itretisektor | Verejné zbierky VZ

Verejné zbierky VZ

Verejnou zbierkou je taká zbierka, ktorá sa usporiada na vopred určený verejnoprospešný účel na získanie finančných prostriedkov od fyzických osôb a právnických osôb dobrovoľným poskytovaním príspevkov.  

Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (8)
Verejné zbierky: Najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri registrácii verejnej zbierky
Vytvorené:25. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto článku je poukázať a napomôcť predchádzať chybám vznikajúcich v súvislosti s registráciou verejnej zbierky. 

§ Verejné zbierky: Verejná zbierka na súkromnej akcii
Vytvorené:12. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike organizovania verejnej zbierky na súkromnej akcii a tomu, či sa v tomto prípade jedná o verejnú zbierku.

§ Novela českého zákona o veřejných sbírkách. Inšpirácia pre slovenskú úpravu?
Vytvorené:22. 11. 2012
Autor:Senát parlamentu ČR
Zobraz celý text

Senát parlamentu ČR schválil dňa 14.3.2012 novelu zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, ktorá vyšla v Sbírce zákonů pod číslom 120/2012. Cieľom novely bola taká zmena zákona, ktorá umožní na jednej strane rozvoj verejných zbierok bez zbytočných administratívnych bariér ako aj efektívnu kontrolu ich konania.

Účtovanie zbierok
Vytvorené: 6. 11. 2011
Autor:Zdroj: Efekt, roč. 4, číslo 6/ 2006
Zobraz celý text

Zbierku môže usporiadať len organizácia, právnická osoba, a to na základe povolenia, ktoré na jej písomnú žiadosť vydá orgán štátnej správy podľa zákona 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisoch s výnimkou:

1.

zbierok, ktoré sa konajú na účely cirkví a štátom uznaných náboženských spoločností v kostoloch, modlitebniach a iných miestnostiach určených na kultové obrady,

2.

zbierky, ktoré konajú politické strany, dobrovoľné spoločenské organizácie, spolky alebo osobitné združenia medzi svojimi členmi, prípadne členskými organizáciami vyberaním peňažných príspevkov alebo predajom známok, odznakov a podobných predmetov na získanie prostriedkov na plnenie svojich úloh.


Verejné zbierky
Vytvorené: 7. 10. 2010
Autor:RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Zobraz celý text
Ako postupovať pri organizovaní zbierky
Vytvorené: 4. 10. 2010
Autor:Zdroj: Efekt, roč. 4, číslo 6/ 2006
Zobraz celý text

Jedným z častých nástrojov získavania prostriedkov na činnosť mimovládnych organizácií je konanie zbierok. Napriek tomu, že pomerne veľa organizácií je už v tejto činnosti skúsená, oveľa väčšie množstvo sa k ich organizovaniu ešte nikdy neodhodlala. Téma tohto čísla je určená predovšetkým im, ale verím, že prinesie zaujímavé podnety aj tým, pre ktorých je konanie zbierky takmer mechanickou záležitosťou.

Postup pri konaní verejných zbierok
Vytvorené: 4. 10. 2010
Autor:MV SR
Zobraz celý text

Postup pri konaní verejných zbierok je upravený zákonom č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (zákon č. 194/1990 Zb. a zákon č. 515/2003 Z. z.) a vyhláškou č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách. Podľa týchto právnych predpisov verejnú zbierku môže konať len právnická osoba.

Povoľovanie konania verejných zbierok
Vytvorené: 4. 10. 2010
Autor:MV SR
Zobraz celý text

Postup pri povoľovaní a konaní verejných zbierok upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.


Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (3)
Verejné zbierky: Zriadenie osobitného účtu pre každú verejnú zbierku?
Vytvorené: 9. 11. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je potrebné zriadiť osobitný účet pre každú verejnú zbierku, ktorú plánujeme alebo postačí len jeden generálny osobitný účet pre všetky zaregistrované verejné zbierky? 

Verejná zbierka/Neziskovky všeobecne: Získavanie finančných prostriedkov na činnosť a projekty organizácie
Vytvorené: 8. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Išlo by o verejnú zbierku, ak by sme v magazíne uverejnili informáciu o projektoch, ktoré naše občianske združenie podporuje s výzvou finančne podporiť tieto projekty? Považuje sa za verejnú zbierku možnosť pre kupujúceho v e-shope prispieť určitou sumou na projekt podporovaný naším združením? Je informácia na našom webe o možnosti finančne podporiť prácu združenia verejnou zbierkou?

Prijaté príspevky z verejných zbierok
Vytvorené: 7. 10. 2010
Autor:RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Zobraz celý text

Opis účtovného prípadu

Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
Písomné poverenie na vykonávanie verejnej zbierky
Vytvorené: 4. 10. 2010
Autor:MV SR
Stiahni súbor
Verejné zbierky možno povoliť len na základe písomnej žiadosti právnickej osoby, ktorá chce verejnú zbierku konať. K žiadosti je potrebné priložiť poverenie na vykonávanie verejnej zbierky pre všetky osoby, ktoré budú vykonávať verejnú zbierku.
Register pojmov (18)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť