itretisektor | Ochranné známky subjektov MVO

Ochranné známky subjektov MVO

Ochrannou známkou je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a je zapísané do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Ochrannú známku si môžu dať zaregistrovať aj občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie na účely odlíšenia ich činností od činností iných občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií (ďalej len „subjekty MVO“).

Ak označenie nespĺňa vyššie uvedené podmienky alebo

 1. nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
 2. je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
 3. je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
 4. je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu,
 5. je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
 6. môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
 7. obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa Čl. 6 ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva,
 8. obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv,
 9. obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
 10. obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov (napr. symboly obce), znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa Čl. 6 ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a ktoré sú predmetom verejného záujmu,
 11. je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,
 12. obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú,
úrad takéto označenie ako ochrannú známku nezapíše.

Napr. občianske združenie ochrancov orla skalného používa ako svoje označenie kombináciu grafického znázornenia orlej hlavy a názvu „Občianske združenie ochrancov orla skalného“. Ako doplňujúci zdroj príjmov združenia slúži predaj tričiek s vyobrazením orlej hlavy a názvu „Občianske združenie ochrancov orla skalného.“ Občianskemu združeniu prispieva na jeho činnosť stále viac ľudí a tričká sa tešia stále väčšej obľube. Z dôvodu, aby niekto iný nezneužil situáciu a nezačal predávať rovnaké tričká a iné odevy s rovnakým alebo obdobným (zameniteľným) vyobrazením sa občianske združenie rozhodne požiadať o registráciu ochrannej známky.

Žiadosť o zápis (prihlášku) ochrannej známky môže podať štatutárny orgán subjektu MVO. Riadne vyplnenú prihlášku ochrannej známky na predpísanom tlačive je potrebné podať na úrad, pričom prihláška musí obsahovať:

 1. žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, názov a sídlo subjektu MVO,
 2. znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
 3. zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra v ktorom sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa Medzinárodného triednika tovarov a služieb,
 4. podpis štatutárneho orgánu subjektu MVO.
Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi (subjektu MVO) právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby. Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom znení (ďalej len „zákon o ochranných známkach“). Do zápisu ochrannej známky do registra je možné tretími osobami podať písomné pripomienky z dôvodu naplnenia podmienok § 5 alebo 6 zákona o ochranných známkach, na ktoré úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra (napr. do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby).

V prípade, že sú splnené všetky ustanovené podmienky, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“). Ak do troch mesiacov od zverejnenia nebudú podané námietky proti zápisu označenia do registra, úrad prihlásené označenie zaregistruje.

Námietkové konanie

Námietkové konanie je inštitútom známkového práva, ktorý vytvára priestor pre uplatňovanie ochrany práv tretích osôb, ktoré by mohli byť zápisom prihláseného označenia dotknuté. Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 zákona o ochranných známkach (napr. majiteľ staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti) podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia úradu námietky.

Na základe odôvodnených námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uplatnených dôvodov podľa § 7 zákona o ochranných známkach. Ak úrad zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z uplatnených dôvodov, prihlášku zamietne.

Platnosť zápisu ochrannej známky

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky úradu a na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa o obnovu zápisu úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov.

Práva majiteľa ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri.

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ® .

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa ochrannej známky

Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

Ďalšie skutočnosti súvisiace s ochrannou známkou

Majiteľ ochrannej známky môže ochrannú známku previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo pre niektoré z nich. Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná licenčnou zmluvou. Ochranná známka môže byť predmetom záložného práva. O zápis záložného práva na ochrannú známku je povinný požiadať záložný veriteľ alebo záložný dlžník.


Zdroj:
zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom znení
indrop.gov.sk


< Späť