itretisektor | TS: Najlepšiu diplomovú prácu o filantropii napísala Slovenka študujúca v Prahe
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Najlepšiu diplomovú prácu o filantropii napísala Slovenka študujúca v Prahe

Víťazkou 5. ročníka Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia je Natália Blahová, absolventka Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Vo svojej práci sa venovala úlohe mecenášstva pri financovaní tak významného kultúrneho stánku, akým je Národné divadlo v Prahe.

Cieľom súťaže je oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým, jeho významom a dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti. Súťaž jej už druhým rokom otvorená aj pre českých študentov.

V roku 2011 bolo do súťaže prihlásených 13 prác, z ktorých odborná komisia vyberala 3 najkvalitnejšie. Autorky ďalších dvoch ocenených prác zúročili svoje vlastné dobrovoľnícke skúsenosti. Monika Žitňanská z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sa vo svojej bakalárskej práci zamerala na objasnenie vzájomného vzťahu dobrovoľníckej činnosti a osobnostného rozvoja mladého človeka. Michaela Bálintová ukončila magisterské štúdium etnológie a kultúrnej antropológie diplomovou prácou o význame pôsobenia neziskovej organizácie vo vylúčenej komunite v lokalite Ladislavov dvor.

Víťazky súťaže získajú štipendium na nimi zvolené vzdelávacie aktivity v hodnote 666, 333 a 166 euro.

Chceme, aby toto ocenenie bolo okrem odmenenia tých, ktorí sa téme venovali počas štúdia, aj výzvou pre tých, ktorí si svoju tému iba hľadajú,“ hovorí Zuzana Thullnerová, členka hodnotiacej komisie.

Téme filantropie sa vo svojich záverečných prácach najčastejšie venujú študenti a študentky psychológie a sociálnej práce, často sa však táto téma nachádza aj u absolventov a absolventiek manažmentu.

Z najzaujímavejších pasáží prihlásených prác Centrum pre filantropiu zostavuje Zborník. Do zborníku sú zaradené pasáže, ktoré rozširujú znalosť v oblasti darcovstva a dobrovoľníctva. Publikácia je určená nielen študentom a pedagógom, ale aj pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, mimovládnych organizáciách či CSR manažérom a PR oddeleniam. Zborníky s predchádzajúcich ročníkov súťaže je možné si stiahnuť z web stránky Centra pre filantropiu.

Viac informácií na: www.cpf.sk .

Ocenené práce:

1. miesto

Natália Blahová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Hospodářská a sociální politika

Názov diplomovej práce: Filantropia a financovanie divadiel. Analýza Národného divadla v Prahe

2. miesto

Monika Žitňanská, Trnavská Univerzita Trnava, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

Názov bakalárskej práce: Rozvoj kompetencií dobrovoľníka v neziskových organizáciách

3. miesto

Michaela Bálintová, Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie

Názov diplomovej práce: Pôsobenie neziskovej organizácie vo vylúčenej komunite

Čestné uznania za výnimočne kvalitnú prácu

Jana Švubová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie

Názov diplomovej práce: Financování příspěvkových divadel hl. m. Prahy< Späť