itretisektor | TS: nové projekty v DMS
  • ***Osobné údaje***

    V záverečnom článku sme pripravili prehľad povinností, ktoré musí plniž zodpovedná osoba.
  • ***IČO***

    Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať. Pripravili sme preto prehľad pre jednotlivé MVO.
  • ***Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi***

    Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: nové projekty v DMS

Príležitosť ako dať SMS správe väčší význam je tu stále. Vďaka mechanizmu Donors Message Service (DMS) je možné priebežne podporovať verejnoprospešné projekty, ktoré pomáhajú tam, kde je to potrebné. V súčasnosti je možné DMS správou podporiť osem nových a zaujímavých projektov.

Do 31. októbra 2012 môžu darcovia podporiť organizáciu Bábky v nemocnici, ktorá sa venuje práci na poli dramaterapie a rozvíja spektrum aktivít v oblasti psychosociálnej starostlivosti. Zasadzuje sa o uľahčenie pobytu detí v nemocniciach a liečebniach. Cieľom projektu s názvom „Bábky v nemocnici“ je rostredníctvom divadelných predstavení, hier a pesničiek pomôcť deťom v procese uzdravovania, otvárať priestor k hre a komunikácii o prežívanej realite. Podporiť túto zbierku je možné zaslaním SMS správy v tvare DMS BABKY na číslo 877.

Do 17. novembra 2012 je možné prispieť aj organizácii Post Bellum a tým podporiť jej projekt s názvom „Pamäť národa/Prípeby 20. storočia“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS PRIBEHY na číslo 877. Získané finančné prostriedky budú použité na natáčanie spomienok pamätníkov, autorské honoráre, náklady na preklad a jazykovú korektúru, technické zabezpečenie, administratívu a výrobu propagačného materiálu.

SMS správa v tvare DMS DOBRANOVINA môže opäť prispieť organizácii eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a jej projektu „Dobrá novina“. Ide o projekt, ktorého cieľom je podpora rozvojových projektov v afrických krajinách. Účelom zbierky je podpora humanitárno-charitatívnych, sociálnych a rozvojových projektov v krajinách tzv. tretieho sveta s ťažiskom na krajiny východnej Afriky. Táto zbierka potrvá do 31. januára 2012.

Prostredníctvom SMS správy je do 31. augusta 2012 možné podporiť aj Komisiu pre mládež bratislavskej arcidecézy a jej projekt „Vikvetfest“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS VIKVETFEST na číslo 877. Cieľom projektu je osloviť mladého človeka vo veku od 13 – 30 rokov a pozvať na cestu viery. Prostredníctvom programu ponúknuť možnosť začlenenia sa do spoločenstva cirkvi Bratislavskej arcidiecézy a vytvoriť priestor k realizácii pre mladých dobrovoľníkov.

Do projektu DMS sa zapojil aj Slovenský zväz telesne postihnutých so svojím projektom „Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb Krajského centra Slovenského zväzu telesne postihnutých Košice“, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie kvality a počtu sociálnych služieb pre telesne postihnutých z košického kraja rekonštrukciou priestorov Krajského centra Zväzu telesne postihnutých v Košiciach ako sú požičovňa zdravotníckych pomôcok, agentúra osobnej asistencie či denný stacionár. Pre podporu tohto projektu stačí zaslať SMS správu v tvare DMS POSTIH na číslo 877 do 30. augusta 2012.

SMS správa s textom DMS SCLEROSIS poslaná na číslo 877 od 5. decembra 2011 do 31. júla 2012 pomôže aj Národnému centru sclerosis multiplex a jeho zbierke k projektu „Sclerosi“. Ide o zbierku na pomoc pacientom s ochorením sclerosis multiplex prostredníctvom vytvorenia a vybudovania rehabilitačno – sociálneho centra. Poslaním tohto centra bude poskytovanie špiecializovaných služieb na zvyšovanie kvality života ľudí postihnutých touto chorobou a tiež zabezpečovať trvalé bývanie osamelým ľuďom so sclerosis multiplex.

Od 1. januára 2012 je možné darcovskou sms správou s textom DMS USMEV poslanou na číslo 877 opäť podporiť zbierku organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Cieľom projektu „Na ceste k rodine“ je podpora celoročných projektov, prostredníctvom ktorých sa organizácia snaží zabrániť vyňatiu detí z rodiny, navrátiť deti z detských domovov do pôvodnej biolotickej rodiny, prípadne ich umiestniť do náhradnej rodiny.

Do mechanizmu DMS sa so svojím projektom „Tehlička“ opäť zapojila organizácia SAVIO, ktorej poslaním je podpora rozvojových a humanitárnych projektov, pomoc deťom a mladým ľuďom v menej rozvinutých krajinách a regiónoch. Cieľom projektu „Tehlička“ je takisto podpora rozvojových projektov, najmä projektov na výstavbu nemocnice. Zbierku je možné podporiť sms správou s textom DMS TEHLICKA poslanou na číslo 877v termínoch od 20. februára do 30. apríla 2012.

Viac informácií o celom mechanizme a podrobnejšie informácie o každom projekte sú k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk .

DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov. Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service, s.r.o. a operátori Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.< Späť