itretisektor | TS: Nadácia SPP poskytne oporu znevýhodneným skupinám

TS: Nadácia SPP poskytne oporu znevýhodneným skupinám

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu v otvorenom grantovom programe OPORA podporí projekty mimovládnych organizácií, ktoré svojou činnosťou skvalitňujú život ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chceme pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už siedmy rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

Nadácia SPP vyčlenila na program celkovo 100 000 EUR. Program OPORA je v roku 2011 prioritne zameraný na tieto 2 oblasti:

•    Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné aktivity – 1. kolo s uzávierkou 9. septembra 2011

V 1.kole chceme svoju podporu zamerať na inštitucionálny rozvoj mimovládnych, neziskových organizácii, ktoré svojou činnosťou prispievajú k skvalitneniu života ľudí so znevýhodnením. Celková suma určená na prerozdelenie v 1.kole bude 53 280 EUR. Externá odborná komisia vyberie v každom z 8 krajov Slovenska jednu organizáciu, ktorá môže získať príspevok na svoj inštitucionálny rozvoj vo výške 6 660 EUR.

•    Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti - 2. kolo s uzávierkou 7. marca 2012

V rámci podpory realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v sociálnych zariadeniach prerozdelíme sumu 46 720 EUR. Maximálna podpora na jeden projekt bude 1 660 EUR. Individuálny rozvoj klientov považujeme za významnú inovatívnu metódu.

Prvý ročník programu (2005) bol zameraný na podporu organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou s postihnutím. Od roku 2006 podporujeme poskytovateľov sociálnych služieb.

V minulom roku bola naša pomoc nasmerovaná najmä ľuďom s postihnutím, ktorí sa vďaka našej podpore mohli aktívne venovať svojim záľubám a získavať zručnosti potrebné pre samostatnejší život. Podporou projektov sociálnej asistencie a terénnej sociálnej práce sme sa snažili prispieť ku zvýšeniu kvality života obetí domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi, ľudí prepustených z výkonu trestu a bez domova. Veľkú časť podporenej cieľovej skupiny tvorili aj deti z rizikového a málo podnetného prostredia. Umožnili sme im zúčastniť sa zaujímavých aktivít, ktoré pre ne nie sú bežne dostupné.

Za šesť rokov sme tak v rámci grantového programu OPORA pomohli skvalitniť život ľudí na okraji záujmu spoločnosti podporou 254 organizácií a zariadení, ktorým sme prerozdelili sumu viac ako 470 tisíc EUR.

Bližšie informácie a formuláre nájdete na stránke Nadácie SPP www.nadaciaspp.sk< Späť