itretisektor | TS: Stanovisko SocioFóra k diskusii o ďalšom osude sociálnych služieb
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Stanovisko SocioFóra k diskusii o ďalšom osude sociálnych služieb

SocioFórum víta rozhodnutie politikov pripraviť dva zákony: zákon o dlhodobej starostlivosti a zákon o sociálnych službách.

Zákon o dlhodobej starostlivosti považujeme za primeranú reakciu na reálnu prax starostlivosti o ľudí, ktorí potrebujú bezodkladne (bez čakania v poradovníku) intenzívnu zdravotnú aj sociálnu starostlivosť súčasne. Za nevyhnutnú pri príprave dobre fungujúceho zákona považujeme spoluprácu rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí a tiež zapojenie odbornej verejnosti do prípravy a pripomienkovania zákona.

Zákon o sociálnych službách bude garantovať sociálne služby pre všetky sociálne skupiny občanov a sociálne situácie, okrem dlhodobej starostlivosti. Aj na tento zákon sa dnes kladú vysoké požiadavky. Poskytovatelia musia pracovať novými metódami, ktorých hlavným cieľom je čo najlepšie začleniť klientov do bežného života, otvoriť brány ústavov, ale aj domovov a počúvať, ako si svoj život predstavujú tí, ktorým chceme pomáhať. Určite chcú žiť tam, kde žijeme my ostatní. spolu s nami. Dosiahnuť takýto stav služieb nie je možné bez veľkej zainteresovanosti samosprávy. Návrh, aby sme sa vrátili 10 rokov späť, aby štát opäť riadil aj celý systém sociálnych služieb, nepovažujeme preto za správny. Vyslovujeme toto stanovisko aj napriek tomu, že samospráva, najmä na úrovni obcí, nie vždy prijíma a využíva nami ponúkané odborné služby a svojím správaním niekedy nepodporuje, ale bráni rozvoju neziskového sektora a otvorenej súťaži poskytovateľov o klienta.

Očakávame, že:

-    štát podporí kvantitatívny i kvalitatívny rozvoj služieb štátnym príspevkom na odkázanosť, aj keď sa tým zmení originálna pôsobnosť samosprávy na pôsobnosť delenú medzi štát a samosprávu,

-    štát zavedie prísnu inšpekciu kvality pre všetkých poskytovateľov služieb bez rozdielu,

-    rozhodovanie a financovanie služieb bude oddelené od samotného výkonu služieb, pretože to podporuje klientelizmus na strane samosprávy,

-    obce sa v záujme veci združia do zmysluplných regionálnych celkov, aby sociálne služby boli riadené odborne a s najvyššou efektivitou

-    politici na obecnej, regionálnej a národnej úrovni si prestanú z klientov sociálnych služieb robiť svojich vazalov a budú rozhodovať o spoluúčasti klientov a ich rodín na financovaní nákladov služieb tak, aby služby neboli zneužívané, aby ich cena odpovedala ich kvalite a aby služby dostali všetci, ktorí ich skutočne potrebujú.

V Bratislave, 1. augusta 2011

Za výbor SocioFóra:

Mária FILIPOVÁ, Agentúra podporovaných služieb, Banská Bystrica

Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina

Dagmar KOZÁKOVÁ, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice

Slavomír KRUPA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Vladislav MATEJ, SOC IA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové

Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová

Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov

Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná

Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok

Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Judita VARCHOLOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava< Späť