itretisektor | TS: Z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získalo podporu prvých 15 projektov vo výške 1,9 milióna eur
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získalo podporu prvých 15 projektov vo výške 1,9 milióna eur

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami - SOCIA a Karpatskou nadáciou, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 1. výzve Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. V oblasti zvýšenia dostupnosti a zlepšenia úrovne sociálnych služieb bolo podporených šesť žiadateľov, celkovou sumou 699 923 eur. Štyri mimovládne organizácie boli úspešné v oblasti ochrany v životného prostredia a informovanosti verejnosti o environmentálnych témach. Rozdelia si sumu 693 949 eur. Na realizáciu piatich partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií je určených 512 346 eur.

Blokový grant je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a je tvorený z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Druhé výzvy v oboch blokových grantoch plánuje partnerstvo nadácií vyhlásiť v septembri 2012.

O podporu z Blokového grantu pre MVO v environmentálnej oblasti sa uchádzalo spolu 32 žiadateľov z celého Slovenska. V oblasti sociálnych služieb ich bolo až 45. Len 10 projektov bolo zaregistrovaných v Blokovom grante pre podporu partnerstiev, kde ich počet pravdepodobne ovplyvnila podmienka vytvoriť partnerstvo so švajčiarskou inštitúciou.

Záujem mimovládnych organizácií aktívnych v environmentálnej oblasti, ako aj oblasti sociálnych služieb výrazne prevýšil finančné možnosti programu. „Podobné grantové schémy na Slovensku chýbajú a sme radi, že sme mohli podporiť aspoň niekoľko užitočných projektov, hoci kvalitných žiadostí bolo určite viac," povedal Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Medzi podporenými v sociálnej oblasti je napríklad aj projekt nitrianskej organizácie Centrum Slniečko, ktorého cieľom je zvýšenie kvality sociálnych služieb v práci s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi a rodinami v kríze. Z ďalších spomeňme projekt organizácie Depaul Slovensko z Bratislavy, ktorého výsledkom má byť vytvorenie nového modelu v poskytovaní nízkoprahových služieb pre ľudí bez domova. Jeho súčasťou je aj zavedenie aktivít zameraných na rozvoj pracovných návykov a na návrat klientov do samostatného bežného života.

Z environmentálnej oblasti zaujme odvážny projekt CEEV Živica z Bratislavy, v rámci ktorého vytvoria spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene nový dvojsemestrálny predmet pre vysokoškolských študentov. Súčasťou štúdia budú workshopy vedené európskymi a slovenskými uznávanými odborníkmi. Jedným z nich je aj český geológ a spisovateľ Václav Cílek.

Z partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií je zaujímavý projekt organizácie Konzultačné a informačné centrum EDUKOS z Dolného Kubína, ktoré plánuje vytvoriť na Slovensku účinné programy podporujúce sociálnu a ekonomickú integráciu páchateľov trestných činov, s uloženou alternatívou výkonu trestu − mimo väzenia, priamo v komunite. Takéto programy oficiálne využívajú vo Švajčiarsku už od konca 90. rokov a doterajšie výsledky potvrdzujú ich vysokú účinnosť.

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné prostriedky sú zverejnené na webových stránkach www.bgsfm.sk  .

Viac o Blokovom grante

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) pozostáva z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je strategicky zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.

Na financovanie Malých projektov je celkom vyčlenených 2 652 983 eur a na financovanie Spoločných projektov 1 149 541 eur. Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk ) v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk ) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk ).

Informácie o Blokovom grante sú zverejnené na webových stránkach www.bgsfm.sk .


Súbory:

< Späť