itretisektor | TS: Slovensko je súčasťou jednej z najväčších medzinárodných sietí škôl v Európe

TS: Slovensko je súčasťou jednej z najväčších medzinárodných sietí škôl v Európe

Do projektu aces – Akadémia stredoeurópskych škôl sa doteraz zapojilo 400 škôl, 23 000 žiakov, 3 000 učiteľov a 15 krajín. Akadémia stredoeurópskych škôl každoročne vyhlasuje súťaž partnerských školských projektov v strednej a juhovýchodnej Európe. Do aktuálneho ročníka súťaže na tému „mediálna gramotnosť“ sa prihlásilo viac ako 400 škôl. Medzinárodná porota zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania vybrala 44 projektov, do ktorých je zapojených 107 škôl z 15 krajín. Účastníci projektu – viac ako 200 žiakov a učiteľov – sa prvýkrát stretnú na úvodnom stretnutí aces, ktoré sa uskutoční 24. – 28. septembra 2012 v slovinskom Lašku.

Slovensko bude tiež pri tom

Slovensko je súčasťou siete škôl aces od roku 2007 a slovenské základné a stredné školy sa pravidelne zapájajú do tejto súťaže. Grant na realizáciu projektov na tému mediálna gramotnosť tento rok získalo rekordných 12 škôl zo Slovenska. Doraja Eberle, členka predstavenstva Nadácie ERSTE, je nadšená rozmanitosťou tém, ktorým sa venujú jednotlivé projekty: „Niektoré školy budú vydávať školský časopis, pripravia vlastné vysielanie v rádiu, alebo natočia video. Iné sa rozhodli analyzovať mediálny obsah prostredníctvom prieskumu reklám a štúdia vplyvu násilia v televízii. Všetky tieto aktivity žiakov povzbudia, aby sa z nich stali kritickí a zodpovední príjemcovia, ale aj tvorcovia mediálneho obsahu.

Úvodné stretnutie aces v Lašku ponúka skúsenosti z prvej ruky

Účastníci projektu a partneri sa prvýkrát stretnú na úvodnom stretnutí, kde sa môžu navzájom zoznámiť, prediskutovať realizáciu svojich projektov, získať užitočné zručnosti, napr. v oblasti projektového manažmentu, a vymeniť si nové poznatky týkajúce sa mediálnej gramotnosti. „Čo je však najdôležitejšie, účastníci sa navzájom zoznamujú, spoznávajú a učia sa prekonávať predsudky, ktoré možno majú voči ľudom iných národností alebo etník,“ hovorí Reinhard Eckert, Interkulturelles Zentrum. „Je tu úžasná atmosféra. Pre niektoré deti je to vôbec prvá návšteva inej krajiny a sú naozaj smutné, že budú musieť ísť domov,“ uviedla Danica Lacová z neziskovej organizácie VČELÍ DOM a dodala: „Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktorým bude Akadémia aces na Slovensku na jar 2013.“

aces – Akadémia stredoeurópskych škôl

Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých 15 partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika). Jeho cieľom je umožniť a posilniť medzikultúrny dialóg a spoluprácu mladých ľudí a vytvoriť sieť na vzájomnú výmenu informácií a poznatkov. Doteraz sa do programu aces zapojilo približne 23 000 žiakov a 3 000 učiteľov.

Kontakty pre médiá:

  • getCLIENTS

Katarína Podracká, podracka@getclients.sk  , 0903 181 615

Lenka Iľanovská, ilanovska@getclients.sk  , 0905 226 952

  • Nadácia ERSTE, Komunikácia

Andreea Gurău

Tel.: 43 (0) 50100 – 19614

E-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org

  • Interkulturelles Zentrum, Komunikácia

Barbara Hämmerle

Tel.: 43 (0)1/586 75 44 -12

E-mail: barbara.haemmerle@iz.or.at

  • VČELÍ DOM

Danica Lacová

Tel.: 421 (0)2 2086 2286

E-mail: danica.lacova@vcelidom.sk

  • Nadácia ERSTE

Nadácia ERSTE vznikla v roku 2003 ako právny nástupca Erste Oesterreichische Spar-Casse, prvej rakúskej sporiteľne. V súčasnosti je hlavným akcionárom Erste Group. Nadácia investuje časť svojich dividend do rozvoja spoločností v Rakúsku a v strednej a juhovýchodnej Európe. Podporuje občiansku participáciu a občiansku angažovanosť, jej cieľom je spájať ľudí a šíriť povedomie o nedávnej histórii regiónu, ktorý po roku 1989 prešiel výraznými zmenami. Nadácia aktívne realizuje vlastné projekty v rámci troch programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a Európa.

Viac informácií nájdete na www.erstestiftung.org  .

  • Interkulturelles Zentrum

Interkulturelles Zentrum (IZ) je nezávislá nezisková organizácia so sídlom vo Viedni (Rakúsko). Od roku 1987 podporuje medzinárodné partnerstvá medzi školami, cezhraničnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, medzinárodnú mládežnícku prácu, ako aj medzikultúrne vzdelávanie a manažment rozmanitosti v Rakúsku a v zahraničí. Úspešné projekty ako aces alebo YouthNET podporujú medzikultúrny dialóg medzi členskými krajinami Európskej únie a krajinami východnej a juhovýchodnej Európy. V januári 2007 sa IZ stalo Národnou agentúrou pre program EÚ „Youth in Action“.

Viac informácií nájdete na www.iz.or.at  .

  • VČELÍ DOM

VČELÍ DOM je občianske združenie, ktoré vzniklo v máji 2009 v Bratislave s cieľom podporovať a rozvíjať programy a iniciatívy spojené so vznikom novej zjednotenej Európy. Združenie sa aktívne podieľa na vyhľadávaní a tvorbe zdrojov, ktoré môžu pomôcť oživiť kultúrny a spoločenský život na Slovensku a v ostatných krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Úsilie združenia VČELÍ DOM sa sústreďuje na tvorbu stratégií, vytváranie platforiem, podporu a organizovanie verejnoprospešných projektov na Slovensku a v zahraničí. Medzi dôležité ciele združenia patrí aj posilňovanie občianskej spoločnosti a dialógu v Európe.

Viac informácií nájdete na www.vcelidom.sk  .< Späť