytvorené:16. 04. 2014
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

 1. Máme prípad práce pri zmluve na kratší pracovný čas, miestom výkonu práce je sídlo zamestnávateľa, avšak zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že môže odpracovať dva dni v týždni doma. Akou klauzulou sa má uvedený prípad zakomponovať do pracovnej zmluvy?
 2. Aký je uzákonený pracovný čas a či tento čas musí byť zakomponovaný v pracovnej zmluve iba na týždennej báze alebo môže byť aj mesačný počet hodín? 

 

§ Zamestnávanie: Skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na určitú dobu
Vytvorené:28. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer na dobu určitú, ak má v pracovnom pomere opatrovateľku, ktorá má v zmluve uvedené, že jej pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú - po dobu trvania nároku na opatrovateľskú službu. Opatrovaný však zomrel a zamestnávateľ jej môže poskytnúť iba iný druh práce na úväzok 1 hodinu denne. V prípade, že opatrovateľka neprijme túto zmenu je zamestnávateľ povinný vyplatiť opatrovateľke odstupné?

§ Zamestnávanie: Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby
Vytvorené:27. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?
§ Zamestnávanie: Chýbajúci popis pracovnej náplne pri podpise pracovnej zmluvy
Vytvorené:10. 01. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

So zamestnancom sme podpísali pracovnú zmluvu, v ktorej nebola vymedzená pracovná náplň zamestnanca. Pracovnú náplň sme k pracovnej zmluve doplnili dodatočne. Vznikol pracovný pomer za uvedených okolností platne? 

§ Zamestnávanie: Odstúpenie od pracovnej zmluvy
Vytvorené:12. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Dňa 28.07.2013 sme s uchádzačom o zamestnanie uzatvorili pracovnú zmluvu. V pracovnej zmluve bol ako deň nástupu do práce dohodnutý deň 01.08.2013. Zamestnanec sa však v deň dohodnutý ako nástup do práce neprišiel. Ako môžeme voči zamestnancovi postupovať? 

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Súhlas odborovej organizácie s určením pracovného času
Vytvorené:26. 09. 2010
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová
Zobraz celý text

Autor odpovedá na otázku, či predseda odborového orgánu je oprávnený odmietať z určitého dôvodu podpísanie pracovného poriadku.

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu
Vytvorené:25. 09. 2010
Autor:JUDr. Iveta Boškajová
Zobraz celý text

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

Súdne rozhodnutia (7)
Krajský súd Prešov z 12.11.2014 - K výpovedi zamestnanca z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce a s ohľadom na spôsob odmeňovania
Vytvorené:30. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom tohto konania bolo posúdenie platnosti skončenia výpovede zamestnankyne obce, ktorá vykonávala upratovacie práce pre školu bez právnej subjektivity.  Spornou medzi stranami bola práve skutočnosť, ktoré prostriedky, z výkonu ktorých kompetencií mali byť použité na odmeňovanie zamestnanca, pričom škola v súvislosti so skončením pracovného pomeru dôvodila úsporou finančných prostriedkov, ktoré sú jej poskytované obcou ako jej zriaďovateľom z jej tzv. originálnych kompetencií.

Ústavný súd SR z 05.08.2015 - Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Vytvorené: 8. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu sťažnosti vyplynulo, že sťažovateľ uzatvoril so základnou školou pracovnú zmluvu . Žalovaný (základná škola) prijal sťažovateľa do pracovného pomeru na dobu určitú so skúšobnou dobou 3 mesiace na vykonávanie práce učiteľ ZŠ. Sťažovateľ u žalovaného vyučoval matematiku, hudobnú výchovu a anglický jazyk. K vyučovaniu predmetov matematika a hudobná výchova bol kvalifikovaný na základe diplomu univerzity. Kvalifikáciu na výučbu anglického jazyka v spornom čase sťažovateľ mal s odkazom na vyhlášku č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovovali kvalifikačné požiadavky jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Žalovaný ukončil so sťažovateľom pracovný pomer v skúšobnej dobe bez uvedenia dôvodu. Neskôr ako dôvod ukončenia pracovného pomeru so sťažovateľom uvádzal, že sťažovateľ nie je kvalifikovaný na výučbu anglického jazyka a ako učiteľku angličtiny prijal pani, ktorá nemala vysokoškolské vzdelanie, ale iba certifikát z Cambridskej univerzity z anglického jazyka. Sťažovateľ s ukončením pracovného pomeru nesúhlasil, z ktorého dôvodu skončenie pracovného pomeru odmietol osobne podpísať a prevziať. 

Najvyšší súd SR z 29.01.2009 - K rozhodnutiu riaditeľky o nadbytočnosti učiteliek
Vytvorené: 7. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Súd prvého stupňa pri posudzovaní jednotlivých predpokladov použitého výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ktorými sú organizačná zmena, nadbytočnosť zamestnanca, príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca a povinnosť zamestnávateľa ponúknuť zamestnancovi prácu (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) dospel k záveru, že v danom prípade chýba príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou vykonanou u riaditeľky školy a nadbytočnosťou pedagogického zamestnanca. Učiteľka podľa pracovnej zmluvy v znení jej dodatkov v školskom roku mala určené miesto výkonu práce v N. Z. a svoje pracovné povinnosti si vykonávala v triede č. X Materskej školy na ulici v N. Z., ktorej sa organizačné zmeny netýkali. Z tohto pohľadu treba odlišovať miesto výkonu práce od pracoviska, keď miesto výkonu práce je v prevažnej miere širší pojem než pracovisko, za ktoré treba považovať určitý priestor, v ktorom má zamestnanec vykonávať prácu v rámci organizačnej jednotky.

Súdny dvor Európskej únie z 28.06.2012 - Doplatok ku mzde vyplácaný pracovníkom v pracovnom pomere na kratší pracovný čas pred odchodom do dôchodku
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi francúzskym štátnym príslušníkom s bydliskom vo Francúzsku a pracujúcim v Nemecku, a jeho zamestnávateľom, vo veci výpočtu doplatku ku mzde (ďalej len „doplatok“), na ktorý má zamestnanec nárok v rámci režimu s názvom „postupný odchod do dôchodku“

§ Najvyšší súd SR z 24.07.2014 - K povinnosti riaditeľa školy ako zamestnávateľa riadne označiť zrušované pracovisko v rozhodnutí o organizačných zmenách
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom prieskumu v tunajšom konaní je zákonnosť rozhodnutia, ktorým bez vrátenia na ďalšie konanie žalovaný - Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny zrušil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorým tento udelil žalobkyni súhlas podľa § 66 ZP na rozviazanie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b/ ZP so zamestnankyňou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

§ Najvyšší súd SR z 27.11.2008 - Ponuková povinnosť zamestnávateľa
Vytvorené: 8. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľka domáhala určenia neplatnosti výpovede a navrhovateľke uložil povinnosť zaplatiť odporkyni náhradu trov konania. Rozhodol tak majúc za preukázané, že v školskom roku 2005/2006 došlo k úbytku žiakov, čo malo za následok zníženie počtu tried a v dôsledku toho sa jedna z učiteliek stala nadbytočnou. Rozhodnutie odporkyne o organizačnej zmene malo písomnú formu a riaditeľ školy vo vlastnej kompetencii prijal rozhodnutie, že v dôsledku organizačných zmien v školskom roku 2005/2006 bude učiteľkou v jedinej štvrtej triede M.. Navrhovateľke, ktorá má aprobáciu na vyučovanie na I. stupni, preto odporkyňa nemala možnosť ponúknuť vyučovanie odborných predmetov na II. stupni. Dôvod výpovede bol v písomnej výpovedi z 29. júna 2005 skutkovo dostatočne a zrozumiteľne vymedzený, navrhovateľka nespochybnila zrozumiteľnosť obsahu výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zák. práce, výpoveď jej bola doručená do vlastných rúk, jej prevzatie dňa 30. júna 2005 potvrdila vlastnoručným podpisom.

§ Súdny dvor Európskej únie z 03.07.2014 - K opätovnému uzatváraniu pracovných zmlúv na dobu určitú
Vytvorené: 9. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovatelia vo veci samej sú námorníci zapísaní v zoznamoch námorníkov. RFI ich zamestnala v rámci opätovne uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú po roku 2001 na jednu alebo viaceré plavby a maximálne na 78 dní na trajektoch premávajúcich na trasách Messine – Villa San Giovanni a Messine – Reggio Calabria (Taliansko). Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že uvedení navrhovatelia v rámci týchto zmlúv pracovali pre svojho zamestnávateľa počas obdobia kratšieho než jeden rok a medzi ukončením pracovnej zmluvy a uzavretím nasledujúcej zmluvy uplynulo viac než 60 dní. Keďže sa navrhovatelia vo veci samej domnievali, že ich pracovnoprávne vzťahy boli pri vylodení protiprávne ukončené, podali žalobu na Tribunale di Messina, ktorou sa domáhali určenia neplatnosti ich pracovných zmlúv na dobu určitú, premeny týchto zmlúv na pracovnoprávne vzťahy na dobu neurčitú, okamžitého opätovného prijatia do zamestnania alebo opätovného zaradenia na pracovné miesto, ako aj poskytnutia náhrady škody.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (10)
Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Stiahni súbor
Podľa ustanovenia §185 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.
§ Dohoda o zmene pracovných podmienok a o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto
Vytvorené: 8. 11. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Stiahni súbor
Dohoda o zmene pracovných podmienok a o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto. Tento vzor je použiteľný v prípade, že zamestnanec pred zaradením na delené pracovné miesto vykonával prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času (tzn. pracovný pomer na plný úväzok).
§ Dohoda o skončení pracovného pomeru
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Dohoda o brigádnickej práci študenta
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Pracovná zmluva
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Dohoda o vykonaní práce
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Dohoda o pracovnej činnosti
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Vzor dohody o zmene pracovnej zmluvy
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Dohoda o zmene pracovných podmienok uzatvorená podľa § 54 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v platnom znení
§ Vzor upozornenia na závažné porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Upozornenie zamestnávateľa na závažné porušenie pracovnej disciplíny - § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení
§ Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení
Register pojmov (33)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť