itretisektor | TS: Nové projekty v DMS schválené
  • ***Osobné údaje***

    V záverečnom článku sme pripravili prehľad povinností, ktoré musí plniž zodpovedná osoba.
  • ***IČO***

    Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať. Pripravili sme preto prehľad pre jednotlivé MVO.
  • ***Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi***

    Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Nové projekty v DMS schválené

Príležitosť ako dať SMS správe väčší význam je tu stále. Vďaka mechanizmu Donors Message Service (DMS) je možné priebežne podporovať verejnoprospešné projekty, ktoré pomáhajú tam, kde je to potrebné. V súčasnosti je možné DMS správou podporiť osem nových a zaujímavých projektov.

Od 20. augusta 2012 – 31. mája 2013 môžu darcovia podporiť organizáciu Depaul Slovensko, n.o., ktorej poslaním je pomáhať ľuďom bez domova, zabezpečiť naplnenie základných potrieb klientov a viesť ich k tomu, aby sa naučili pomáhať sami sebe. Cieľom projektu s názvom „Zbierka na pomoc ľuďom bez domova“ je preto tiež podpora služieb pre ľudí bez domova. Podporiť túto zbierku je možné zaslaním SMS správy v tvare DMS UTULOK na číslo 877.

Do 31. októbra 2012 je možné prispieť aj Únii materských centier a tým podporiť jej projekt „Ďakujem, že si mama“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS MAMA na číslo 877. Získané finančné prostriedky budú použité na preplatenie nákladov spojených s výrobou a distribúciou magnetiek na túto zbierku. Zaslaná darcovská sms tiež pomôže k podpore materských a rodinných centier na Slovensku.

SMS správa v tvare DMS SVETLO môže prispieť neinvestičnému fondu Svetielko pomoci a jeho projektu „Detský hospic SVETIELKO POMOCI“. Ide o projekt, ktorého cieľom je finančná podpora vzniku prvého detského mobilného hospicu v Košickom a Prešovskom kraji, t.j. v regióne východného Slovenska.. Táto zbierka potrvá do 31. decembra 2012.

Prostredníctvom SMS správy je do 30. septembra 2012 možné podporiť aj Nadáciu Pomôže celé Slovensko a jej projekt „Pomôže celé Slovensko – II. ročník“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS KRIDLO na číslo 877. Cieľom projektu je získať čo najviac finančných prostriedkov pre pomoc občianskym združeniam a dobrovoľným charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú chorým deťom, starším občanom a deťom , ktorí sú odkázaní na pomoc nás ostatných, na zabezpečenie prístrojového vybavenia pre deti trpiace metabolickými poruchami v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

Do projektu DMS sa zapojila aj organizácia StarDOS so svojím projektom „Nákup zdravotníckych pomôcok pre seniorov/klientov“, ktorého hlavným cieľom je skvalitnenie života seniorov poskytnutím zodpovedajúcej starostlivosti klientom pri sebaobsužných činnostiach osobnej hygieny. Pre podporu tohto projektu stačí zaslať SMS správu v tvare DMS STAR na číslo 877 v období od 1. septembra 2012 do 31. marca 2013.

SMS správa s textom DMS ZELEN poslaná na číslo 877 do 31. mája 2013 pomôže aj Bratislavskému okrášľovaciemu spolku a jeho zbierke k projektu „Jarné okrášľovanie mesta“. Ide o zbierku na každoročné jarné systematické okrášľovanie zanedbaných častí Bratislavy, hlavne zelených plôch a iných verejných priestranstiev za účasti samosprávy, súkromných firiem a dobrovoľníkov.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť realizuje do 1. júna 2013 projekt s názvom „Odkaz pre starostu“, ktorého cieľom je zvýšenie efektívnosti a transparentnosti komunikácie samosprávy s občanmi a posilňovanie aktívnej účasti občanov na verejnom živote. Podporiť tento projekt je možné SMS správou v tvare DMS ODKAZ poslanou na číslo 877.

Od 1. septembra 2012 do 31. mája 2013 je možné prispieť organizácii DeafStudio a jej projektu „Internetová televízia pre deti“. Poslaním projektu je zvýšenie kvality vzdelávania pre nepočujúce a nedoslýchavé deti a deti s kochleárnym implantátom. Tento projekt je možné podporiť zaslaním SMS správy s heslom DMS DEAFDETI na číslo 877.

Od 1. októbra – 31. decembra 2012 môžu darcovia podporiť organizáciu Áno pre život, ktorej poslaním je chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, od počatia po prirodzenú smrť, pomáhať zneužívanej žene a jej dieťaťu, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu páchanému na ženách, posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu a rodine, zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácii žien. Cieľom projektu s názvom „Domáce násilie“ je získať finančné prostriedky pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia a sú klientkami zariadenia núdzového bývania – Domov Gianny B. Molla. Podporiť túto zbierku je možné zaslaním SMS správy v tvare DMS NASILIE na číslo 877.

Od 1. novembra do 31. januára 2013 je možné prispieť aj organizácii eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a tým podporiť jej projekt „Dobrá novina“. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877. Získané finančné prostriedky budú použité na rozvojové projekty partnerských organizácií, ktoré sú vopred komunikované a spracované projektovým referentom Dobrej noviny. Zaslaná darcovská sms tiež pomôže k podpore rozvojových projektov v afrických krajinách.

Viac informácií o celom mechanizme a podrobnejšie informácie o každom projekte sú k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk  .

DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov. Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service, s.r.o. a operátori Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.< Späť