itretisektor | TS: Malá novela zákona o sociálnych službách je nevyhnutná
 • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

  Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
 • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

  Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
 • ***Osobné údaje***

  Pripravili sme úvod do problematiky nového zákona o ochrane osobných údajov.
 • ***Odstupné***

  Má zastupujúca účtovníčka právo na odstupné pri skončení pracovného pomeru?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Malá novela zákona o sociálnych službách je nevyhnutná

Malá novela zákona o sociálnych službách je nevyhnutná

Stanovisko SocioFóra k schváleniu návrhu zákona

Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila malú novelu zákona o sociálnych službách ako aj návrh na jej skrátené legislatívne konanie. Po dvoch rokoch chaosu vláda našla spôsob ako financovať nové zariadenia pre seniorov a bezdomovcov, ktoré zriadili obce, občianske a cirkevné organizácie. Podľa platného zákona by ich mali financovať obce zo svojho rozpočtu. V rámci fiškálnej decentralizácie však obce žiadne peniaze na tento účel nedostali. Preto budú môcť obce požiadať o príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorého výšku podľa jednotlivých druhov služieb určuje nová príloha k zákonu. Týka sa to viac ako 100 obecných zariadení a niekoľko desiatok neziskových organizácií.

SocioFórum víta rozhodnutie vlády a stotožňuje sa s odôvodnením, že neprijatím novely by mohlo dôjsť k ohrozeniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti seniorov, ktorí v týchto zariadeniach našli pomoc a podporu.

SocioFórum víta aj sprísnenie podmienok pre poskytovanie pobytových celoročných služieb v zariadení, pretože tým dochádza k spretrhaniu celoživotných sociálnych väzieb, bez ktorých nie je možná vysoká kvalita života. Umiestnenie do zariadenia má byť preto tým posledným riešením, keď sa vyčerpajú všetky možnosti pomoci v rodinnom prostredí a v prostredí komunity.

SocioFórum víta aj nový prístup k spoluúčasti obyvateľov zariadení na financovaní nákladov služieb. Vzhľadom na demograficky podmienenú rastúcu potrebu služieb nemôžu finančnú ťarchu sociálnych služieb znášať len verejné financie. Je nevyhnutné, aby seniori, ktorí majú dostatočný príjem, hradili v plnej miere náklady na ubytovanie a stravu v zariadení. Tých, ktorých príjem nie je dostatočný, novela zákona dostatočne chráni, takže nehrozí, že zostanú bez potrebnej pomoci.

Očakávame, že poslanci Národnej rady SR pristúpia k schvaľovaniu novely zákona rovnako zodpovedne.

Výbor SocioFóra

Mária FILIPOVÁ, Centrum pomoci sociálne znevýhodneným občanom, Banská Bystrica

Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina

Dagmar KOZÁKOVÁ, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice

Slavomír KRUPA, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Vladislav MATEJ, SOC IA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové

Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová

Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov

Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná

Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok

Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra

Judita VARCHOLOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava

Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava< Späť