itretisektor | TS: Je Slovensko krajinou rovnakých príležitostí pre všetkých?
 • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

  Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
 • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

  Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
 • ***Osobné údaje***

  Pripravili sme úvod do problematiky nového zákona o ochrane osobných údajov.
 • ***Odstupné***

  Má zastupujúca účtovníčka právo na odstupné pri skončení pracovného pomeru?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Je Slovensko krajinou rovnakých príležitostí pre všetkých?

Pondelňajší večer patril v bratislavskom KC Dunaj verejnej diskusii o sociálnej integrácii. Moderovaná diskusia, ktorej iniciátorom bola Nadácia ERSTE, sa týkala najmä začleňovania a akceptácie ľudí s mentálnym postihnutím. Súčasťou diskusie bolo aj vystúpenie Divadla bez domova, ktoré prostredníctvom predstavenia Kuca paca ukazuje, že v živote ľudí, ktorí sa pokúšajú odraziť od dna, je nielen strach zo spoločnosti a budúcnosti, ale aj dostatok humoru, pozitívneho myslenia a bojovnosti.

Hosťami verejnej diskusie boli Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ladislav Krajčovič, člen predsedníctva Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a Patrik Krebs, principál Divadla bez domova. Diskusiu si prišli vypočuť najmä mladí ľudia, študenti stredných a vysokých škôl, ktorí nie sú ľahostajní, zaujímajú sa o veci okolo nás, citlivo vnímajú najmä stereotypy, ktoré v našej spoločnosti ešte stále pretrvávajú. Cieľom verejnej diskusie bolo nielen upozorniť na problémy znevýhodnených ľudí obyvateľstva, ale zároveň prezentovať výsledky práce mimovládnych organizácií.

Práca mimovládnych neziskových organizácií je častokrát neviditeľná. Ľudia, ktorí manažujú tieto organizácie, ktorí realizujú projekty, aby pomohli iným, ktorí vytrvalo a roky suplujú štát, zväčša neplnia titulné stránky novín. Napriek tomu, situácia mnohých sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí by bola bez ich práce oveľa horšia. Práve preto sme dnes otvorili tému sociálnej integrácie na verejnosti a práve preto vznikla Cena za sociálnu integráciu, ktorá ďakuje neziskových organizáciám za ich prácu a oceňuje ich zrealizované projekty,“ povedala Tatiana Maková, koordinátorka Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu v Českej republike a na Slovensku.

Ako vyplynulo z diskusie, ľudia s mentálnym postihnutím a ich rodiny potrebujú a očakávajú pomoc štátu, a to nielen po stránke zdravotnej, ale rovnako v oblasti vzdelávania, sociálnej a ekonomickej podpory. Vo vyjadreniach diskutujúcich viackrát zazneli integrované školy a triedy ako príklady dobrej praxe zo zahraničia.

Téma deinštitucionalizácie spoločnosti je veľmi aktuálna. Či už hovoríme o ľuďoch so zdravotným postihnutím, senioroch, deťoch. Upustenie od ústavnej starostlivosti, typickej najmä pre bývalý režim, by malo bezpochyby pozitívny vplyv na celú spoločnosť,“ uviedol Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Hostia diskusie sú ľudia, ktorí svojou prácou v neziskových organizáciách denne upozorňujú, vysvetľujú a obhajujú práva tých, ktorí v živote nemali toľko šťastia. Vďaka ich práci a práci neziskových organizácií, sa ľudia zo znevýhodnených skupín vracajú späť do života, začleňujú sa medzi ostatných.

Obe organizácie (Divadlo bez domova a Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR) patrili medzi národných víťazov Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2011. Divadlu bez domova bolo dokonca udelené čestné ocenenie za projekt „Sociálne divadlo - nástroj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe“.

O Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2013 sa neziskové organizácie môžu uchádzať prostredníctvom prihlásenia svojich už zrealizovaných alebo práve prebiehajúcich projektov z oblasti sociálnej integrácie, a to do 11. novembra 2012 prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára na www.socialintegration.org

Kontakt

Nadácia ERSTE, Komunikácia:

Andreea Gurau, tel.: 43 50100 619614, e-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org

getCLIENTS

Katarína Podracká, tel.: 421 903 181 615, e-mail: podracka@getclients.sk

Lenka Iľanovská, tel.: 421 0905 226 952, e-mail: ilanovska@getclients.sk

Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu:

Tatiana Maková, tel.: 421 907 711 171, e-mail: tatiana.makova@socialintegration.org

Nadácia ERSTE

Nadácia ERSTE vznikla v roku 2003 ako právny nástupca Erste Oesterreichische Spar-Casse, prvej rakúskej sporiteľne. V súčasnosti je hlavným akcionárom Erste Group. Nadácia investuje časť svojich dividend do rozvoja spoločností v Rakúsku a v strednej a juhovýchodnej Európe. Podporuje občiansku participáciu a občiansku angažovanosť, jej cieľom je spájať ľudí a šíriť povedomie o nedávnej histórii regiónu, ktorý po roku 1989 prešiel výraznými zmenami. Nadácia aktívne realizuje vlastné projekty v rámci troch programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a Európa.

Viac informácií nájdete na www.erstestiftung.org.


< Späť