itretisektor | TS: Deň pre Naše Mesto
  • ***2% z dane***

    Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Deň pre Naše Mesto

Zapojte sa v dňoch 15. a 16. júna 2012 (piatok a sobota) do podujatia Naše Mesto a navrhnite si aktivity zamerané na rozvoj zručností alebo skrášlenie a obnovu priestorov, pri ktorých potrebujete pomoc dobrovoľníkov z firiem.

Podujatie sa bude tento rok konať paralelne v týchto mestách: Bratislava, Žilina, Košice, Galanta, Sereď, Šala, Spišská Nová Ves, Partizánke, Trenčín, Hlohovec.

Potrebujete dobrovoľníkov? Navrhnite si aktivitu!

Naše Mesto je projekt firemného dobrovoľníctva. Zamestnanci firiem prichádzajú ako dobrovoľníci priamo do komunitných organizácií, ktorým pomáhajú pri realizácii rôznych aktivít.

Navrhované aktivity pre dobrovoľníkov - dôraz sa kladie na aktivity, kde je potrebný väčší počet dobrovoľníkov, pričom organizácia môže navrhnúť viacero rôznych aktivít v rôznych časoch:

•    manuálne práce: úprava dvorov, záhrad, detských ihrísk a športovísk, kosenie trávy, výsadba okrasných rastlín a kvetín, čistenie verejných priestranstiev, parkov, potokov, starostlivosť a venčenie zvierat z útulku, maľovanie v interiéri aj exteriéri, jednoduché opravy a rekonštrukčné práce v interiéri, sťahovanie – inšpirovať sa môžete na www.nasemesto.sk

•    administratívne práce: aktualizácia databáz, prepis inventáru a pod.

•    aktivity sociálneho kontaktu: napr. výlet, spoločné podujatie so skupinou klientov organizácie, napr. klientmi domova dôchodcov, DSS, zdravotne znevýhodnenou mládežou, beseda so seniormi – neformálne rozhovory, výmena zážitkov, čítanie kníh

•    rozvoj zručností a odborná pomoc: navrhnite, v ktorej oblasti si chcete rozšíriť svoje skúsenosti a čo konkrétne očakávate od lektora, že Vás naučí (počítačové, prezentačné, komunikačné a personálne zručnosti, legislatívne poradenstvo).

Termíny konania aktivít

Aktivity budú prebiehať v 4 rôznych termínoch:

•    piatok, 15.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.

•    piatok, 15.6., od 13:00 hod. do 16:00 hod.

•    piatok, 15.6., od 09:00 hod. do 14:00 hod.

•    sobotu, 16.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Grant na úhradu priamych nákladov

Na nákup farieb, čistiacich prostriedkov, pracovných pomôcok, zeminy, malých okrasných rastlín a pod. môže byť poskytnutý menší grant. Grant kryje minimálne, nevyhnutné náklady na realizáciu aktivity a nie je možné ho použiť na úhradu miezd, prevádzkových nákladov organizácie, stravu, cestovné, komunikačné náklady či nákup zariadenia do interiéru a exteriéru organizácie.

O výške udeleného grantu rozhodujeme individuálne, najmä na základe charakteru aktivity a počtu dobrovoľníkov, ktorí sa jej môžu zúčastniť:

•    aktivita pre 15 dobrovoľníkov – orientačná výška grantu: 50 €

•    aktivita pre 30 dobrovoľníkov – orientačná výška grantu: 100 €

•    aktivita pre 50 dobrovoľníkov – orientačná výška grantu: 200 €

•    aktivity pre 100 dobrovoľníkov - orientačná výška grantu: 400 €

Kto sa môže prihlásiť?

O účasť na projekte Naše Mesto sa môžu uchádzať neziskové organizácie, domovy sociálnych služieb, chránené dielne, školy, materské školy, centrá voľného času či materské centrá z miest: Bratislava, Žilina, Košice, Galanta, Sereď, Šala, Spišská Nová Ves, Partizánke, Trenčín, Hlohovec. Aktivity môžu navrhnúť aj občianske iniciatívy alebo fyzické osoby, ktoré budú následne zodpovedať za ich realizáciu. O účasť sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty, podnikatelia na základe živnosti.

Aké sú dôležité termíny?

•    deadline pre návrhy na dobrovoľnícke aktivity: 27.4.

•    spustenie prihlasovania dobrovoľníkov cez www.nasemesto.sk : 14.5.

•    ukončenie prihlasovania dobrovoľníkov: 4.6.

•    koordinačné stretnutia so zapojenými neziskovými organizáciami: máj 2012 (termín upresníme po uzávierke prihlášok)

•    distribúcia tričiek: 7. – 9.6.

•    termín Naše Mesto: 15. – 16.6.

Čo musíte spraviť?

Prihlášky aktivít prijímame len elektronicky na www.darca.sk  . Pri registrácii si zvoľte Darca: Nadácia Pontis a Program: Naše Mesto 2012. K žiadosti si vytvorte osobné konto, a to zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk   a prihlasujete sa k nemu zadaním svojho prístupového loginu a hesla. Žiadosť o podporu vyplňte prostredníctvom vášho konta na www.darca.sk   v sekcii Náš projekt.

Povinnou súčasťou elektronickej žiadosti v sekcii Náš projekt je časť 7. Galéria. Ku každej aktivite, ktorú navrhnete, vložte ilustračnú fotografiu vo formáte .jpg (napr. vzhľad parku, ktorý chcete skrášliť alebo miestnosti, ktorú chcete vymaľovať, obrázok skládky, ktorú chcete zlikvidovať a pod.). Fotografie vkladajte v takom poradí, v akom ste vložili aktivity, aby mohli byť následne spárované.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 27. apríla 2012.

Aký je hodnotiaci proces?

Z procesu hodnotenia budú vylúčené prihlášky, ktoré:

•    budú nekompletne vyplnené

•    majú administratívne nedostatky

•    nespĺňajú zameranie projektu Naše Mesto

•    budú doručené po termíne uzávierky

Hodnotiace kritériá:

•    návrhy dobrovoľníckych aktivít (lokalita, typ aktivity, kapacita dobrovoľníkov, potrebnosť a prínos aktivity, vhodnosť pre dobrovoľnícke práce)

•    rozpočet na navrhované dobrovoľnícke aktivity

•    profil organizácie

Realizácia a prihlasovanie dobrovoľníkov

Realizáciu aktivít počas Nášho Mesta budú v danom meste zastrešovať priamo komunitné organizácie, komunikáciu s firemnými dobrovoľníkmi bude zastrešovať Nadácia Pontis. Prihlasovanie dobrovoľníkov bude prebiehať cez webovú stránku www.nasemesto.sk  , kde budú zverejnené popisy aktivít, termíny a požadované počty dobrovoľníkov.

Výber aktivít je na rozhodnutí dobrovoľníkov. Oni sami, príp. prostredníctvom svojej firmy si vyberajú, do ktorej aktivity sa chcú zapojiť. Aktivity budú otvorené aj pre dobrovoľníkov z radov verejnosti.

Koho kontaktovať?

Otázky ohľadom projektu adresujte, pokiaľ možno písomne po zaregistrovaní na webovom portáli www.darca.sk   cez sekciu Pošta. Ak je nutný telefonický kontakt, volajte Luciu Borovskú na číslo 02/ 57 108 117 alebo Moniku Smolovú na číslo 02/57 108 124.< Späť