itretisektor | TS: Ako chránime naše deti

TS: Ako chránime naše deti

Ako chránime naše deti

Zomrelo dievčatko. Slovenská verejnosť, otrasená jeho smrťou a ešte väčšmi informáciami o pekle, akým si muselo prejsť za života, ostala šokovaná. Vlna senzačných správ sa prevalila médiami a Lucku, celý život neviditeľnú, spoznalo zrazu celé Slovensko. Dnes, pár dní po zverejnení tragických odhalení, záujem médií pomaly utícha.

Skôr, ako prípad utýraného dievčatka upadne do zabudnutia, by sme chceli apelovať na všetkých, ktorí majú kompetencie či akúkoľvek možnosť zlepšiť situáciu detí ohrozených násilím, aby zobrali na vedomie naliehavosť problému týrania a zneužívania detí a začali čo najskôr hľadať spôsoby, ako takýmto deťom poskytnúť včasnú a účinnú pomoc.

V našej krajine akoby pretrvávalo presvedčenie, že Slovenska sa problém týrania a sexuálneho zneužívania detí netýka, vyskytuje sa len výnimočne, a preto nie je potrebné venovať mu osobitnú pozornosť. Keďže u nás relevantný výskum v tejto oblasti zatiaľ neprebehol, rozsah problému možno len odhadovať. Ak by sme vychádzali z predpokladu, že týraniu či zneužívaniu sú v SR vystavené hoci len 2% detí (údaje zahraničných výskumov sa pohybujú v rozpätí zhruba 2 – 20%), pri populácii približne 1 200 000 detí dospejeme k odhadu 24 000 detí ohrozených týraním a zneužívaním.

Uvedené údaje naznačujú, že v SR existuje veľká skupina detí ohrozených týraním a zneužívaním, ktorým systém neposkytuje potrebnú pomoc a ochranu, pretože tieto deti sú „neviditeľné“ a ako také prepadávajú podpornou sieťou. V záujme ich ochrany je preto nevyhnutné čo najskôr začať s aktívnou vyhľadávacou činnosťou zameranou na identifikáciu detských obetí týrania a zneužívania, so zapojením pediatrov, detských sestier, traumatológov, učiteľov materských, základných a stredných škôl, sociálnych pracovníkov, detských psychológov... Zároveň treba vytvoriť prostredie, ktoré by k identifikácii ohrozených detí motivovalo aj širšiu verejnosť.

Za jednu z najvážnejších prekážok v ochrane detí považujeme nedostatočnú spoluprácu a komunikáciu medzi rezortmi práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra, zdravotníctva, školstva a spravodlivosti. Na riešení prípadov detí ohrozených násilím sa pritom spravidla podieľajú zástupcovia viacerých rezortov. Medzi prebiehajúcimi konaniami však existuje minimálne prepojenie. V každom z nich sa pracuje s iným typom informácií, neraz duplicitne a na úkor najlepšieho záujmu dieťaťa. Každá zo zúčastnených inštitúcií sa riadi inými legislatívnymi normami a postupmi. Nezriedka namiesto spolupráce dochádza medzi rezortmi k nevraživosti a nedorozumeniam: policajti sa hnevajú na sociálnych pracovníkov, že nekonajú a nechávajú veci dospieť do štádia, keď už násilie vrcholí, sociálni pracovníci si ťažkajú na policajtov, že im nie sú oporou v kontakte s problémovými rodinami, sudcovia sa sťažujú na slabo vedené policajné vyšetrovania a nekvalifikované podania či slabú podkladovú dokumentáciu zo strany ostatných štátnych orgánov, štátnym orgánom „zavadzajú“ mimovládne organizácie, ktoré sa angažujú v prospech detí a v ich záujme zasahujú do rutinných postupov. Následkami nedostatočnej spolupráce, chýbajúceho prepojenia a nejednotných postupov tak trpia všetci, najväčšmi však deti, ktoré by mali byť v centre pozornosti všetkých zúčastnených a v záujme ktorých by všetci mali ťahať za jeden povraz.

V Luckinom prípade sa tak nestalo. Dnes sa hľadajú vinníci a hovorí sa o zlyhaní ľudského faktora. Áno, konkrétni ľudia by mali niesť zodpovednosť. Ich zlyhania však považujeme za následok systémových nedostatkov, ktoré je v záujme ochrany detí nutné čo najskôr odstrániť a zabrániť tak ďalším tragédiám.

  • Asociácia krízových stredísk
  • Nezávislá platforma SocioFórum
  • Náruč – Pomoc deťom v kríze
  • Centrum Slniečko, n.o.

Viac informácií na www.naruc.sk/NARUC_APEL.pdf


< Späť