itretisektor | Správa majetku
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Správa majetku

MVO majú v postavení osôb nakladajúcich s majetkom totožné práva a povinnosti ako iné osoby, preto je dôležité, aby obsah svojich práv a povinností lepšie poznali.

Konkrétnymi oblasťami týkajúcimi sa správy majetku sú oblasť vlastníctva, nájmu, výpožičky a iných súvisiacich oblastí napr. oblasť daní a poplatkov. 

Dôvodové správy (10)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (9)
§ Správa majetku: Zmluva o dielo – práva a povinnosti zmluvných strán
Vytvorené:27. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právam a povinnostiam zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú zo zmluvy o dielo.

§ Správa majetku: Zmluva o výpožičke
Vytvorené:18. 11. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Článok obsahuje stručnú charakteristiku zmluvy o výpožičke, ako aj práv a povinností zmluvných strán.

§ Správa majetku: Porovnanie nájmu a podnájmu
Vytvorené:18. 11. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok vysvetľuje existujúce rozdiely medzi nájmom a podnájmom. 
§ Správa majetku: Zmluva o dielo – práva a povinnosti zmluvných strán
Vytvorené:11. 11. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať právam a povinnostiam zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú zo zmluvy o dielo uzatvorenej podľa ustanovení § 631 a nasl. OZ.
§ Správa majetku: Všeobecne k zmluve o dielo
Vytvorené:28. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Odborný príspevok prináša základné informácie o zmluve o dielo.
§ Správa majetku: Nájom nebytových priestorov
Vytvorené:21. 10. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Právnym základom vzniku nájmu nebytových priestorov je nájomná zmluva zavretá v súlade s princípom zmluvnej voľnosti jej účastníkmi na dobu určitú alebo neurčitú.
§ Správa majetku: Základné povinnosti prenajímateľa a nájomcu
Vytvorené:21. 10. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Odborný príspevok poskytuje prehľad základných povinností prenajímateľa a nájomcu a nim zodpovedajúcich práv počas trvania nájmu. 

§ Správa majetku: Vznik a zánik nájomnej zmluvy
Vytvorené:14. 10. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Odborný príspevok sa bližšie zaoberá vznikom a dôvodmi zániku nájomnej zmluvy.

§ Správa majetku: Všeobecne o nájomnej zmluve
Vytvorené:14. 10. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Odborný príspevok prináša základné informácie o nájomnej zmluve.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Súdne rozhodnutia (10)
Krajský súd Trenčín z 11.04.2018 - Začiatok premlčacej doby pri preplatení úveru
Vytvorené: 9. 05. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalovaný uzavrel so žalobkyňou zmluvu o poskytnutí pôžičky 1.100,- EUR, ktorú sa žalovaná zaviazala splatiť 48 mesačnými splátkami po 36,90 EUR, pričom celkové náklady spotrebiteľa boli 671,20 EUR. Konečná splatnosť bola dohodnutá na december 2014. Žalovaná na splatenie pôžičky uhradila sumu 1.200,69 EUR, z čoho suma 121,50 EUR bola uhradená splátkami. Listom označeným ako "predžalobná upomienka", vyzval žalovaný žalobkyňu na zaplatenie dlžnej sumy 671,21 EUR v lehote 3 dní od doručenia tohto listu žalovanej. Žalovaný si podľa neho neuhradenú sumu úveru 526,20 EUR s príslušenstvom uplatnil voči žalobkyni žalobou a konanie bolo vedené na okresnom súde. V tomto konaní podala žalobkyňa vyjadrenie, ktorého súčasťou bola vzájomná žaloba, ktorá bola vylúčená na samostatné konanie. Žalobkyňa sa domáhala nie určenia, či tu právo je alebo nie je, ale aby sa rozhodlo o určení právnej skutočnosti. Konkrétne žiadala určiť, že zmluva o úvere je bezúročná a bez poplatkov.

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve
Vytvorené:25. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Právny predchodca žalobcu ako prenajímateľ a žalovaný ako nájomca uzatvorili zmluvu o nájme nebytových priestorov, v ktorej si dojednali možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade neplatenia nájomného zo strany nájomcu. Po zmene v osobe prenajímateľa žalovaný neplatil nájomné, v dôsledku čoho žalobca od zmluvy o nájme nebytových priestorov odstúpil.  

 

 

Krajský súd Banská Bystrica z 14.02.2018 - K povahe zmluvy o úschove
Vytvorené:13. 03. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Žalobca -chovateľ nechal v areáli kynologického klubu svojho psa za účelom jeho nakrytia som psom žalovanej. Žalobcov pes sa z areálu stratil. Žalobca žiadal od žalovanej náhradu škody titulom ústne dohodnutej zmluvy o úschove. Žalovaná poprela, žeby medzi ňou a žalobcom bola uzavretá zmluva o úschove.
Krajský súd Prešov z 22.03.2012 - K povinnosti vrátiť vypožičanú vec, len čo ju vypožičiavateľ nepotrebuje
Vytvorené:20. 12. 2017
Autor:Bc. Štefania Čubáková
Zobraz celý text

V uvedenej veci bolo sporné, či boli žalobkyňou poskytnuté veci formou daru alebo výpožičky. Súd hodnotil splnenie podstatných náležitostí zmluvy o výpožičke, pričom sa venoval aj dobe užívania vypožičanej veci. 

Najvyšší súd SR z 30.01.2013 - Posudzovanie platnosti zmluvy o podnájme nebytových priestorov uzavretej na dobu neurčitú
Vytvorené:27. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Medzi žalobkyňou a neziskovou organizáciou bola uzavretá platná zmluva o podnájme nebytových priestorov. Úmysel účastníkov zmluvy bol totiž od začiatku určitý, jasný, slobodný a zrozumiteľný, pričom určitý bol aj predmet podnájmu, keď ním boli nebytové priestory označené objektom ako celkom.

Najvyšší súd SR z 28.08.2002 - Nájom nebytových priestorov
Vytvorené:31. 10. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Žalobca žalobou žiadal, aby bola žalovanému uložená povinnosť vypratať nebytové priestory, a to suterén a prízemie domu. Okresný súd rozsudkom zo žalobu zamietol. Na odvolanie žalobcu krajský súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.

Krajský súd vyslovil názor, že transformácia užívacích práv k nebytovým priestorom na nájomné vzťahy upravená v § 15 zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov sa týka len tých práv, ktoré vznikli na základe hospodárskej zmluvy o dočasnom užívaní národného majetku uzavretej podľa § 348 ods.2 Hospodárskeho zákonníka. V prejednávanej veci o taký prípad podľa názoru odvolacieho súdu nešlo. Súčasne krajský súd pripustil vo výroku svojho rozsudku s poukazom na ustanovenie § 238 ods. 3 písm. a) O. s. p. dovolanie na otázku, či sa právo užívania nebytových priestorov založené zmluvou z 10. júla 1972 podľa § 352 Hospodárskeho zákonníka transformovalo na nájom nebytových priestorov v zmysle § 15 zákona č. 116/1990 Zb.

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalobca. Žiadal ho zrušiť a vec vrátiť Krajskému súdu na ďalšie konanie. Namietal, že napadnutý rozsudok spočíva na nesprávnom právnom posúdení. Dovolateľ bol toho názoru, že všetky práva užívania nebytových priestorov, ktoré vznikli podľa predpisov platných do účinnosti zákona č. 116/1990 Zb. sa transformovali na nájom a spravujú sa zákonom č. 116/1990 Zb. s výnimkou práv užívania vyplývajúcich z vecného bremena.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu podľa a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.

Podľa § 15 ods. l zákona č. 116/1990 Zb. práva užívania nebytových priestorov, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa spravujú týmto zákonom a považujú sa za vzťahy vzniknuté na základe zmluvy uzavretej na neurčitý čas. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva užívania vyplývajúce z vecného bremena (§ 135b a naši. Občianskeho zákonníka). Podľa odseku 4 sa tento zákon nevzťahuje na nebytové priestory užívané podľa zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení zákona č. 95/1988 Zb. a zákona č. 114/1990Zb.

Ide o transformačné ustanovenie, na základe ktorého sa zmenil obsah predmetného právneho vzťahu, ako aj spôsob jeho skončenia. K tejto zmene došlo priamo zo zákona, nevyžadovala žiaden právny úkon a nebolo jej možné ani právnym úkonom zabrániť. možno dospieť k záveru, že jeho účinnosťou, t. j. 1. májom 1990 existujúce práva užívania nebytových priestorov sa zmenili na nájom s výnimkou užívacích práv v zákone taxatívne vymedzených. Inak povedané, transformácia sa nevzťahuje na užívacie práva nebytových priestorov vyplývajúce z vecného bremena a vzniknuté na základe zákona č. 123/1975 Zb. v znení zákona č. 95/1988 a zákona č. 114/1990 Zb. Tento záver vyplýva aj z osobitného postavenia nebytových priestorov pri zabezpečovaní podnikateľskej činnosti a pri umiestňovaní rôznych zdravotníckych a kultúrnych zariadení a verejných inštitúcií. V tejto súvislosti bolo nevyhnutné zmeniť relatívne dlhodobé a prakticky málo obmedziteľné práva užívania na nájomný vzťah na dobu neurčitú.

Najvyšší súd SR z 29.01.2008 - Neplatnosť výpovede z nájmu bytu
Vytvorené:21. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Okresný súd Prešov rozsudkom z 26. apríla 2006, č.k. 14 C 258/2005 – 34 určil, že výpoveď z nájmu bytu č. X. nachádzajúceho sa na V.. poschodí domu na Ď. V., ktorú dal žalovaný žalobkyni 13. októbra 2005, je neplatná a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania. Dospel k záveru, že by bolo v rozpore dobrými mravmi ( § 3 Obč. zák. ), aby dôvodom výpovede z nájmu bytu bolo neplatenie nájomného za byt po dobu, po ktorú nemohla žalobkyňa predmetný byt užívať, čo preukazovalo aj prebiehajúce konanie vo veci sp. zn. 10 C 216/03 a sp. zn. 13 C 124/05.
Ústavný súd SR z 23.11.2011 - Obmedzenie vlastníckeho práva neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby účel základného práva slobodne sa združovať
Vytvorené:21. 10. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol doručený návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 31 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 8/2010 Z. z. (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“) s čl. 20 ods. 1 ústavy.

Podľa čl. 20 ods. 1 ústavy každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje.

Podľa § 31 ods. 3 zákona o neziskových organizáciách na platnosť právnych úkonov týkajúcich sa nakladania s nehnuteľným majetkom, ktorý vložil štát ako zakladateľ alebo spoluzakladateľ do neziskovej organizácie a nejde o prioritný majetok, sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas zakladateľa alebo spoluzakladateľa, ktorým je štát. To isté sa vzťahuje na platnosť takýchto právnych úkonov právneho nástupcu neziskovej organizácie.

Nesúlad § 31 ods. 3 zákona o neziskových organizáciách vidia navrhovatelia v skutočnosti, že zákonodarca zaviedol rozdielnosť v zákonnom obsahu vlastníckeho práva neziskových organizácií na základe kritéria spočívajúceho v osobe zakladateľa neziskovej organizácie (zakladateľom neziskovej organizácie môže byť aj štát). Takéto kritérium podľa ich názoru ústava v čl. 20 ods. 1 nepripúšťa.

Ústavný súd Slovenskej republiky nakoniec rozhodol, že ustanovenie § 31 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 8/2010 Z. z. nie je v súlade s čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Ustanovenie § 31 ods. 3 zákona o neziskových organizáciách zasahuje do majetkových dispozícií už existujúcich právne samostatných neziskových organizácií spôsobom zvýhodňujúcim štát, a to napriek tomu, že štát má aj v súčasnosti možnosť zabezpečovať poskytovanie všeobecne prospešných služieb prostredníctvom na to zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých právna samostatnosť a autonómia sú minimalizované vzhľadom na ich vzťah k zakladateľovi regulovaný zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z tohto dôvodu nemožno považovať snahu o vyššiu mieru kontroly majetkových dispozícií neziskových organizácií, na zakladaní ktorých sa štát podieľal, za cieľ ospravedlňujúci zavedenie nerovnakého zákonného obsahu vlastníckeho práva neziskových organizácií k nehnuteľnému majetku.

Ustanovenie § 31 ods. 3 zákona o neziskových organizáciách teda priamo atakuje kvalitu ústavnej požiadavky na rovnosť zákonného obsahu vlastníckeho práva neziskových organizácií ústavne neakceptovateľným spôsobom, čoho dôsledkom je jeho rozpor s čl. 20ods. 1 ústavy.

Ústavný súd SR z 08.07.2005 - Namietanie porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky
Vytvorené:21. 10. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky prerokoval sťažnosť organizácie ktorou namietala porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v súvislosti so základným právom slobodne sa združovať podľa čl. 29 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom na Krajskom súde a ten rozhodol, že sťažnosť organizácie odmieta pre zjavnú neopodstatnenosť. Sťažovateľka bola rozhodnutím Krajského úradu zaregistrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Krajský úrad zároveň v rozhodnutí schválil aj druh všeobecne prospešných služieb poskytovaných sťažovateľkou. Pracovníčka krajského úradu telefonicky upozornila štatutárneho zástupcu sťažovateľky na skutočnosť, že nezisková organizácia môže síce poskytovať všeobecne prospešné služby, avšak nemôže rozdeľovať finančné prostriedky. Hoci štatutárny zástupca požiadal pracovníčku krajského úradu o písomné vyhotovenie stanoviska, nestalo sa tak. Napokon prípisom krajského úradu doručeným sťažovateľke jej bolo oznámené, že neuskutočnila nápravu napriek upozorneniu, a preto s poukazom na § 35 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách krajský úrad upozorňuje na možnosť podať návrh na zrušenie organizácie sťažovateľky.

Z rozsudku krajského súdu vyplýva, že návrh sťažovateľky voči krajskému úradu o ochranu pred nezákonným zásahom - upozornením krajského úradu bol zamietnutý. Podľa odôvodnenia rozsudku krajský súd považoval návrh sťažovateľky za návrh na začatie konania o poskytnutie ochrany proti nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím.

Upozornenie krajského úradu nie je však možné kvalifikovať ako nezákonný zásah v zmysle ustanovenia § 250v ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, lebo upozornenie nevyvolalo zákonom predpokladaný následok, ktorým je ukrátenie sťažovateľky na jej právach a právom chránených záujmoch. Ďalej krajský súd uvádza, že sa stotožnil so stanoviskom krajského úradu, podľa ktorého rozdeľovanie finančných prostriedkov nie je všeobecne prospešnou službou.

Sťažovateľka požadovala vydať nález, ktorým by ústavný súd vyslovil porušenie uvedených základných práv rozsudkom krajského súdu. Podľa názoru ústavného súdu však treba sťažnosť považovať za zjavne neopodstatnenú.

Rozhodujúcou skutočnosťou je, že krajský súd zamietol návrh sťažovateľky preto, lebo upozornenie krajského úradu nepovažoval za zásah orgánu verejnej správy, ktorým by došlo k ukráteniu sťažovateľky na jej právach a právom chránených záujmoch. Podľa názoru krajského súdu výkon dohľadu v zmysle § 35 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách spočívajúci v upozornení na nedostatky a s poukázaním na to, že krajský úrad môže podať návrh na zrušenie organizácie sťažovateľky, nie je zásahom v zmysle § 250v ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.

§ Najvyšší súd SR z 04.02.2009 - Jednostranné zvýšenie nájomného
Vytvorené:21. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa žalobou domáhala, aby súd zaviazal žalovaných zaplatiť jej 2027,87 € s príslušenstvom ako nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia spojené s užívaním bytu v bytovom dome v Č. č. 331, resp. ako nedoplatok na nájomnom za nimi užívanú garáž nachádzajúcu sa v tomto dome.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky na základe podnetu žalovaných 1/ a 2/ napadol uvedené rozhodnutia mimoriadnym dovolaním, v ktorom uviedol, že nimi bol porušený zákon. Je nesporné, že účastníci konania uzavreli 27. júna 1994 nájomnú zmluvu podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, predmetom ktorej bol samostatný byt v obytnej budove vo vlastníctve žalobkyne. Zo zmluvy vyplýva, že nájomné bolo stanovené dohodou zmluvných strán, v súlade s vtedy platnými cenovými predpismi. Keď žalobkyňa zaslala žalovaným 1/ a 2/ dodatok k zmluve o nájme bytu spolu s uvedením jej dôvodov zvýšenia nájomného, žalovaní 1/ a 2/ tento dodatok nepodpísali. Za daného stavu, najmä so zreteľom na skutočnosť, že medzi účastníkmi nedošlo k dohode o zvýšení zmluvne dohodnutého nájomného, nebola žalobkyňa oprávnená jednostranne zvýšiť nájomné, lebo ju na to neoprávňoval žiadny právny predpis, ani dohoda zmluvných strán.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
§ Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
Vytvorené:21. 10. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Stiahni súbor
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Medzi všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájme(§ 663 a nasl.) a ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je vzťah lex generalis k lex specialis.
Register pojmov (33)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť