itretisektor | Opatrovateľská služba
 • ***Charitatívna lotéria***

  Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie na svojom zasadnutí 4. decembra 2018 schválila návrh krokov pre rozbeh unikátneho projektu – charitatívnej lotérie.
 • ***LOTKA***

  Rozhovor s riaditeľom záujmového združenia LOTKA SLOVENSKO pánom Filipom Vagačom prinesieme už tento týždeň.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej II a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu a spôsob posudzovania odkázanosti na ňu je jednoznačne upravený.

Dôvodové správy (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (2)
§ Nezisková organizácia a pridelenie výkonu sociálnej služby
Vytvorené: 3. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Ak občan požiada o vybranú sociálnu službu (vrátane opatrovateľskej služby) a je na takúto sociálnu službu odkázaný, obec alebo vyšší územný celok, ktorého klient požiadal o poskytnutie sociálnej služby, je povinný poskytnúť sociálnu službu alebo ju zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.

§ Doba na zabezpečenie opatrovateľskej služby
Vytvorené: 2. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Do nadobudnutia účinnosti § 8 ods. 4 (1.1.2013) sa neuplatňuje 60 dní na poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnej služby, ale platia lehoty ustanovené zákonom o správnom konaní na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po vydaní tohto rozhodnutia, ak klient požiada o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, obec postupuje v súlade s ustanovením § 8 odsek 2.

Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť