itretisektor | TS: Pomohli vyrásť školským projektom
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Pomohli vyrásť školským projektom

Nové ekoučebne, bylinkové špirály, náučné chodníky alebo programy v prírode – to je len zlomok výsledkov projektov, ktoré v závere školského roka úspešne ukončilo 15 škôl zapojených do programu Zelená škola. Ich aktivity, vo výške 7 500,- eur, podporilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA a IKEA v rámci grantového programu „Pomáhame vyrásť“. Jeho cieľom bolo podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia so zapojením školskej a širšej komunity.

Originálnu ekoučebňu „Zelený zámoček“ z prírodného materiálu (dreva, slamy a hliny) so zelenou strechou vybudovali v areáli materskej školy Na Starej Tehelni v Banskej Bystrici. Slúžiť bude ako ekoučebňa a zároveň herný a oddychový priestor pre deti, ale aj verejnosť a ostané škôlky. V okolí zámočku bol spolu s deťmi vytvorený aj bylinkový záhon, o ktorý sa budú starať. Na zalievanie záhonu bude slúžiť zrážková voda zachytená zelenou strechou. Medzi domček a porast bol umiestnený „mini rytiersky chodník“, ktorý zároveň posilňuje „rozprávkovosť“ stavby. „Na príklade nášho zámočku chceme demonštrovať potrebu trvaloudržateľného života a architektúry. Práve možnosti alternatívnych foriem každodenného života v materskej škole sú posilňovaním inakosti, jedinečnosti a vytvárajú priestor pre deti na nefalšované stretnutia s prírodnými materiálmi“, vysvetľuje zámer projektu jeho koordinátorka Mgr. Martina Kupcová.

Naša záhrada - interaktívna učebňa“ tak nazvali svoj projekt v Špeciálnej základnej škole na Školskej ulici v Dubnici nad Váhom. V rámci neho dobudovali a skrášlili školskú záhradu. V prvej časti vytvorili bylinkový záhon. V okrasnej časti žiaci poznávali a starali sa o kvety a okrasné kríky. V úžitkovej časti sa žiaci učili pestovať zeleninu, ktorú spracovali na hodinách pracovného vyučovania. V relaxačnej časti postavili záhradné sedenie, ktoré bude slúžiť ako trieda, ale aj ako miesto na relaxáciu počas prestávok. Súčasťou záhrady je aj hmatový chodník pre žiakov s autizmom. O využití záhrady hovorí Mgr. Mária Vavrincová: „Záhradu budeme využívať ako prostredie na výučbu bežných predmetov zážitkovou formou. Vytvorili sme priestor, kde môžu deti vnímať prírodu všetkými zmyslami, formovať a rozvíjať citlivý vzťah k nej a starať sa o ňu“.

Sme radi, že aj malé granty naštartovali aktivity, ktoré pomohli školám a životnému prostrediu. Špeciálne nás teší, že projekty dokázali podporiť spoluprácu žiakov, pedagógov, rodičov a širšej verejnosť“ hovorí o projektoch, podporených programom Zelená škola, jeho manažér Radoslav Plánička. Práve aktívne zapojenie žiakov a verejnosti do plánovania a realizácie lokálnych aktivít, je podľa neho kľúčové pri hľadaní cesty k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Školy, ktoré by chceli v budúcnosti získať metodickú alebo finančnú podporu pre svoje aktivity sa môžu ešte do 30. júna 2012 prihlásiť do nového ročníka programu Zelená škola. Informácie sú dostupné na stránke www.zelenaskola.sk .

Viac informácií alebo kontakty na školy: Radoslav Plánička, tel.: 0915 331 949, e-mail: planicka@zivica.sk

Fotky z realizácie niektorých školských projektov nájdete v prílohe e-mailu. V plnej kvalite si ich môžete stiahnuť tu: www.zelenaskola.sk/rado/FOTO_VYSTUPYprojektov.zip  .

Prehľad realizovaných projektov:

„Učíme sa v prírode – ekoučebňa“ - Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava

„Spievajme vtáčie piesne Novohradu“ - Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

„Zelená oáza pod modrým nebom“ - Základná škola s materskou školou, Cinobaňa

„Niet takej bylinky, čo by nemala účinky“ - Základná škola s materskou školou, Kočovce

„Zámoček, zámoček, kto v tebe býva?“ - Materská škola, Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica

„Z triedy do prírody“ - Materská škola 1. mája 161/1, Zvolen

„Naša záhrada – interaktívna učebňa“ - Špeciálna základná škola, Školská 386/1, Dubnica nad Váhom

„Čistinka“ - Materská škola, Bratská 9, Banská Štiavnica

„Šanca pre zelený štvorlístok“ - Spojená škola Turany, Komenského 1049/23, Turany

„Zázračná moc liečivých byliniek“ - Základná škola, Krasňany

„Šikovné ruky, motyky a nožnice do útoku!“ - Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, Malčice

„Budú na našom školskom dvore kvákať žabky?“ - Základná škola 1.-4. roč., Malinovo, Školská 10, Malinovo

„Zelená učebňa pod modrou oblohou“ - Základná škola Kremnica, Ul. P. Križku 392/8, Kremnica

„Z osady do neba!“ - Odborné učilište internátne, Haličská cesta 80, Lučenec

„Naša malá Poľana“ - Materská škola, Kriváň

  O programe Zelená škola

... je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete. Zapojených je doňho viac ako 40 000 škôl z 53 krajín sveta. Od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. Na Slovensku je v programe aktuálne registrovaných 216 škôl. Viac informácií nájdete na www.zelenaskola.sk

Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom certifikácie je sieť ŠPIRÁLA. Aktivity programu sa realizujú vďaka podpore generálneho partnera IKEA Bratislava.< Späť