itretisektor | Stanovisko Komory mimovládnych neziskových organizácií k účasti v Rade solidarity a rozvoja
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Stanovisko Komory mimovládnych neziskových organizácií k účasti v Rade solidarity a rozvoja

V súvislosti s mediálnymi informáciami a prebiehajúcou diskusiou o účasti zástupcu mimovládnych neziskových organizácii (MNO) na rokovaniach Rady solidarity a rozvoja považujeme za potrebné zdôrazniť niektoré okolnosti.

Po prvé, účasť zástupcu MNO na rokovaniach Rady solidarity a rozvoja je výsledkom komunikácie smerom k novej exekutíve. Po voľbách v marci 2012 nebolo jasné, ako bude pokračovať Iniciatíva za otvorené vládnutie a napĺňanie Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti, teda aký bude osud stratégií otvárajúcich priestor pre občiansku participáciu. Nevedelo sa tiež, aký bude inštitucionálny rámec na komunikáciu s vládou, aká budúcnosť čaká post splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, aké zmeny možno očakávať v legislatíve, v agende podpory tretieho sektora z verejných zdrojov i v celom rade ďalších dôležitých tém. Radu solidarity a rozvoja zriadenú vládou SR považujeme za jednu z dôležitých konzultačných platforiem, kde je možné diskutovať aj o týchto otázkach. Zástupcovia MNO a tretieho sektora neboli spočiatku prizvaní na jej rokovania, a hoci sa nepovažujú za sociálnych partnerov vlády, prejavili záujem o účasť; situácia sa napokon zmenila a v súčasnosti sú na tieto stretnutia pozývaní.

Po druhé, okrem komunikácie s predstaviteľmi vlády môže byť takéto fórum užitočné aj ako priestor pre komunikáciu so sociálnymi partnermi vlády, pre informovanie týchto aktérov o zmysle a význame tretieho sektora, o činnosti, prínose i problémoch jednotlivých MNO i tretieho sektora ako celku k rozvoju spoločnosti.

Po tretie, delegovaný zástupca platforiem a organizácií združených v Komore neziskových organizácií bude na týchto stretnutiach presadzovať priority, na ktorých sa tieto MNO zhodujú. Ide o vývoj v štyroch kľúčových oblastiach: v legislatíve (nové zákony, resp. novelizácia zákonov relevantných pre pôsobenie MNO), vo financovaní MNO (podpora MNO z verejných zdrojov, otázky daňovej asignácie, dotačné mechanizmy, zavádzanie nových finančných mechanizmov, programovanie EÚ fondov a ďalšie), v agende týkajúcej sa podpory slobodného priestoru (zákon o slobodnom prístupe k informáciám, otvorené dáta a dataportál, E-petície a ďalšie petičné akcie, participácia občanov pri tvorbe verejných politík, problémy korupcia a i.) a napokon v rezortnej i nadrezortnej oblasti (podpora vo vyjednávaní, podpora infraštruktúry a sieťovania MNO i výskumu tretieho sektora, podpora dobrovoľníctva a i.).

Po štvrté, účasť MNO na Rade solidarity a rozvoja chápeme ako komunikáciu s predstaviteľmi exekutívy a s jej sociálnymi partnermi. Nie je to, samozrejme, jediný rozmer pôsobenia MNO, ktoré sa vždy, za akejkoľvek vlády, venovali aj kontrole výkonu moci, kritickej reflexii vládnych postupov z pohľadu občianskej spoločnosti i tvorbe alternatívnych politík umožňujúcich kvalifikovanejšiu verejnú rozpravu a poskytujúcich občanov informovanejší výber pri ich vlastných rozhodnutiach.

V Bratislave 12. 6. 2012< Späť