itretisektor | TS: NGO Day 2012 radí neziskovkám, ako uspieť na súčasnom trhu

TS: NGO Day 2012 radí neziskovkám, ako uspieť na súčasnom trhu

Spoločnosť Microsoft Slovakia v spolupráci s Fórom donorov zorganizovala už 5. ročník vzdelávacieho dňa pre neziskové organizácie – NGO Day. Cieľom podujatia je ukázať neziskovým organizáciám ako môžu informačné technológie pomôcť zvýšiť ich efektivitu, či riadenie vzťahov s partnermi.

Tohtoročné podujatie NGO Day bolo bohaté na rôzne témy, nielen technologické. Viac ako 80 neziskovým organizáciám sa na úvod prihovorila riaditeľka pre verejnú správu spoločnosti Microsoft Slovakia, Marcela Havrilová: „Možnosť otvoriť NGO je v tomto roku pre mňa o to dôležitejšia, lebo som do spoločnosti Microsoft prišla práve z prostredia neziskovej organizácie. Teraz mám možnosť aktívnym a úspešným organizáciám pomáhať pri realizácií dobrých projektov, ktoré pre komunity a občanov prinášajú aj vďaka podpore spoločnosti Microsoft Slovakia. Je pre nás dôležité, aby aj neziskový sektor pracoval profesionálne a mal možnosť rozvíjať sa cez moderné technológie, podporu dobrých tém a budovanie skutočného partnerstva neziskovej organizácie a biznis firmy.

Účastníkom boli predstavené novinky v programe online darovania moderných technológií od TechSoup Slovakia, či nová cloudová služba Microsoft Office 365, ktorá bola slovenským zákazníkom sprístupnená v júni tohto roku. O jej prínosoch pre neziskový sektor prišiel porozprávať Martin Černák z Microsoft Slovakia. Konkrétne príklady z praxe a implementácie Office 365 prezentoval Peter Kalčevský z Junior Achievement Slovensko.

Program bol zameraný aj na aktuálne otázky, akou je napríklad asignácia 2% daní pre neziskové organizácie. Budúcnosť daňovej asignácie a alternatívy financovania neziskového sektora zo štátnych zdrojov vysvetlil Vazil Hudák, štátny tajomník Ministerstva financií SR.

NGO Day patrí už roky medzi špičkové filantropické vzdelávacie aktivity. Pomáha mimovládnym neziskovým organizáciám získať nové poznatky v kľúčových oblastiach rozvoja tretieho sektora, bez ktorých sa nezaobíde žiadna životaschopná MNO,” vyjadril sa k téme NGO Day Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Spoluorganizátor podujatia, Fórum donorov, združuje popredné nadácie a firemných filantropov pôsobiacich na Slovensku. Výkonná riaditeľka, Lucia Faltinová, priblížila Fórum donorov ako nástroj fundraisingu a budovania dobrého mena: „Oceňujeme, že NGO Day sa zameriava na rozvoj vedomostnej spoločnosti v oblasti IT v treťom sektore. IT gramotnosť je jedným z kľúčových predpokladov pre udržateľnosť mimovládnych neziskových organizácií. Ide najmä o existenciálnu potrebu efektívne a cenovo nenáročne komunikovať so širokou verejnosťou. NGO Day tiež reflektuje Európsky rok medzigeneračnej solidarity. Na konkrétnych príkladoch z praxe ukázal, ako funguje obojsmerný presun vedomostí a skúseností medzi generáciami. Za skoro štvrťstoročie od vzniku slobodného tretieho sektora u nás vyrástli dve generácie aktivistov a profesionálov, ktorí dnes spoločne ovplyvňujú úroveň a kultúru našej občianskej spoločnosti.

Pre účastníkov boli pripravené aj témy týkajúce sa nástupu mladej generácie, komunikácie navonok, či riešenia efektívneho PR. Okrem novej iniciatívy spoločnosti Microsoft YouthSpark bola predstavená aj nastupujúca generácia flux a jej prínosy pre neziskový sektor, o ktorých rozprávala Zora Pauliniová z Cyklokoalície. Cenu Nadácie Erste určenej pre neziskové organizácie, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu sociálnej integrácie a rovnosti príležitostí marginalizovaných skupín obyvateľstva, bližšie predstavila Tatiana Maková z Nadácie Erste.

Nikola Jančovičová

Account Manager

mobil: 421 948 474 684

www.dynamic.sk


< Späť