itretisektor | TS: „Noc výskumníkov piatok 28. september 2012“
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: „Noc výskumníkov piatok 28. september 2012“

Slovenské národné múzeum

PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM

Vajanského nábr. 2

BRATISLAVA

„Noc výskumníkov piatok 28. september 2012“

(9,00 – 24,00 h)

Program SNM-PM

Objavovňa SNM-PM

9,00 - 12,00 h.

- diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami, spojené s ukážkami  a prezentáciou ich práce

9,00 h. „Život s vedou - antropológia - archeológia“ diskusia s významnými slovenskými vedcami

antropológom Doc. RNDr. Milanom Thurzom, CSc.archeológom PhDr. Zdeňkom Farkašom

10,30 h.

„Život s vedou – keď Slovák dosiahne na špičku – novinky výskumu Marsu“ diskusia s významným slovenským vedcom, fyzikom Prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. z Katedry jadrovej fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

16,00 - 20,00 h. prednášky a diskusie pre verejnosť

16,00 h

„Aby nás svište v Tatrách nevypískali“ (priame prenosy z Tatier); Ing. Pavel Ballo, Správa TANAP, pracovisko Liptovský Mikuláš 

17,00 h

„Geotermálne vody Slovenska“, Doc. RNDr. Marián Fendek, CSc., Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

18,00 h.

„Trvalo udržateľný rozvoj z pohľadu energetických zdrojov“, Doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD., Oddelenie Fyziky životného prostredia Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK Bratislava.

Hlavným problémom súčasnosti nie je fakt, že využívame energiu, ale ako  vyrábame a spotrebovávame energetické zdroje. Pretože náš svet závisí na energii, potrebujeme zdroje, ktoré budú trvať navždy. Také zdroje, ktoré sú schopné zabezpečiť udržateľný rozvoj spoločnosti, nazývame obnoviteľné

19,00 h.

„Žezlovky – votrelci ríše hmyzu“ RNDr. Ivona Kautmanová, SNM-PM, akad. sochár Václav Kautman

Prednáška o hubách rodu Cordyceps, ktoré boli zistené počas dlhoročného výskumu na Slovensku a ukážky húb a hmyzu nazbieraného počas výskumných pobytov v Ekvádore.

20,00 h

„Aby nás svište v Tatrách nevypískali“ (priame prenosy z Tatier); Ing. Pavel Ballo, Správa TANAP, pracovisko Liptovský Mikuláš 

Zasadačka SNM-PM, 3. poschodie

14,00 h

vernisáž novej interaktívnej výstavy pre deti , no nielen pre ne

„Búrky spúšťané motýľmi – systémy okolo nás“ kurátor: Július Rosa

Výstava vytvorená v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a RIO 21 Stodola centrum. Sprístupňuje širokú (v súčasnosti zanedbávanú) oblasť nazerania na náš svet pomocou systémového myslenia či systémovej dynamiky.

popoludnie v SNM: 13,00-16,00 h.

· poradenská služba – určovanie prineseného prírodovedného materiálu (expozícia 3. poschodie)

· lektorát v expozíciách (minimálne pre 5 osôb)

· astronomické pozorovanie počas dňa

13,00 -15,00 h. slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry


Zimná záhrada SNM, večer 17,00-23,30 h.

stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov“

stretnutie s vedeckými pracovníkmi a kurátormi SNM-PM; prezentácia jednotlivých vedných odborov SNM-PM v samostatných prezentačných stánkoch; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum

Antropológia SNM-PM

Stretnutie s ľuďmi z minulých tisícročí

Rozpoznávanie pravekých a stredovekých ľudských kostrových pozostatkov, rekonštrukcia a ich určovanie.

Botanika SNM-PM

Vojna medzi hubami a hmyzom

Ukážky entomopatogénnych húb, vyrastajúcich z tiel hmyzu, pozorovanie pod stereolupou spojené s výkladom o spôsoboch infekcie a obranných mechanizmoch hmyzu, ako aj o možnostiach využitia týchto húb v boji proti hmyzím škodcom.

Rastliny – sprievodcovia človeka

Aktivita zameraná na poznávanie rastlín a plodov, ktoré nás sprevádzajú v jesennom období.

Mineralógia SNM-PM

Vlastnosti minerálov, hornín a ich určovanie

Prezentácia základných fyzikálnych a chemických vlastnosti minerálov, fluorescencia, štúdium pod mikroskopom. Návštevníci sa zoznámia s rôznymi minerálmi a základnými typmi hornín s dôrazom na charakteristické determinačné znaky.

Paleontológia SNM-PM

Odhaľovanie tajomstiev ukrytých v skamenelinách

Skameneliny živočíchov a rastlín v sebe ukrývajú množstvo informácií, ktorých odhaľovanie je zložitý proces. Paleontológovia Vás oboznámia s niektorými diagnostickými metódami používanými na získanie informácií o vzhľade živočíchov, ich životných podmienkach, či dobe, v ktorej žili.

Ako konzervovať a preparovať skameneliny

Odborné poradenstvo ako konzervovať alebo preparovať skameneliny ku konkrétnym prineseným vzorkám, spojené s ukážkou mechanickej preparácie skamenelín z rôznych typov hornín.

Zoológia SNM-PM

Ukážky z odborného spracovania a preparačných techník používaných v zoológii. Prezentácia a diskusia k odborným činnostiam oddelenia.

Miniplanetárium - astronómia

Projekcia hviezdnej oblohy, rozprávanie pod hviezdami o tom, čo je možné na oblohe pozorovať aj o novinkách astronómie

Zázračná príroda (fyzika/chémia ako ju možno nepoznáte)

· supravodivosť

· magnetická levitácia

· ako získať čistú, zdravú vodu?

večer 17,30-23,30 4.poschodie SNM-PM

Návšteva antropologického depozitára

večer pred budovou SNM do 24,00

Pozorovania večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi

Zmena programu vyhradená; na všetky podujatia NV je vstup voľný

-----------

Vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku - mailom mastenova@snm.sk / botkova@snm.sk   príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127

-----------


< Späť