itretisektor | TS: Príležitosť ako dať SMS správe väčší význam je tu stále

TS: Príležitosť ako dať SMS správe väčší význam je tu stále

Príležitosť ako dať SMS správe väčší význam je tu stále. Vďaka mechanizmu Donors Message Service (DMS) je možné priebežne podporovať verejnoprospešné projekty, ktoré pomáhajú tam, kde je to potrebné. V súčasnosti je možné DMS správou podporiť osem nových a zaujímavých projektov.

Do 31. decembra môžu darcovia podporiť organizáciu SVETIELKO POMOCI n.f., ktorej poslaním je sociálna starostilvosť o znevýhodnené deti. Cieľom projektu s názvom „Rozsvieťte aj Vy svoje Svetielko pomoci...“ je preto tiež finančná, materiálna, morálna či informačná podpora rodín s chorými deťmi a rodín, ktoré stratili dieťa. Podporiť túto zbierku je možné zaslaním SMS správy v tvare DMS SVETLO na číslo 877.

Do 30. apríla 2010 je možné prispieť aj organizácii ŠPORTUJEME, n.o. a tým podporiť jej projekt s rovnakým názvom. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS SPORTIK na číslo 877. Získané finančné prostriedky budú použité na organizovanie seminárov, školení, kurzov a šírenie osvety so zameraním na oblasť športu a telesnej výchovy, na organizovanie telovýchovno-športových podujatí s cieľom preventívneho pôsobenia a ochrany zdravia a na poskytovanie informácií o týchto aktivitách prostredníctvom internetu a drobných tlačovín. Zaslaná darcovská sms tiež pomôže k zakúpeniu materiálu a výrobe telocvičných náradí a náčiní s verejnou dostupnosťou.

SMS správa v tvare DMS VEK môže prispieť Nemocnici Modra, n.o. a jej projektu „Výkon, Energia, Kvalita – VEK nie je prekážkou“. Ide o projekt, ktorého cieľom je získanie prostriedkov na činnosť domova sociálnych služieb a nákup tovarov a služieb pre jeho potreby . Táto zbierka potrvá do 31. augusta 2012.

Prostredníctvom SMS správy je do 15. novembra 2011 možné podporiť aj Nadáciu Horský park a jej projekt „VNÚTORNÉ HORY – KVALITNÝ VEREJNÝ PRIESTOR“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS HORAREN na číslo 877. Cieľom projektu je propagácia cenného mestsko-krajinárskeho útvaru Vnútorné Hory nachádzajúceho sa v centre hlavného mesta. Ďalšími cieľmi je vytváranie nových verejných území v tomto priestore a vysádzanie stromov a stromoradí na jeho území, stavba rozhľadní, vytváranie zainteresovanej komunity, ukľudňovanie priestorov či umiestňovanie objektov malej architektúry.

Do projektu DMS sa zapojila aj Nadácia Petra Dvorského Harmony so svojím projektom „Podpora kvality života klientov Nadácie Harmony“, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie kvality života klientov tejto nadácie. Hlavným cieľom projektu „Podpora kvality života klientov nadácie Harmony“ je zabezpečiť zlepšenie kvality života klientov nadácie Harmony aj Rehabilitačného centra Harmony, a to skvalitnením ubytovania v tomto centre. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na obnovu a rekonštrukciu zariadenia (opravu strechy, opravu a výmenu sanity), kúpu nového kotla, na sociálny program nadácie Harmony a na úhradu nutných výdavkov spojených s prevádzkou zariadenia nadácie. Pre podporu tohto projektu stačí zaslať SMS správu v tvare DMS HARMONY na číslo 877 v období od 1. septembra do 31. decembra 2011.

SMS správa s textom DMS OTEC poslaná na číslo 877 do 31. augusta 2012 pomôže aj LIGE OTCOV, za spravodlivosť a práva detí a rodičov a jej zbierke k projektu „Rovnoprávne rodičovstvo“. Ide o zbierku na podporu aktívneho otcovstva a rovnoprávneho rodičovstva. Jej cieľom je dosiahnuť, aby každé dieťa malo oboch rodičov. Cieľom tejto zbierky je získať finančné prostriedky na zabezpečenie aktivít vedúcich k rovnoprávnemu rodičovstvu a aktívnemu otcovstvu, organizovanie prednášok a školení, šírenie osvety prostredníctvom letákov a individuálneho poradenstva a tiež vykonávaním odbornej činnosti v podobe vydávania odborných brožúr o rodičovských právach a povinnostiach.

Organizácia PLAMIENOK, n.o. realizuje do konca mája 2012 projekt s názvom „Plamienok deťom“, ktorého cieľom je zmiernenie utrpenia a zlepšenie kvality života nevyliečiteľne chorých detí v ich domácom prostredí. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup auta, ktoré bude slúžiť na prepravu klinického tímu k detským pacientom. Podporiť tento projekt je možné SMS správou v tvare DMS PLAMIENOK poslanou na číslo 877.

Od 15. septembra do konca roka je možné prispieť organizácii DEPAUL SLOVENSKO, n.o. a jej projektu „Zbierka na podporu služieb pre bezdomovcov“. Poslaním projektu je upozornenie širokej verejnosti na problém chudoby a bezdomovectva a získanie prostriedkov na podporu prevádzky zariadení poskytujúcich ubytovanie a sociálne služby pre bezdomovcov. Zaslaním SMS správy s heslom DMS UTULOK prispejete na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prevádzky nocľahárne pre bezdomovcov, v ktorej bezdomovci okrem nocľahu dostávajú aj teplé jedlo, sociálnu asistenciu, sprostredkovanie zdravotného ošetrenia a pomoc pri vybavovaní nevyhnutných dokladov.

Do mechanizmu DMS sa opäť zapojila SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien so svojím projektom „Lienka pomoci“. Jeho cieľom je upozorniť na fakt, že staroba sa týka nás všetkých a seniori by nemali byť nikomu ľahostajní. Starší ľudia môžu svoj život prežiť dôstojne a aktívne aj napriek zdravotným obmedzeniam, menším príjmom a väčšej zraniteľnosti. SMS správa v tvare DMS LIENKA poslaná od 20. septembra 2011 do konca roka na číslo 877 pomôže a podporí poskytovanie terénnych a ambulantných služieb pre seniorov.

Ďalším projektom schváleným a prijatým do mechanizmu DMS je projekt „Domáce násilie ubližuje všetkým“ organizácie Áno pre život, n.o. Jeho cieľom je poskytovanie pomoci osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia a v súčasnosti bývajú v sociálnom zariadení tejto organizácie. Získané finančné prostriedky budú použité na výchovno-vzdelávacie aktivity pre ženy a deti s takýmto neľahkým osudom. Zbierku je možné podporiť zaslaním SMS správy v tvare DMS NASILIE v období 1. októbra do konca decembra 2011.

Viac informácií o celom mechanizme a podrobnejšie informácie o každom projekte sú k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk.

DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov. Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service, s.r.o. a operátori Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.< Späť