itretisektor | TS: Slovenské školy majú jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou najväčšej medzinárodnej siete škôl v regióne
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Slovenské školy majú jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou najväčšej medzinárodnej siete škôl v regióne

Nadácia ERSTE, nezisková organizácia Interkulturelles Zentrum a občianske združenie VČELÍ DOM nedávno zverejnili novú výzvu na predkladanie cezhraničných školských projektov v rámci súťaže organizovanej Akadémiou stredoeurópskych škôl – aces. Hlavnou témou tohtoročnej výzvy je mediálna gramotnosť. Prístup k informáciám a nové spôsoby participácie v spoločnosti sú pre mladú generáciu čoraz príťažlivejšie, ale prinášajú so sebou aj riziko manipulácie. Elektronické šikanovanie, porušovanie súkromia a osobných alebo autorských práv, to sú len niektoré zo súčasných problémov.

Mediálne vzdelávanie umožňuje mladým aj starším rozvíjať svoje analytické a komunikačné zručnosti, ktoré sú v dnešnej spoločnosti také potrebné. Iniciatíva aces vyzýva školy, aby svojich žiakov podporovali v posudzovaní mediálneho obsahu a vytváraní a šírení vlastných mediálnych produktov. Školy z celého Slovenska sú vyzvané, aby si našli partnerskú školu a prihlásili sa do súťaže. Návrhy projektov je možné predkladať do 30. apríla 2012. Medzinárodná porota vyberie najlepšie projekty, ktoré získajú grant. Školy tak dostanú možnosť realizovať svoje spoločné projektové nápady a budú pozývané na stretnutia medzinárodnej siete. Školy majú k dispozícii aj on-line systém na nájdenie partnerskej školy (www.aces.or.at ), ktorý im pomôže vyhľadať „ideálneho partnera“ podľa spoločných záujmov a požiadaviek.

Aces – Akadémia stredoeurópskych škôl

Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých 15 partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika). Jeho cieľom je umožniť a posilniť medzikultúrny dialóg a spoluprácu mladých ľudí a vytvoriť sieť pre vzájomnú výmenu informácií a poznatkov. Doteraz sa do programu aces zapojilo približne 20 000 žiakov a 2 500 učiteľov.

Téma projektovej súťaže: „Odraz reality – Ako vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií

Termín uzávierky: 30. apríl 2012

Partnerské krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko

Kontakt: Interkulturelles Zentrum, Reinhard Eckert: reinhard.eckert@iz.or.at , tel.: 43 (0)1/586 75 44

Podrobné informácie: www.aces.or.at< Späť