itretisektor | TS: Skvelý štart v oblasti sociálneho podnikania pre 40 neziskových organizácií, obcí a podnikateľských subjektov
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

TS: Skvelý štart v oblasti sociálneho podnikania pre 40 neziskových organizácií, obcí a podnikateľských subjektov

Organizácia NESsT s potešením oznamuje výsledky výberu účastníkov do „Programu rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku 2012“. Do programu sa prihlásilo celkovo 56 neziskových organizácií, obcí a podnikateľských subjektov z celého Slovenska. Spoločná výberová komisia zložená zo zástupcov organizácií NESsT a UNDP vybrala 40 účastníkov s inovatívnymi projektmi s vysokým potenciálom uskutočniteľnosti. V dňoch 28. - 31. mája sa v Martine konal prvý vzdelávací seminár zameraný na pripravenosť organizácií na sociálne podnikanie a na prípravu predbežnej štúdie uskutočniteľnosti.

Sociálne podniky sú podniky zamerané na dlhodobo udržateľné riešenie zásadných spoločenských problémov ako sú vysoká nezamestnanosť, obmedzený prístup k verejným sociálnym službám alebo problémy týkajúce sa životného prostredia. „Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku 2012“ organizácie NESsT bol zahájený 22. februára 2012 so zámerom podporiť práve takýto typ projektov. K účasti sme vyzvali slovenské neziskové organizácie, podnikateľov a zástupcov obcí, ktorí plánujú založiť alebo ďalej rozvinúť svoje sociálne podniky.

Napriek výzvam spôsobeným súčasnou hospodárskou krízou sa na Slovensku objavilo viacero príležitostí v oblasti sociálnej ekonomiky“, vyhlásila Michaela Ledňová, manažérka projektu „Sociálna ekonomika: Inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku“ za UNDP. „Dúfame, že „Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku 2012“ prispeje k posilneniu kapacít sociálnych podnikov a podnikateľov, a pomôže im zohrať väčšiu rolu v sociálno- ekonomickom rozvoji tejto krajiny.

Veľmi sa tešíme záujmu mnohých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do tohto programu“, uviedla Roxana Damaschin-Țecu, Enterprise Development Director, NESsT Europe. „S ohľadom na úsilie, ktoré uchádzači prejavili pri príprave žiadostí a vzhľadom k tomu, že máme silného partnera v organizácii UNDP, môžeme vyhlásiť spustenie programu za úspešné.

Dostali sme množstvo zaujímavých zámerov sociálneho podnikania“, povedal Tomáš Tahy, Enterprise Development Associate, NESsT Slovensko. „Veľká časť z nich sa zameriava na vytváranie pracovných príležitostí pre znevýhodnené komunity v rozličných oblastiach: spracovanie odpadu, poľnohospodárstvo, rozvoj lokálneho turizmu, tradičné remeselníctvo, ekologické staviteľstvo, textilná výroba, atď. Niektoré novovznikajúce podniky sa zameriavajú na zamestnávanie ľudí z marginalizovaných skupín v oblastiach ako tradičné hrnčiarstvo, výroba nábytku alebo tkanie kobercov. Do programu sa zapojili aj existujúce sociálne podniky plánujúce ďalší rozvoj, ako napríklad kaviareň v nemocnici na východe Slovenska, ktorá zamestnáva ľudí na vozíčku.

Vybraní účastníci sa počas nasledujúcich 10 mesiacov zúčastnia série školení vedúcich k príprave podnikateľského plánu pokrývajúcich proces rozvoja sociálneho podniku od plánovania až po jeho zahájenie a riadenie. Prvý vzdelávací seminár sa konal v dňoch 28. – 31. mája v priestoroch mestského úradu mesta Martin, ktoré je tiež účastníkom programu. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa viac o koncepte samofinancovania a sociálneho podnikania, vzájomne zdieľať svoje skúsenosti a konzultovať ich s lektormi NESsT z viacerých krajín.

Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku 2012“ organizácie NESsT má za cieľ podporu rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku. Program má plnú podporu partnera organizácie NESsT - Regionálneho centra UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov - a je súčasťou národného projektu UNDP “Sociálna ekonomika: Inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku”, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Organizácia NESsT

NESsT je katalyzátorom pre sociálne podnikanie v krajinách rozvíjajúcich sa trhových ekonomík a v ostatných krajinách sveta. Naše poslanie napĺňame poskytovaním finančného kapitálu, vzdelávania, poradenstva a prístupu na trhy sociálnym podnikom s vysokým spoločenským dopadom. Počas svojej 15-ročnej histórie sme trénovali viac ako 3500 organizácií a jednotlivcov v oblasti rozvoja sociálnych podnikov. Pomohli sme spustiť viac ako 150 sociálnych podnikov v Strednej Európe a v Latinskej Amerike. Kombináciou nástrojov, stratégií a investícií z podnikateľského prostredia s poslaním a hodnotami občianskej spoločnosti pomáhame našim partnerským organizáciám lepšie plánovať, zlepšovať svoje riadiace schopnosti, rásť a zvyšovať tak svoj sociálny dopad. www.nesst.org

Rozvojový program OSN (UNDP) a projekt “Sociálna ekomika: inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku“

Rozvojový program OSN (UNDP) je globálna rozvojová sieť a organizácia, ktorá má za cieľ podporovať zmeny v jednotlivých krajinách a spájať ich prostredníctvom znalostí, skúseností a zdrojov, s cieľom zlepšiť život ľudí v týchto krajinách. Projekt “Sociálna ekomika: inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku“ realizuje Regionálne centrum UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov s cieľom presadiť vytvorenie a rozvoj sektora sociálnej ekonomiky na Slovensku, ako nástroja na podporu riešenia širokého rámca sociálno-ekomických problémov, ako napr. nezamestnanosť, nízka sociálna inovácia, sociálna exklúzia a komunitný rozvoj. http://europeandcis.undp.org/  . Pre viac informácií o tomto projekte, prosím kontaktujte kontaktnú osobu za UNDP: Michaelu Ledňovú, michaela.lednova@undp.org  , 421 (2) 59337 224.

Kontaktná osoba za NESsT:

Tomáš Tahy

Enterprise Development Associate, NESsT Slovensko

ttahy@nesst.org  | 421-948-610-617

Tento program je realizovaný vďaka podpore poskytnutej Európskym sociálnym fondom (www.esf.gov.sk ), prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


< Späť