itretisektor | Osobné údaje
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Osobné údaje

Predmetom ochrany osobných údajov je chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa ďalej dotýka práv, povinností a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov ako aj postavenia, pôsobnosti a organizácie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dôvodové správy (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (23)
Osobné údaje: Zodpovedná osoba
Vytvorené:23. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

V záverečnej časti bližšie rozoberáme postavenie zodpovednej osoby podľa novej právnej úpravy. 

Osobné údaje: Zabezpečenie osobných údajov
Vytvorené: 9. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ majú na zabezpečenie osobných údajov viacero možností. Samotná úprava bezpečnosti bola prebratá z pôvodnej právnej úpravy bez významných zmien. Prevádzkovateľ alebo správca majú povinnosť najskôr posúdiť riziká, ktoré hrozia pri spracúvaní osobných údajov a následne s prihliadnutím na stav techniky, na náklady a rozsah rizika priať primerané technické opatrenia. S ohľadom na posúdenie špecifík každej operácie sa prevádzkovateľovi podľa čl. 12 GDPR ponúka viacero možností.
Osobné údaje: Ďalšie povinnosti prevádzkovateľov
Vytvorené:27. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať ďalším povinnostiam prevádzkovateľov. 
Osobné údaje: Práva a povinnosti prevádzkovateľa pri posudzovaní rizika
Vytvorené:21. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä povinnostiam prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z novej právnej úpravy. 

Osobné údaje: Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov časť II.
Vytvorené:12. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä právu na prenosnosť údajov ale aj právu namietať spracovanie osobných údajov.
Osobné údaje: Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov
Vytvorené: 5. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018  upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä poskytovaniu informácií zo strany prevádzkovateľa, výmazu a obmedzeniu osobných údajov na žiadosť dotknutej osoby. 
Osobné údaje: Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
Vytvorené:26. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú osobitné kategórie osobných údajov. Osobitné kategórie sú v nariadení aj v zákone taxatívne menované. Dôvodom jej úpravy sú citlivé údaje o osobách, pričom možno predpokladať, že pri ich zneužití môžu predstavovať pre dotknutú osobu významný zásah do základných ľudských práv. 

Osobné údaje: Právny titul nadobudnutia osobných údajov
Vytvorené:19. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) považuje zásadu zákonnosti za jednu z hlavných zásad novej právnej úpravy. Jej základom je predpoklad nadobudnutia a spracovania osobných údajov len na základe zákonných predpokladov. Za tieto zákonné predpoklady považujeme právny titul. 

Osobné údaje: Zásady spracovania osobných údajov
Vytvorené:12. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku sa budeme venovať ďalšej časti Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktorá sa venuje zásadám spracúvania osobných údajov (čl. 5 a nasl.).

Zásady spracovania osobných údajov predstavujú základné mantinely, v medziach ktorých sa môže s osobnými údajmi nakladať. Týmito zásadami sa riadi celé nariadenie GDPR ale do svojich ustanovení ich prebral aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Základné zásady sú teda v oboch predpisoch pojmovo aj obsahovo totožné, preto sme ich z dôvodu nadbytočnej duplicity zhrnuli do jedného článku. 

Osobné údaje: Vymedzenie základných pojmov
Vytvorené:29. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
V predchádzajúcom odbornom článku sme sa venovali úvodu do novej právnej úpravy. Nakoľko je potrebné pre ľahšiu orientáciu v právnej úprave poznať základné pojmy, s ktorými zákon o ochrane osobných údajov a aj GDPR pracujú, tento článok sa bude venovať ich vymedzeniu a zrozumiteľnému vysvetleniu. 
Osobné údaje: Úvod k novej právnej úprave osobných údajov
Vytvorené:22. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Dňa 29. novembra 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválila nové znenie zákona o ochrane osobných údajov, ktorý vznikol za účelom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tzv. General Data Protection Regulation alebo ako ho aj skrátene budeme ďalej označovať "GDPR"). GDPR predstavuje za posledných 20 rokov najvýznamnejší legislatívny zásah v oblasti osobných údajov, pričom zasahuje široké spektrum subjektov práva, a to vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Nariadenie a rovnako aj zákon o ochrane osobných údajov nadobudnú účinnosť k 25. 5. 2018.

GDPR si nevyžadovalo tvorbu nového zákona, no ponechalo členským štátom voľnosť pri vlastnej úprave niektorých ustanovení. Zákon o ochrane osobných údajov teda implementuje priamo GDPR do nášho právneho poriadku, no obsahuje aj svoju špecifickú právnu úpravu na miestach, kde mu splnomocňovacie ustanovenia GDPR dovolia. Tieto dva veľké legislatívne materiály predstavujú novú a zložitú právnu problematiku, ktorá sa môže javiť ako nejasný a nezrozumiteľný text s množstvom podmienok. Preto sme sa rozhodli pre našich používateľov pripraviť sieť odborných článkov, ktoré pomôžu pochopiť zmeny doterajšej úpravy osobných údajov .

Osobné údaje: Dopady novely zákona o ochrane osobných údajov
Vytvorené: 9. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V odbornom článku prinášame sumár zmien, ktoré priniesla novela zákona o ochrane osobných údajov.
§ Osobné údaje: Dôležité termíny podľa zákona o ochrane osobných údajov
Vytvorené:15. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Prinášame Vám sumár dôležitých termínov, ktoré je potrebné dodržať v zmysle ustanovenia §76 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


§ Neziskové organizácie: Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov? 3. časť
Vytvorené:26. 07. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

K povinnosti osobitných bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačnému systému.

§ Neziskové organizácie: Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov? 2. časť
Vytvorené: 8. 07. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Súvisia so spracúvaním rodného čísla osobitné povinnosti?

§ Neziskové organizácie: Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov? 1. časť
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov?
§ Osobné údaje: Sankcie za porušenie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení
Vytvorené:24. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Aké sankcie za porušenie ustanovení vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov?
§ Osobné údaje: Predmet, pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov
Vytvorené:24. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Predmetom tohto odborného článku je priblížiť čitateľom zmeny, ktoré priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov a ich porovnanie s predchádzajúcou právnou úpravou ochrany osobných údajov, ktorá bola predmetom zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Obsahom tohto odborného článku budú ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov pojednávajúce o jeho predmete, pôsobnosti a zásadách spracúvania osobných údajov.
§ Osobné údaje: Bezpečnosť osobných údajov a dohľad nad ochranou osobných údajov
Vytvorené:24. 06. 2013
Autor:JUDr. Martina Palúšková
Zobraz celý text
Zákon o ochrane osobných údajov priniesol množstvo zmien v právnej úprave ochrany osobných údajov, nevynímajúc podmienky a povinnosti v rámci bezpečnosti osobných údajov a dohľadu nad ochranou osobných údajov.
§ Osobné údaje: Stručne k ochrane práv dotknutých osôb
Vytvorené:24. 06. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Článok sa zaoberá právami dotknutej osoby vo vzťahu k prevádzkovateľovi.
§ Osobné údaje: Registrácia, osobitná registrácia a evidencia
Vytvorené:24. 06. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text
Tak ako aj predošlé časti zákona o ochrane osobných údajov účinného do 30.06.2013 sa menia, zmeny zasiahli aj časť zákona v časti registrácie, osobitnej registrácie a evidencie informačných systémov v zákone o ochrane osobných údajov účinného od 01.07.2013. Zmeny sa týkajú najmä prihlasovania informačných systémov na registráciu na úrade a následné konanie o registrácii a osobitnej registrácii.
Organizácie a osobnosti k splnomocnencovi pre občiansku spoločnosť
Vytvorené:21. 01. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Osobnosti a organizácie sa začínajú vyjadrovať k otázke splnomocnenca. Už prvé vyjadrenia vyjadrujú záujem o túto dôležitú tému ohľadom rozvoja neziskového sektora v spoločnosti. 
Ochrana osobných údajov
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.
Zobraz celý text

Osobitným druhom informácií v súčasnej informačnej spoločnosti sú osobné údaje. Ochrana osobných údajov vychádza zo všeobecného osobnostného práva, ktoré je chránené štátom a vyplýva priamo z Ústavy SR ako aj z ostatných právnych predpisov.


Odborné stanoviská (9)
Odborné stanovisko/Osobné údaje: Hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov
Vytvorené:13. 09. 2017
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov
Zobraz celý text
Prinášame informáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o hlavných zmenách v právnej úprave ochrany osobných údajov podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vo vzťahu k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Osobné údaje/Odborné stanovisko: Metodické usmernenie č. 5/2016 k monitorovaniu priestorov verejnosti neprístupných
Vytvorené:24. 06. 2016
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov
Zobraz celý text
Prinášame Vám Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k problematike monitorovania priestorov verejnosti neprístupných. 
Osobné údaje/Odborné stanovisko: Metodické usmernenie č. 4/2016 k bezpečnostným opatreniam
Vytvorené:24. 06. 2016
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov
Zobraz celý text
Prinášame Vám Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k problematike bezpečnostné opatrenia podľa § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
Osobné údaje/Odborné stanovisko: Metodické usmernenie č. 2/2016 k označovaniu monitorovaného priestoru
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov
Zobraz celý text
Prinášame Vám Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k problematike označovania monitorovaného priestoru podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platom znení. 
Osobné údaje/Odborné stanovisko: Metodické usmernenie č. 1/2015 k základným pojmom – súhlas dotknutej osoby
Vytvorené: 2. 12. 2015
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov
Zobraz celý text
Prinášame Vám Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k pojmu - súhlas dotknutej osoby. 
Príklady z praxe (8)
Športová spoločnosť/Osobné údaje: K oprávneniu organizácie vyžadovať rodné číslo od športovcov
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Kto za športový klub vo forme občianskeho združenia je oprávnený vyžadovať rodné čísla od športovcov za účelom ich zápisu do informačného systému športu? Môže ich vyžadovať aj tajomník združenia?

Osobné údaje: Evidenčná povinnosť informačného systému
Vytvorené: 9. 02. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musíme registrovať zoznam, na ktorom vedieme osobné údaje o darcoch cez platobný portál alebo databázu rodín detí chorých na rakovinu, ktorým svojou činnosťou pomáhame ako informačný systém? Musíme v takomto prípade zabezpečiť súhlas na spracovanie údajov?

Nadácie/Osobné údaje: Zverejňovanie nadačných listín a ochrana osobných údajov
Vytvorené: 9. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sú nadácie povinné zverejňovať svoje nadačné listiny na webovom sídle? Ak áno, sú povinné ochraňovať osobné údaje členov orgánov v nich zahrnuté a v akom rozsahu?

Osobné údaje: Zoznam prijímateľov nefinančných príspevkov ako informačný systém
Vytvorené:14. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme nadácia, ktorá si vedie zoznam prijímateľov nefinančných príspevkov. Je možné takýto zoznam považovať za informačný systém? 

Osobné údaje: Povinnosti neziskovej organizácie pri prevádzkovaní informačného systému mzdy a personalistika
Vytvorené:31. 03. 2015
Autor:JUDr. Veronika Tothová
Zobraz celý text

Aké povinnosti má nezisková organizácia, ktorá v informačnom systéme spracúva osobné údaje svojich zamestnancov na účely mzdovej a personálnej agendy, vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR?  

Osobné údaje: Ochrana osobných údajov v registri účtovných závierok
Vytvorené:19. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako sú chránené osobné údaje na dokumentoch, ktoré máme povinnosť ukladať do registra účtovných závierok?

 

Osobné údaje: Povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt
Vytvorené:21. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aký je súčasný stav právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov? Platí naďalej že ak nemáme systémy na spracovanie osobných údajov prepojené s internetom, tak nepotrebujeme mať bezpečnostný projekt?

§ Osobné údaje: Súhlas s vyhotovením a propagáciou fotiek/videí detí v súťaži nadácie
Vytvorené: 4. 11. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text
Naša nadácia usporiadala súťaž, ktorej súčasťou sú aj fotografie a videá detí zo škôl. V rámci kampane súťaže by sme ich chceli použiť na verejnú propagáciu. Môžeme tak robiť v súlade so zákonom alebo potrebujeme súhlasy rodičov detí?
Súdne rozhodnutia (5)
Najvyšší správny súd ČR z 23.08.2013 - K použitiu kamerového systému na pracovisku
Vytvorené:28. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Kasační stížností žalobce navrhuje zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba, kterou se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým nebylo vyhověno námitkám stěžovatele proti opatření k nápravě (likvidace již pořízených a uchovávaných kamerových záznamů), jež bylo uloženo žalovanému kontrolním protokolem ze dne 17. 4. 2008, zn. INSP2-0683/08-12, v rámci kontroly, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stěžovatele podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Najvyšší správny súd ČR z 18.11.2011 - Ku kamerovému systému ako informačnému systému
Vytvorené:28. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Podstatou sporu v dané věci je posouzení dostatečnosti provedených skutkových zjištění; klíčovou je přitom otázka, zda je záznam ze soukromého kamerového systému, umístěného na nemovitosti, přípustným důkazem ve správním řízení. Podle názoru stěžovatele skutkový stav zjištěný ve správním řízení neobstojí, neboť v případě nepřípustnosti použití důkazu záznamem kamerového systému nelze jeho vinu prokázat jen na základě ostatních v řízení provedených důkazů. Za předpokladu přípustnosti použití tohoto důkazu stěžovatel namítá, že z obsahu kamerového záznamu správní orgány dovozují zjištění, která z něj dovodit nelze, nebo alespoň ne bez odborných znalostí (znalecký posudek).

Súdny dvor Európskej únie z 30.05.2013 - Pracovný čas ako osobný údaj
Vytvorené:29. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

 Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou a orgánom dohľadu nad pracovnými podmienkami, ktorého predmetom bola žiadosť tohto orgánu o prístup k záznamom o pracovnom čase tejto spoločnosti.

§ Súdny dvor Európskej únie z 12.12.2013 - Práva a slobody orgánu, ktorý spracováva osobné údaje
Vytvorené:27. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Opinion of the Advocate-General

Y. S., M. a S. sú štátni príslušníci tretích krajín, ktorý požiadali o legálny pobyt v Holandsku. Žiadosť Y. S. bola zamietnutá. Žiadostiam M. a S. sa vyhovelo. Každý z nich sa na základe práva EÚ domáha sprístupnenia dokumentu (ďalej len „návrh rozhodnutia“)(2) vypracovaného zamestnancom príslušného orgánu, ktorý obsahuje právnu analýzu v podobe interného odporúčania o udelení alebo neudelení práva na pobyt. Tvrdia, že uvedená právna analýza predstavuje osobné údaje, a teda z hľadiska práva EÚ majú právo na sprístupnenie návrhu rozhodnutia.

Právo EÚ

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Podľa článku 16 ods. 1 ZFEÚ „každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú“.

Charta základných práv Európskej únie

Článok 8 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) nazvaný „Ochrana osobných údajov“ stanovuje:

„1. Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

2. Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu.

3. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého orgánu

§ Súdny dvor Európskej únie z 12.12.2013 - Poplatky vyberané za výkon práva prístupu k osobným údajom
Vytvorené:27. 02. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 35; Mim. vyd. 13/015, s. 355). Tento návrh bol predložený v rámci sporu začatého X, ktorého predmetom je zaplatenie poplatku za vydanie overeného odpisu z registra obsahujúceho osobné údaje.

Právny rámec

Právo Únie

Článok 12 smernice 95/46 nazvaný „Právo prístupu“ stanovuje:

„Členské štáty zaručia osobe pracujúcej s údajmi právo získať od kontrolóra:

a) bez obmedzenia v dostatočných intervaloch a bez prílišného zdržiavania alebo výdavkov:

– potvrdenie týkajúce sa toho, či sa spracovávajú (alebo nie) údaje, ktoré sa ho týkajú a informácie aspoň podľa účelov spracovania, kategórií uvedených údajov a príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým sa údaje oznámili,

– možnosť komunikovania pre neho v zrozumiteľnej forme o údajoch, ktoré sa spracovávajú a o akýchkoľvek dostupných informáciách čo sa týka ich zdroja,

– vedomosti o logike automatického spracovávania údajov, ktoré sa ho týkajú aspoň v prípade automatizovaných rozhodnutí uvedených v článku 15 ods. 1;

b) ak je to vhodné úpravu, vymazanie alebo zablokovanie údajov, ktorých spracovanie nezodpovedá ustanoveniam tejto smernice, najmä z dôvodu neúplného alebo nepresného charakteru údajov;

c) hlásenie tretím stranám, ktorým sa tieto údaje oznámili, o akejkoľvek úprave, vymazaní alebo zablokovaní vykonaných v súlade s b), pokiaľ to nie je nemožné, alebo pokiaľ to nevyžaduje neprimerané úsilie.“

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
Evidencia informačného systému osobných údajov
Vytvorené:15. 04. 2015
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov
Stiahni súbor
Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu o informačných systémoch, ktoré nepodliehajú oznamovacej povinnosti alebo osobitnej registrácii, a to najneskôr odo dňa začatia spracúvania údajov v týchto informačných systémoch. Evidencia obsahuje údaje v rozsahu podľa § 35 ods. 1 uvedeného zákona.
Register pojmov (41)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť